Kies Lettergrootte: aaa ?
Bestuur dorpsbelangen

bestuur2018.jpeg

Nieuwe bestuursindeling Dorpsbelangen Thesinge 2018. Van links naar rechts:
Hans Wind (voorzitter)
Paul Witkamp (penningmeester)
Corrie Eijkemans
Johan Oomkes (secretaris)
Madelon Otten
Alex Mollema

mail: dorpsbelangen@thesinge.com
facebook: Facebook Dorpsbelangen Thesinge

Contributie blijft in 2018: eenspersoons huishoudens €8,50 en een gezin €12,50 per jaar.

De Lageweg wordt aangepakt!

Aanpak Lageweg

Afgelopen woensdag avond (28-3) was een afvaardiging van Dorpsbelangen aanwezig bij de raadsvergadering van de Gemeente Ten Boer. Via onze goede contacten met vertegenwoordigers uit het college van B&W en de Raad hadden we drie plekken op de publieke tribune weten te bemachtigen.

Reden van onze belangstelling voor de raadvergadering van 28-3 was agendapunt 5 Notitie Investeringen 2018. De gemeente Ten Boer is financieel weer boven Jan en daardoor is er weer ruimte voor investeringen in het publieke domein. In de Notitie Investeringen 2018 wordt een voorstel gedaan waar de beschikbare middelen aan te besteden.

U snapt misschien al waar het ons om ging. Een van de punten in het investeringsvoorstel betrof de aanpak van de Lageweg. Dorpsbelangen maakt zich al lange tijd hard voor de veiligheid van de Lageweg en op de jaarvergadering van Dorpsbelangen, begin maart, stond dit punt ook (weer) op de agenda.

En de inspanningen van Dorpsbelangen (inclusief de met een drone gemaakte film van de Lageweg Drone beelden.mp4) hadden het gewenste effect. Zoals in de notitie Investeringen 2018 valt te lezen is de Lageweg nu een van de project waar de gemeente een fors bedrag voor heeft uitgetrokken. Bij de behandeling van de notitie kwamen één voor één de raadsfracties aan het woord om de notitie van commentaar te voorzien en na 30 spannende minuten concludeerde burgemeester Frank de Vries dat de notitie door de voltallige raad was aangenomen.

Vanwege de formele setting van een raadvergadering bleef de reactie op de publieke tribune beschaaft maar in stilte werden er handen geschut en op schouders geklopt. Een belangrijke stap naar een veiligere Lageweg is gezet.

Hoe nu verder? De Gemeente Ten Boer is voornemens de aanpak van de Lageweg nog in 2018 ter hand te nemen. Maar uiteraard willen ze dit doen in samenspraak met de aan- en omwonende!!! De eerste stap het proces wordt het opstellen van een ontwerp (een tekening van hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien). Dorpsbelangen blijft uiteraard nauw betrokken bij de gang van zaken en als u ook belangstelling heeft mee te denken laat ons dat dan weten!

Oproep meedenken over de Lageweg

Woensdag 28 maart heeft de Gemeente Ten Boer het groene licht gegeven voor de aanpak van de Lageweg. De intentie is dit nog in 2018 op te pakken. Dorpsbelangen roept aan- en omwonende en belangstellende op zich per mail te melden wanneer je zin en tijd hebt betrokken te worden bij het maken van de plannen voor de Lage weg. Je kunt je belangstelling sturen naar e-mail: Dorpsbelangenthesinge@gmail.com

Bestuur vereniging Dorpsbelagen Thesinge

42ste ALV Dorpsbelangen Thesinge

Op vrijdag 2 maart vindt om 20 uur in cafe Molenzicht de 42ste jaarvergadering van Dorpsbelangen Thesinge plaats. Tijdens deze vergadering bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2018. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur.

Via onderstaande koppelingen heeft u inzage in de agenda, de notulen van 2017 en de nieuwsbrief.

Agenda 42ste Jaarvergadering.pdf

Notulen 41e jaarvergadering 10 maart 2017.pdf

Nieuwbrief februari 2018.pdf

Buiten alle formele zaken om is er uiteraard ook tijd om bij te praten met de andere dorpsbewoners.

Wij hopen u allen te zien tijdens de jaar vergadering zodat we er met ons allen weer een mooi jaar van kunnen maken.

Brievenbus verplaatst

Na hele hoop communicatie en energie is het eindelijk gelukt de brievenbus, die ongevraagd op de Smithoek was geplaatst, een ander plekje te geven namelijk aan de Molenweg 2.

Untitled.jpeg

Kerstboom op Smidshouk

Op 9 december is het weer zover. De Kerstman heeft alle voorbereidingen getroffen om 16:30 uur op Smidshouk het licht van de kerstboom te ontsteken. We vieren dit in sfeer met muziek, vuurkorven en een warme drank. Graag zien we jullie allemaal!

Groeten van de kerstboom commissie,

Peter, Esther, Bert

unnamed.png

Ten Boer viert bevrijding

Beste bewoners,

Ten Boer is dit jaar gastgemeente bij de viering van de bevrijding in het Bevrijdingsbos. Hier willen we heel graag zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente bij betrekken. Voor alle info verwijs ik graag naar de bijlage.

Vanaf 11 uur is iedereen welkom in het Bevrijdingsbos.

’s Middags halen we een Canadese esdoorn, het symbool van onze bevrijders, naar Ten Boer. De boom wordt geplant in het Prinses Amaliapark, waar al meer ‘memorial trees’ staan.

We hopen op heel veel fietsers, jong en oud. Na het planten van de boom sluiten we af met een hapje en drankje in het Amaliapark (bij het gemeentehuis).

In onderstaande bijlage staat het programma:

Bevrijdingsbos.docx

Bestuur Dorpsbelangen Thesinge

Vrijwilligersprijs Roelie Dijkemabokaal 2017

Ook dit jaar waren er weer een aantal genomineerden voor deze Taisner vrijwillegersprijs. Het blijft mooi om te zien dat personen of groepen zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. De jury voor deze bokaal bestond uit de drie laatste winnaars, een bestuurder van Dorpsbelangen en natuurlijk Roelie Dijkema.

Dit keer werd de prijs toegekend aan de stichting Felicitas om de volgende reden: ze dragen zorg voor verscheidenheid en diversiteit, besteden aandacht aan jong en oud en ze hebben een breed aanbod van muziek tot toneel.

Pluc Plaatsman, Clara van Zanten en Marion Vuijst regelen hun eigen programma en zorgen voor een brede publiciteit waardoor Thesinge ook provinciaal op de kaart wordt gezet. Namens het bestuur en alle bewoners van harte gefeliciteerd met deze verdiende waardering en we hopen nog lang van jullie aanbod te mogen genieten.

Alex Mollema. Clara van Zanten, Roelie Dijkema, Marion Vuijst en Pluc Plaatsman rond de bokaal (foto Joost van den Berg)

Roelie Dijkemaprijs, Joost van den Berg (3).JPG

Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

Op vrijdagavond 10 maart werd de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Thesinge gehouden. De voorzitter verwelkomde de 37 leden en in het bijzonder de ereleden. Helaas was het bestuur niet op volledige sterkte omdat Rudy Noordenbos is opgenomen in het ziekenhuis.

De notulen van de vorige ledenvergadering werden voorgelezen door onze secretaris Johan Oomkes, zo ook het jaarverslag van 2016. Met name uit het jaarverslag kunnen we concluderen dat we als dorp Thesinge niet stil zitten.

Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen Thesinge.docx

Hierna kwam onze penningmeester Paul Witkamp aan het woord en gaf een toelichting op de financiën. Het oordeel van de kascommissie was dat het er keurig uitzag en verleende het bestuur decharge. We zien dat de subsidie aanvragen en zo ook de bedragen oplopen. Voor het bestuur was het dan ook een lastige keuze om de subsidie te verdelen. Het bestuur heeft met draagvlak van de leden besloten om de contributie met €2,50 te verhogen. Dit houdt in dat voor een alleenstaande €8,50 en een gezin €12,50 aan lidmaatschap per jaar wordt gerekend. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om de begroting voor bepaalde activiteiten te verhogen en kritisch te kijken waar we bepaalde initiatieven financieel kunnen ondersteunen.

Paul en Alex zitten aan hun termijn van drie jaar, maar geven beide aan zich herkiesbaar te stellen. Madelon Otten heeft al bijna een jaar het bestuur zeer actief ondersteund en stelt zich ook verkiesbaar. Ook heeft Corrie Eijkemans zich aangemeld. Na de stemronde werd duidelijk dat de leden er unaniem voor waren om deze setting goed te keuren. Waar we in 2015 nog met drie bestuurders verder moesten, zijn we nu erg blij en trots dat we weer een bestuur van 6 personen hebben.

Na de pauze was het moment daar om de vrijwilligersprijs ‘De Roelie Dijkema bokaal’ uit te reiken. Er waren weer een aantal genomineerden, maar de prijs werd uiteindelijk verdiend toegekend aan de stichting Felicitas en werd in ontvangst genomen door Pluc Plaatsman. Namens alle bewoners van harte gefeliciteerd!

Na dit heugelijk feit zijn we ingegaan op de activiteiten voor 2017 en waar Dorpsbelangen zich momenteel mee bezighoudt. Een nieuw op te starten project is Allerheiligen, een Katholiek ritueel waarbij we onze geliefden die zijn overleden gezamenlijk kunnen herdenken met bijvoorbeeld een bakje troost. Dit zal in de maand november gaan plaatsvinden en u wordt hier verder nog over geïnformeerd. Ook gaf de voorzitter aan erg blij te zijn met het ontstaan van de activiteitencommissies. We zien hierin een stijgende lijn. Natuurlijk is er nog wel ruimte voor verbetering, maar we zijn op de goede weg en dit geeft het bestuur de nodige warmte! Uiteindelijk is het belangrijk dat we met alle bewoners zorgdragen voor de leefbaarheid van eenieder.

Ook werden de punten voor het overleg met Burgermeester en Wethouders geïnventariseerd. Bewoners aan de Molenweg maken zich zorgen over de snelheid waarmee auto`s en motoren de Molenweg passeren. Met name merken ze op dat dit veelal door de eigen dorpelingen gebeurd. De voorzitter verzoekt met klem om hier rekening mee te houden en geeft aan dat het bestuur met de aanwonenden in gesprek gaat om te kijken naar een passende oplossing. Ook waren er klachten over de trage internet verbinding vooral buiten het dorp Thesinge. We weten dat dit een aandachtspunt is en we gaan ons hier verder in verdiepen. De slechte staat van de Lageweg werd natuurlijk ook aangehaald en zo ook de Molenweg ter hoogte van de begraafplaats. De zijkanten van de weg worden aangevuld met grind om elkaar op deze smalle weg te passeren, maar we zien na korte tijd dat het grind binnen een mum van tijd weer is verdwenen waardoor er gevaarlijke gaten ontstaan. Het bestuur zal deze punten meenemen voor het gesprek met B&W.

Op verzoek werd de algemene ledenvergadering van 2018 gepland op 9 maart. Zet deze datum alvast in je agenda. Voor de rest waren er geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sloot deze avond af. Hierna werd er nog een oude film uit de jaren zestig gedraaid en bleven de meesten leden nog even gezellig nazitten onder het genot van een borrel.

Bestuur Dorpsbelangen,

Johan Oomkes, Madelon Otten, Paul Witkamp, Rudy Noordenbos, Corry Eijkemans en Alex Mollema

41ste ALV Dorpsbelangen Thesinge

Op vrijdag 10 maart vindt om 20 uur in cafe Molenzicht de 41ste jaarvergadering plaats van Dorpsbelangen Thesinge. Tijdens deze avond bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2017. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur.

Via onderstaande koppeling krijgt u inzage in de agenda de notulen van 2016 en de nieuwsbrief .

Agenda 41ste Jaarvergadering

Notulen 40e jaarvergadering 11 maart 2016

Nieuwsbrief februari 2017

Buiten alle formele zaken is er uiteraard ook tijd om bij te praten met de andere dorpsbewoners.

Wij hopen u te zien tijdens de jaarvergadering zodat we er met ons allen weer een mooi jaar van kunnen maken!

Oudjaarsdag - De Scheuvel
Wegens omstandigheden gaat De Scheuvel met oudjaarsdag niet open en wordt er geen carbid geschoten. Onze excuses voor het ongemak.
Proef dorpsverlichting verlengd

Beste dorpsbewoners,

De verlichtingsproef is in onderling overleg met de gemeente met een week velengd, dit omdat sommige onderdelen in eerste instantie niet in de proef waren meegenomen. De proef eindigt nu op maandag 19 december a.s. Excuus voor het eventuele ongemak.

De Werkgroep straatverlichting Thesinge,

Alex Mollema (dorpsbelangen), Milou Suer, Ernst Eijkhout, Teun Ton en Pluc Plaatsman.

Thesinger Fietstocht

Na 33 jaar hebben Roelie Dijkema en Roelf Jansen aangegeven dat ze stoppen met de organisatie van de fietstocht. Wij willen Roelie en Roelf namens alle dorpsbewoners hartelijk bedanken voor deze jarenlange organisatie. In de G&T van de maand mei meer hierover.

Het goede nieuws is dat Jacob van der Woude en Dora Westra hebben aangegeven dat zij de tocht willen organiseren. De fietstocht staat gepland op 17 juni maar wordt bij slecht weer een week verplaatst (24 juni). We starten tussen 18:00 en 19:30 vanuit het cafe Molenzicht en deelname kost 5,- euro per persoon. Voor de deenemers onder de 15 jaar zijn de kosten 3,50 per persoon. U krijgt hiervoor tijdens de rust een consumptie aangeboden en het onvolprezen vaantje.

We hopen op een grote opkomst, u komt toch ook?

Inloopavond verlichting

Gisteravond was de inloopavond succesvol. De bewoners kwamen met nieuwe ideeen en andere aspecten die wij niet hadden voorzien. Dank voor jullie bijdrage, deze is belangrijk want deze unieke pilot valt of staat met het draagvlak van de bewoners.

Aankomende maandag 11 april gaat de pilot van start en zal tot 23 april gaan duren. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen!

Op deze foto/bijlage, is de gewijzigde lichtsituatie.

Mocht de vernieuwde situatie problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Dorpsbelangen Thesinge dorpsbelangenthesinge@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Pluc Plaatsman, Milou Suer, Teun Ton, Ernst Eijkhout, Tjeerd van Houten en Alex Mollema (dorpsbelangen)Schermafbeelding 2016-04-09 om 09.02.49.png

Paasactiviteiten 2016

Het KNMI gaf voor tweede paasdag code geel af, dit zou kunnen betekenen dat dit roet in het eten zou gooien voor wat betreft de "Thaisner" paasactiviteiten.

Maar gelukkig op wat wind en kleine spatjes regen na is dit niet gebeurd. In 2015 gingen de paasactiviteiten helaas niet door vanwege een tekort aan vrijwilligers. Dit jaar hebben een aantal vrijwilligers, die door de eerdere enquête van DB in kaart zijn gebracht, de handen ineengeslagen om het weer mogelijk te maken. Er was voor elke leeftijd iets te doen. Zo waren er voor de kinderen paas spelletjes zoals; eieren zoeken, puzzels maken, een parcours met een lepel en ei lopen, paashaas kegelen en het versieren van een cup cake. Er deden ongeveer 20 kinderen aan mee. Deze kinderen werden begeleid door de jeugd van Thesinge, wij waren erg blij met hun hulp! Ook mochten we dit jaar gebruik maken van de Oude school (gymzaal), de molen en het Trefpunt, hierdoor konden de kinderen, met goed of slecht weer, hun spelletjes doen. Ook daarvoor dank!

In het Trefpunt kon de oudere jeugd zich opgeven voor het traditionele Neutenschaiten, verheugd waren wij met een opgave van 39 deelnemers. De categorieën waren van 10 tot 15 jaar en 15 tot 99 jaar. Er werd volop gestreden bij beide categorieën, dit onder de bezielende leiding van onze jury Roelie Dijkema en Jacob van der Woude. Dik, dun of dik en dun waren de kreten die door de zaal gingen. Door het grote aantal deelnemers hebben we 5 rondes gespeeld, dit resulteerde in de volgende uitslagen:

Jeugd

1e Ale te Cate

2e Teye te Cate

3e Sander Ganzeveld

Oudere jeugd

1e Heina van Zanten (+18)

2e Jelle van der Veen

3e Alex Mollema

In het Trefpunt werd iedereen voorzien van een hapje en een drankje, de eieren werden gesponsord door Jessica Blauw. Het bleef nog lang gezellig in het Trefpunt. We willen alle vrijwilligers bedanken voor jullie inzet, zonder jullie had Thesinge deze sportieve en gezellige dag niet gehad! Hulde!

IMG_0836.JPGIMG_0835.JPGIMG_0834.JPGIMG_0831.JPGIMG_0839.JPG

Stukken 40ste ALV Dorpsbelangen Thesinge over 2015

Op vrijdag 11 maart vindt in cafe Molenzicht de 40ste Algemene Ledenvergadering plaats van Dorpsbelangen Thesinge. Tijdens deze vergadering bespreken we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 2016. Als lid van de vereniging biedt deze avond u de mogelijkheid zaken aan te kaarten of te bespreken met andere leden en/of het bestuur. Buiten alle formele zaken is er uiteraard ook tijd om bij te praten met dorpsgenoten.

Via deze weg stellen wij de stukken alvast digitaal beschikbaar. Op de avond zelf zullen deze documenten ook beperkt geprint beschikbaar zijn, dit uit kosten- en natuuroverweging.

Wij hopen u te zien tijdens de vergadering zodat we er weer een mooi jaar van kunnen maken in Thesinge!

Agenda 40ste jaarvergadering.pdf

Notulen 39e jaarvergadering 13 maart 2015.pdf

Jaarverslag 2015 Dorpsbelangen Thesinge.pdf

B&W verslag Thesinge 2015.pdf

Agenda
april 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
19
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
mei 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Binnenkort in Thesinge
22 april 2018
Concert Anneloes Volmer en Eeuwe Zijlstra

Aanvang 14:00 uur - Locatie: Kloosterkerk - Entree € 7,50

Lees meer op de pagina van Felicitas

Dorpsbelangen: Archief
Foto van de maand
ijsbaan_by_night.jpg
Zoek op thesinge.com
Hou me op de hoogte
Wil je een email ontvangen als er nieuwe berichten op Dorpsbelangen verschijnen? Geef hier je emailadres op.