Kies Lettergrootte: aaa ?
BORG Schouw

Help om thesinge nog mooier te maken door mee te doen aan de BORG schouw

De gemeente Ten Boer zoekt vrijwilligers die hun woonomgeving willen beoordelen met een BORG schouw. Tijdens zo'n schouw wordt, aan de hand van vooraf opgestelde criteria, de kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld. Er wordt gekeken naar verharding, groen, verlichting, schoonkwaliteit etc. Op basis van deze schouw wordt vervolgens het onderhoud en beheerplan opgesteld voor de komende jaren.

Als vrijwilliger krijg je een opleidingsmiddag aangeboden, waarna er in tweetallen de schouw wordt gedaan. Dit zal zijn tussen half mei en half juni. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd. In oktober is er tenslotte een evaluatie. In totaal kost het zo'n 12 uur en vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding

Dus geef je op als je een bijdrage wilt leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte in Thesinge. Dit kan tot 15 april door een mail te sturen naar dorpsbelangen@thesinge.com. 

Overleg met B&W op 26 september

thesinge-thumb.jpg

Op 26 september vergaderde het bestuurd van Dorpsbelangen met B&W van de Gemeente Ten Boer. Het verslag leest u hier.

Overleg met B&W op 26 september

Op 26 september vond het jaarlijkse overleg tussen de vereniging van Dorpsbelangen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ten Boer plaats in Dorpshuis Trefpunt. In een goede sfeer en verstandhouding werden diverse zaken besproken, waaronder de   Dorpsvisie. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Zodra het verslag beschikbaar is zal het hier worden geplaatst. 

Woningbouw; Volgens het bestemmingsplan is er geen ruimte voor nieuwbouw in Thesinge. De gemeente en de provincie zijn van mening dat woningen alleen nog gebouwd worden in kernen waar alle voorzieningen (winkels, sportvoorzieningen etc) aanwezig zijn. De enige uitzondering hierop kan gemaakt worden bij de herbestemming van bestaande panden.

Jeu de Boulesbaan; Als de bewoners van Thesinge een jeu de boules baan willen realiseren wil de gemeente hieraan medewerking verlenen. Ook kan gekeken worden of er materialen en/of zitbankjes vanuit de gemeente tegen een zachte prijs beschikbaar gesteld kunnen worden.

Sportveld; Een aantal jongeren uit Thesinge hebben contact gezocht met André van de Nadort over de beplanting rond het sportveld waardoor er regelmatig ballen lek gaan. De burgemeester zegt toe dat er op korte termijn actie ondernomen wordt meidoorn en brandnetels te verwijderen. Het liefst zou hij dat doen in samenwerking met de jeugd.

Jeugd; Op jeugdwerk wordt (voorlopig) nog niet bezuinigd. Jongerenwerkster Kim Ensing levert zeer goed werk op dit gebied. Het Treffertje is een prima initiatief door en voor de jeugd. Het is heel goed om te zien dat de jeugd zelf telkens weer nieuwe activiteiten bedenkt en organiseert. Gewoon op z’n Thaisn’s: zelf doun!

Dorpscoaches; Het concept met de dorpscoaches begint zijn vruchten af te werpen. De gemeente is tot nu toe en zeer tevreden en binnenkort wordt het team uitgebreid met er twee nieuwe dorpscoaches.

Duurzaamheid; Er wordt overleg gepland over het Recycling plan van Duurzaam Thesinge.

Gemeentelijke financiën; De gemeente Ten Boer is in onderhandeling om een artikel 12 gemeente te worden, dit betekent dat ze onder financieel toezicht van de provincie komen te staan en niet zelfstandig meer de financiën kunnen beheren. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de welzijnssubsidies en onderhoudsbijdragen voor dorpshuizen etc.

De gemeenteraad nodigt U uit
De gemeenteraad van Ten Boer wil graag met haar inwoners praten over de plannen voor de gemeentelijke herindeling in onze provincie. 

De raad komt op 22 mei op bezoek in Thesinge (Trefpunt, 19:30u). 

Mocht u niet kunnen dan bent u ook van harte welkom in een ander dorp. 

Meer informatie:  uitnodiging

Voorontwerp bestemmingsplan
Voor de acht kleinere dorpen van de gemeente Ten Boer (Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum) gelden op dit moment diverse bestemmingsplannen die verouderd zijn.

Daarom is voor deze acht dorpen één nieuw bestemmingsplan gemaakt. Hierin is in hoofdzaak de bestaande situatie, inclusief reeds vergunde bouwprojecten, vastgelegd.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 ter inzage in het gemeentehuis van Ten Boer. Exemplaren van het voorontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn daar tegen betaling verkrijgbaar. U kunt het voorontwerp-bestemmingsplan ook inzien op www.tenboer.nl onder Digitale balie, digitale bestemmingsplannen.Overleg met B&W op 18 september 2012
thesinge-thumb.jpg

Op 18 september vergaderde het bestuur van Dorpsbelangen met B&W van de Gemeente Ten Boer.
Het verslag leest u hier.

We bespraken het concept van de Dorpsvisie voor Thesinge.


Gezocht: verkeersveiligheididee
logo politie.jpg
De politie vraagt uw aandacht voor het volgende:
GEZOCHT: HET BESTE VERKEERSVEILIGHEIDSIDEE VOOR UW BUURT

Regiopolitie Groningen vraagt uw aandacht voor het volgende: onlangs is in uw buurt een hardrijder gesignaleerd. Deze man/vrouw, met blond/donker haar en blauwe/bruine ogen kan uw buurman/-vrouw zijn. Wees alert en help de politie met het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw buurt. 

Heeft u last van hardrijders in uw buurt? Of wilt u voorkomen dat mensen in uw buurt te hard rijden en hen bewust maken van de gevaren ervan? Denk dan eens na over wat u zelf met uw buurt kunt doen om de verkeersveiligheid in uw buurt te verbeteren. Organiseer bijvoorbeeld een buurtfeest in het teken van verkeersveiligheid. Buurt- en wijkverenigingen kunnen hun idee voor het onder de aandacht brengen van verkeersveiligheid indienen bij de politie. Dat kan vanaf woensdag 6 juni tot en met vrijdag 13 juli 2012. 

Remdemonstratie en snelheidsmeting
De vereniging maakt dan kans op een remdemonstratie van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en een snelheidsmeting door Veilig Verkeer Nederland. De remdemonstratie is een spectaculaire proef die de toeschouwers de ogen opent over de remweg van een auto bij 30 en 50 km/uur. Met de snelheidsmeting in de eigen buurt kunnen buurtbewoners met eigen ogen zien hoe hard er wordt gereden in een buurt en kunnen ze buurtgenoten daarop aanspreken. Heeft u als bewoner zelf een goed plan? Neem dan contact op met de wijkvereniging in uw buurt.

Eigen verantwoordelijkheid
De politie vraagt buurt- en wijkverenigingen nadrukkelijk na te denken over wat zij zelf als buurt kunnen doen om de verkeersveiligheid in hun leefomgeving te verbeteren. Vaak zijn het bewoners uit de buurt die te hard rijden, omdat ze de weg goed kennen. Met een gezamenlijk buurtinitiatief is dat bespreekbaar te maken. U kunt dus zelf al veel bereiken! Inzendingen die vragen om maatregelen op het gebied van weginrichting (bijvoorbeeld bloembakken in de straat) of handhaving (extra politiecontroles) worden dan ook niet beloond.

Meedoen?
Wilt u kans maken op de remproef en laserguncontrole in uw buurt? Vul dan het aanmeldingsformulier volledig in en stuur dit uiterlijk vrijdag 13 juli op naar het volgende adres:
Senza Communicatie
Tav. Janneke Nijholt
A-weg 13
9718 CT  GRONINGEN

Lees de deelnamevoorwaarden goed door om ervoor te zorgen dat u kans maakt op de prijzen.

‘Te hard rijden binnen de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor’
De actie van Regiopolitie Groningen sluit aan de op de landelijke campagne ‘Te hard rijden binnen de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor’. Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Te hard rijden binnen de bebouwde kom gebeurt heel vaak door de bewoners van de buurt zelf. Soms onbewust, soms bewust. Vaak is haast of stress dan de oorzaak. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Bij ongeveer één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Een aanrijding met 30 km per uur is voor een voetganger vergelijkbaar met een val van de eerste verdieping van een flat. Zo’n aanrijding kost één op de tien voetgangers het leven. In 2010 vielen op de Nederlandse wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u of minder binnen de bebouwde kom 182 doden.


Gratis Compost

Zaterdag 14 april van 8:00 - 13:00 uur kunt u weer gratis compost halen bij de werkplaats aan de Boltweg in Ten Boer.

Lees meer over Gratis Compost
Vervanging brugdek

In de meivakantie (week 18) wordt het brugdek van de brug in Thesinge vervangen.
De brug zal ongeveer drie dagen afgesloten zijn voor het verkeer.

Overleg met B&W op 20 september 2011
thesinge-thumb.jpg

Op 20 september vergaderde het bestuur van Dorpsbelangen met B&W van de Gemeente Ten Boer.
Het verslag leest u hier.

De volgende punten zijn aan de orde geweest:
  • Verkeersveiligheid en snelheid
  • Bouwkavels
  • Plannen voor betaalbare woningen voor starters en senioren
  • Hondenpoepbeleid
  • Meerjarenbegroting
  • Groot onderhoud brug 'de Til'
  • Alternatieven N360
  • Volgend overleg in het voorjaar?
  • Dorpskernenbeleid
  • DuurzaamheidDorpscoaches in de Deel

U bent, als inwoner van de Gemeente Ten Boer, van harte welkom in ' De Deel'. In De Deel, die gevestigd is in het gemeentehuis, kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen, werk en uitkering, WMO voorzieningen en diensten. In De Deel vindt u onze dorpscoaches. Zij werken vanuit De Deel, maar als u dat wilt bezoeken zij u ook thuis. Wanneer u zich op welke wijze dan ook wilt inzetten voor uw dorp of wijk kunt u ook dit met de dorpscoach bespreken.


Gladde brug Thesinge

Door omstandigheden is het onderhoud aan de Til (de grote brug) in Thesinge enige malen uitgesteld. De slijtlaag van de brug moet worden vervangen. Na een aantal valpartijen hebben we opnieuw aan de bel getrokken bij de gemeente.

De volgende toezegging is gedaan: In de tweede week van januari 2012 wordt de nieuwe slijtlaag aangebracht. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tot die tijd: voorzichtig op de brug! (niet alleen bij vorst).

De Vonk van Ten Boer

De “vonk van Ten Boer” is een wedstrijd die de komende weken in de Gemeente Ten Boer wordt uitgerold. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.devonkvantenboer.nl naar wat voor ideeën De Vonk van Ten Boer op zoek is!
De Vonk van Ten Boer is op zoek naar initiatieven en ideeën van inwoners. Initiatieven waar kinderen of jongeren aan meedoen en waar ze wat aan hebben. Waar ze van leren dat het leuk is en de moeite waard om vaker iets met en voor anderen te doen. Bijvoorbeeld een middag waarop jongeren aan kinderen gaan voorlezen, of jongeren die ouderen wegwijs maken in de sociale media.
Heb je ook een idee of een initiatief? Stuur het in vóór 13 januari en zorg dat jouw idee de TOP VONK wordt van de Gemeente Ten Boer.
Overleg met B&W op 20 september 2011
door: Geerten Eijkelenboom

Op 20 september heeft het jaarlijks overleg van Dorpsbelangen met de gemeente weer plaatsgevonden. In een goede sfeer werd over een groot aantal zaken van gedachten gewisseld. 

De belangrijkste onderwerpen waar over is gesproken zijn de verkeersveiligheid in en rond Thesinge, mogelijkheden voor starters/seniorenwoningen, de N360 (by pass) en de bezuinigingen die de gemeente de komende jaren nog uit moet voeren. 

Daarnaast heeft de gemeente Dorpsbelangen uitgenodigd om in het kader van het nieuwe dorpskernenbeleid te komen met een plan om met de bewoners van Thesinge de agenda voor Thesinge voor de komende jaren vast te stellen. Leidend daarin is wat de bevolking van Thesinge belangrijk vindt. Binnenkort gaan we hier vanuit DB mee aan de slag en we houden iedereen via de site en de nieuwsbrief op de hoogte. 

Als laatste is gesproken over "Thesinge Duurzaam". De gemeente heeft ons gevraagd om een visie hierop te formuleren en eventueel met voorstellen te komen. De gemeente staat er voor open om deze voorstellen te ondersteunen. Mocht u een idee hebben op dit gebied, dan kunt u contact opnemen met Marinus Vermue of Geerten Eijkelenboom
 
Zodra wij het verslag van het overleg van de gemeente krijgen wordt dit op de website geplaatst.
Het Loket in Ten Boer

Op 5 juli 2011 heeft de Gemeente Ten Boer aan een breed publiek informatie verstrekt over "Het Loket".
De kracht van de individuele burger, het gezin en het eigen sociale netwerk worden benadrukt. Mocht er toch hulp of ondersteuning nodig zijn dan is er vanaf 1 januari 2012 één loket in de Gemeente beschikbaar. Dit loket bevat alle functies die nu nog verspreid worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het WMO loket, consultatiebureau's, het maaschappelijk werk enz. Vanuit Het Loket zullen ook dorpscoaches werkzaam zijn die als spin in het web de situatie in de dorpen goed kennen en bewoners van informatie kunnen voorzien of bij complexe onderwerpen het overzicht kunnen aanbrengen.

Klik hier voor de presentatie (site Gemeente Ten Boer).


Dodenherdenking 4 mei 2011
Logo_4_en5_mei kopie.jpgOp woensdag 4 mei a.s. wordt in Ten Boer de gemeentelijke dodenherdenking georganiseerd. Jaarlijks worden door de Gemeente Ten Boer twee dorpen benaderd voor deelname aan de kranslegging namens de bevolking. Dit jaar valt de eer te beurt aan de verenigingen van dorpsbelangen van Lellens en Thesinge.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de herdenking. Wilt u niet het hele programma bijwonen dan kunt u ook aansluiten bij de Stille Tocht en/of de Herdenking bij het monument.

Overleg met B&W op 23 september 2010
thesinge-thumb.jpg


Op 23 september 2010 had Dorpsbelangen een overleg met B&W van de gemeente Ten Boer in Trepunt.
Klik hier voor het verslag

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
- Bypass, stand van zaken
- Hondenpoepbeleid
- Hardrijden en andere verkeerssituaties
- Onderhoud Lage Weg en steigertjes aan het maar
- Bewegwijzering voor fietsers vanaf het Boergoensepad
- Grondruil Trefpunt en sportveld
- Poule werkzoekenden
- Jeugdwerk
- Financieren
- Notitie Krimp
- Vrijwilligerswerk
- Verzoamelstee


Overleg met B&W op 24 april 2007

thesinge.jpg

Op 24 april had Dorpsbelangen een overleg met B&W van de gemeente Ten Boer in huiskamercaf? ?t Jopje te Thesinge klik hier voor het verslag gemaakt door F. vd. Ploeg van de gemeente Ten Boer.

AGENDAPUNTEN

1. Verslag overleg 25 april 2006
n.a.v. smederijmuseum

2. Stand van zaken dorpshuis

3. Stand van zaken molen Germania

4. Hondenpoepbeleid

5. Stand van zaken bypass Ten Boer - Eemshavenweg

6. Veel lekke ballen op sportveld als gevolg van doornige bosjes

7. Communicatie betreffende reconstructie Kerkstraat / Molenweg

8. Subsidie jeugdcomit?

9. Verlichting Lageweg

10. Prikkeldraad voetpad Molenweg - Molenhorn

11. Antenne mobiele telefonie

12. Rondvraag

A. Boer Goensepad
B. Lageweg, doodlopend deel
C. Schultingaweg
D. Picknickplaats Schultingaweg
E. Wietplantage opgeruimd
F. Dorpsommetjes
G. Radiomuseum
H. Dorpsranden

13. Sluiting

Discussieavonden met gemeenteraad

thesinge.jpg

Discussieavonden gemeenteraad Ten Boer
over veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving

In november 2006 organiseerde de raad van Ten Boer een drietal discussieavonden met de inwoners met als hoofdonderwerp ?veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving?. Daarnaast kwamen kort aan de orde de regeling burgerinitiatief en het model-Ten Boer.

De bijeenkomsten werden gehouden omdat de raad als volksvertegenwoordiging graag van de inwoners wilde horen hoe zij denken over de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen dorpen. De inbreng van de inwoners is belangrijk voor de raadsleden bij het maken van politieke keuzes in de raad.

In Garmerwolde (20 november), de inspraakavond voor de inwoners van Garmerwolde en Thesinge, waren aanwezig 28 inwoners en 9 raadsleden. Ook aanwezig: burgemeester H.K. Pot, buurtagent S. Dijksterhuis, ambtenaar veiligheidszaken H. Bos en griffier L. Faber.

Lees het verslag op de website van de gemeente Ten Boer

Lees verder voor de reacties in Garmerwolde op de vier stellingen:
(uit verslag van griffier Liesje Faber)

Reconstructie Kerkstraat / Molenweg

thesinge.jpg

De gemeente Ten Boer had voor 2006 in de planning om een start te maken met de reconstructie van de Kerkstraat en Molenweg. De werkzaamheden worden echter opgeschort tot het voorjaar van 2007.

De gemeente bericht ons hierover het volgende:

"De planvoorbereiding en het hiermee gepaard gaande overleg heeft veel tijd gevergd. Zouden we nu nog met de uitvoering van het werk beginnen, dan betekent dat zondermeer een onderbreking van de werkzaamheden vanwege de winterperiode. In het recente verleden hebben wij hiermee minder goede ervaringen opgedaan. Het leidt tot extra overlast en kosten".

2006 Overleg met de gemeente

thesinge.jpg

Verslag / besluitenlijst overleg burgemeester en wethouders met het bestuur van de Vereniging dorpsbelangen Thesinge op dinsdag 25 april 2006 in caf? Molenzicht te Thesinge

Aanwezig namens de gemeente:
burgemeester Pot en de wethouders mevr. Zwerver ende heer Jurjens, alsmede de heer Van der Ploeg(Stafbureau). Tevens is aanwezig de heer Dijksterhuis, buurtagent.
Aanwezig namens dorpsbelangen:
Marga Boswijk, Menco van der Berg, Sake Heidema, Wolter Karsijns, Daphne Wiechertjes, Theo de Wit, Jakob van der Woude en Henry Zuidinga.
Aanwezig uit het dorp:
circa 60 inwoners, alsmede een bestuursdelegatie van ?De Til?.

1. Opening
De burgemeester opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat het onderwerp?Dorpshuis-gymzaal? als eerste wordt besproken.

2004 Verslag overleg B&W

thesinge.jpg

Verslag / besluitenlijst overleg burgemeester en wethouders met het bestuur van de Vereniging dorpsbelangen Thesinge op dinsdag 5 oktober 2004 in caf? 't Jopje te Thesinge.

Aanwezig namens de gemeente: burgemeester Pot en de wethouders mevr. Zwerver en de heer Jurjens, alsmede de heer Van der Ploeg. Tevens is aanwezig de heer Meier, buurtagent.

Aanwezig namens dorpsbelangen: Clara van Zanten, Marga Boswijk, Wolter Karsijns, Theo de Wit, Menco van der Berg en Kor van Zanten.

2004 Verslag dorpenronde

thesinge.jpg

Verslag dorpenronde Raad Ten Boer najaar 2003 in Thesinge, 31 oktober 2003, aanwezig ca. 65 personen ?

Molen Thesinge: hoe zit het met onderhoud en restauratie?
Antw.: Beschikking subsidie is binnen. Alle werkzaamheden kunnen hier niet voor worden gedaan. Er is nog een bedrag van € 100.000,-- tekort. Planning uitvoering nog niet bekend. Het dorp zelf wordt ook opgeroepen acties te ondernemen.

? Multifunctioneel Centrum Thesinge (MFC)
Gevraagd wordt de visie van de raad.
De aanwezigen pleiten voor een totaalvisie, waarbij de volgende aspecten moeten worden meegewogen:
? de prognose van het aantal leerlingen (en het aantal lokalen dat op grond daarvan gebouwd mag worden; gaat de school er in ruimte op achteruit?) en het aantal peuters;
? ervaringen met een dergelijke oplossing in andere dorpen;
? de uiterlijke verschijningsvorm van 'het MFC (passend in het oude dorp);
? de bestemming van het oude schoolgebouw (beeldbepalend in het dorp);
? de oncombineerheid van uitvaarten met de overige functies van het MFC;
? de financi?n.
Antw.: De raadsleden hebben aangegeven dat het college op dit moment de mogelijkheden van een MFC onderzoekt, in overleg met de betrokkenen. Op grond van de uitkomsten daarvan maakt de raad een afweging, waarin alle aspecten worden meegewogen. Op dit moment is nog niets besloten.

? Zijn er mogelijkheden voor breedbandinternet in de gemeente? Er zijn onderzoeken naar de mogelijkheden van internet via de satelliet (dat is goedkoper). De gemeente heeft hierin weinig sturingsmogelijkheden.
Antw.: ADSL grotendeels voor handen. KPN streeft naar uitbreiding in 2004. Daarna kan nagenoeg de gehele gemeente hierop worden aangesloten.

? De verbinding Eemshavenweg-N360
Er zijn grote zorgen om het mogelijke trac? van deze weg (door een kwetsbaar gebied) die de provincie van plan is aan te leggen. Gevraagd wordt naar de visie van de raad hierop.
De vertegenwoordigers van de PvdA-, CDA- WD- en AB-fractie zeggen toe dat ze zullen voorstellen het onderwerp op de politieke agenda zullen plaatsen. De agendacommissie (raadspresidium) buigt zich hierover en bepaalt wanneer het aan de orde komt. Dorpsbelangen wordt hiervan in kennis gesteld, zodat ze kunnen inspreken. Diverse trac?s zijn bij de Provincie in studie. Inspraak komt t.z.t.

Reactie op de Stellingen:
1. Grote meerderheid tegen herindeling (3 voor)
2. Ongeveer de helft van de aanwezigen heeft wel iets over voor instandhouding voorzieningen, 5 personen zijn tegen, de rest onthoudt zich (men vindt de stelling te onduidelijk)
3. De meerderheid vindt dat Ten Boer niet moet groeien (een klein aantal vindt van wel)
4. Overgrote meerderheid is voor behoud open ruimte tussen stad en dorpen Ten Boer (1 tegen)


Toelichting op het verslag

Veel van de ingebrachte punten vallen onder de bevoegdheid van burgemeester en wethouders. De antwoorden komen dan ook veelal van het college.

De volgende onderwerpen worden naar alle waarschijnlijkheid op de lange termijnagenda van de raad voor 2004 geplaatst:

? trac?studie verbinding Eemshanvenweg-N360 (toegezegd in Thesinge);
? riolering buitengebied;
? discussie over het hebben van hondenbelasting;
? multifunctioneel centrum Thesinge.
De lange termijnagenda wordt in januari of februari 2004 door de raad vastgesteld. Betrokken inwoners (waaronder de dorpsverenigingen en verenigingen dorpsbelangen) worden te zijner tijd uitgenodigd voor de vergadering waarin het betreffende punt aan de orde komt.

Voor het overige is het aan de fracties om onderwerpen aan de orde te stellen in de raadsvergaderingen. Informatie over wat er op de raadsagenda staat of komt te staan kunt u vinden op de gemeentelijke advertentiepagina in de Noorderkrant en op de website. Hebt u nog aanvullende vragen, dan kunt u die stellen aan de griffier, L. Faber (meestal aanwezig op maandag en woensdag, tel. 3028816) of aan de voorlichter, de heer F. van der Ploeg (op de andere dagen, tel. 3028812).

2003 Overleg met de gemeente

thesinge.jpg

Dinsdag 7 oktober hebben we ons halfjaarlijkse overleg met Burgemeester en Wethouders van Ten Boer gehad. Het overleg verliep in een prettige sfeer en een groot aantal uiteenlopende onderwerpen kwam aan bod.
Interessante punten waren:

1) Hardrijders op de Molenweg: De politie heeft een aantal keren gecontroleerd en mensen aangehouden. De gemeente gaat experimenten met een tijdelijke drempel om de snelheid verder te verlagen. De drempel is in bestelling en zal binnenkort gemonteerd worden.


2) In de vorige G&T heb ik vermeld dat subsidie voor de restauratie van de molen Germania binen is. Dat is ook wel zo, maar er is nog meer geld nodig. Totaal is ca. 170.000 euro nodig waarvan nu 64.000 binnen is.


3) De gemeente had ook goed nieuws voor de jeugd. Voor het organiseren van jeugdactiviteiten komt 1200 euro per jaar beschikbaar (college moet nog wel akkoord gaan).


4) We hebben het college uiteraard ook gevraag naar hun standpunt in zake de “by-pass” tussen de Rijksweg en de Eemshavenweg. Hier is een uitgebreide toelichting op gegeven. Kort samengevat komt het hierop neer: De gemeente heeft al lange tijd aangegeven dat de Rijksweg te druk is. Ze wil de weg door Ten Boer ontlasten van verkeer en daarom een soort rondweg die ten noorden van Ten Boer begint. Dit zijn overigens al zeer oude wensen. De gemeente is blij dat de provincie dit nu ook erkent.
In tegenstelling tot wat in het Dagblad van het Noorden staat is nog geen trac? bekend. Of de aftakking direct noord van Ten Boer begint of bij Loppersum staat niet vast en ook de aansluiting op de N46 is nog niet bepaald. De komende jaren zal de provincie een tranc? studie doen. Op basis van deze studies zal de gemeente voor en tegen afwegen en een keuze maken. Op voorhand wordt niets uitgesloten. U begrijpt dat wij niet gerustgesteld zijn door dit antwoord en hebben onze mening duidelijk overgebracht. We raden iedereen daarom aan om als de raad in Thesinge komt (30 oktober) hierover ook vragen te stellen.


5) We hebben het college ook gevraagd naar de toestand van de singel. De Singel staat niet op de rol om met voorrang in het “meerjareninvesteringsplan” te worden opgenomen. Wel is de Singel (zoals elke weg in de gemeente) op genomen in het reguliere onderhoudsplan. Dit houdt in dat in het voorjaar (februari) gekeken wordt naar de toestand en dat eventueel reparaties verricht worden (zoals recent met de Molenweg gebeurd is). In februari 2004 zal met extra aandacht naar de toestand van de Singel gekeken worden.

Tot zover de een aantal punten uit het halfjaarlijkse overleg.

Agenda
februari 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
maart 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Binnenkort in Thesinge
18 februari 2018
Strijkkwartet Regina Forte

Kloosterker | Aanvang 14.00 uur | Entree € 7,50

Meer informatie vindt u op de pagina van Felicitas

Dorpsbelangen: Archief
Foto van de maand
feb_paul.JPG
Zoek op thesinge.com
Hou me op de hoogte
Wil je een email ontvangen als er nieuwe berichten op Dorpsbelangen verschijnen? Geef hier je emailadres op.
Redactie Dorpsbelangen