thesinge.com
Brief Gemeente Groningen over woningbouw in de dorpen

Recent  verschenen er in de lokale media berichten over gemeentelijke plannen voor nieuwbouw in de kleine dorpen rond Stad. Thesinge werd in deze artikelen met naam en toenaam genoemd.
In  bijgevoegde brief van het college van B&W aan de Gemeenteraad kun je meer lezen over wat de gemeente van plan is t.a.v. woningbouw in de dorpen, hoe ze de betrokkenheid van de bewoners ziet en welke termijnen ze in gedachte heeft. Dorpsbelangen zal het proces goed in de gaten houden en waar mogelijk iedereen in Thesinge informeren.

2023-woningbouw-in-de-dorpen.pdf

Uitnodiging werksessie gebiedsverkenning ommeland Thesinge

Zoals eerder aangekondigd organiseert de gemeente Groningen een bijeenkomst over de gebiedsverkenning van het ommeland van Thesinge. De uitnodiging van de Gemeente Groningen voor 12 december in het Trefpunt vindt u hier. De uitnodiging wordt ook in de G&T en enkele lokale kranten gepubliceerd.

De gemeente vraagt om je aan te melden voor de bijeenkomst i.v.m. de organisatie. Je kunt dit doorgeven aan: renee.ten.tije@groningen.nl. Je kunt op de website van Thesinge ook het verslag van de bijeenkomst van 29 september nalezen. Dit verslag is uiteraard ook met de gemeente Groningen gedeeld.

Bijeenkomst Gebiedsverkenning

Op 29 september jongstleden organiseerde Dorpsbelangen Thesinge samen met de Stichting Leefomgeving Thesinge een bijeenkomst in het Trefpunt over de Gebiedsverkenning rond ons dorp die de Gemeente Groningen momenteel uitvoert.

Door 35 aanwezigen is in vier groepen gesproken over de thema's #Wonen en voorzieningen, #Energietransitie, #Sport, recreatie en cultuur en #Groen, landbouw en biodiversiteit.

Iedere tafel gaf aan het einde van de avond een korte presentatie van de bespreekpunten. Het verslag met alle bespreekpunten zal door Dorpsbelangen samen met SLT naar de gemeente Groningen teruggekoppeld worden en als uitgangspunt dienen voor gesprekken met de Gemeente Groningen.

Verslag: Dorpsbijeenkomst Gebiedsverkenning Thesinge 29-09-2022.pdf

Petitie aangeboden aan de wethouder

De petitie waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden is aangeboden aan wethouder Carine Bloemhoff. Vanavond besteed OOGTV hier aandacht aan.

Link naar OOGTV

Deelauto Thesinge

Beste dorpsgenoten,

De volgende vraag is terechtgekomen bij dorpsbelangen; De gemeente doet via het "dorpenoverleg" een inventarisatie-ronde in hoeverre er belangstelling in de dorpen leeft voor het gebruikmaken van deelauto's. Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen hebben we eerder aangegeven dat we hier positief in staan omdat het initiatief naadloos aansluit bij onze dorpsvisie. Nu wil de gemeente graag preciezer weten in welke dorpen dit ook rendabel en haalbaar is. Daarom de vraag; denk je in de toekomst gebruik te gaan maken van een (elektrische) deelauto als deze in Thesinge een plaats zou krijgen en zo ja, in welke mate.
Je reactie op deze vraag kan per mail naar fjbronda@gmail.com

Groet namens het bestuur van Dorpsbelangen, Freek Bronda

autodelen.jpg

Snelheidscontrole in het dorp

Binnenkort komt in het dorp een zgn 'smiley' te hangen die (na een snelle meting) uw snelheid (met auto) zal belonen met een vrolijke groene smile of een boze rode smile in het geval u te hard rijdt.
We hopen dat het apparaat een bijdrage levert aan de veiligheid in het dorp.

Dorpsbelangen Thesinge

HANS2022-01-25 11.48.07.jpg

Petitie versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til

Het versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til in Thesinge laat nu al 10 maanden op zich wachten. In deze periode is er nagenoeg niets gebeurd. Na maandenlang gesteggel tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en aannemer van Wijnen is er besloten de samenwerking te beëindigen en het gehele versterkings- vernieuwingstraject opnieuw aan te besteden. Op dit moment kan geen enkele betrokken partij zekerheid geven over de duur en/of aanpak van dit nieuwe traject.
Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til hebben een petitie opgesteld waarmee wij willen bereiken dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden.
Wij willen jullie vragen deze petitie te ondertekenen zodat de inhoud meer kracht krijgt. Begin januari zullen we deze petitie dan, bij de Til, persoonlijk overhandigen aan de gemeente Groningen (burgemeester en/of wethouder).
Dit alles met als doel dat de kinderen van de Til zo snel mogelijk weer, zonder busrit, naar hun eigen verstevigde en vernieuwde school toe kunnen.

Bedankt namens Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til

school.jpg

Foto: © Mario Miskovic / RTV Noord

Verslag vervolgoverleg baggeren maar

Hierbij het verslag van het Teams overleg met het Waterschap over de komende baggerwerkzaamheden in het dorp. Dit overleg vond plaats op 25 februari 2021. In het verslag zijn ook de vragen beantwoord die niet beantwoord konden worden in het overleg.

Link naar het verslag: 20210225 Vervolg verkenningsoverleg.pdf

Uitnodiging overleg baggerwerkzaamheden

Op 17 december heeft een eerste verkenningsoverleg plaatsgevonden ter informatie over de voorgenomen baggerwerkzaamheden in Thesinge. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in dit artikel op de pagina van dorpsbelangen.

In het verkenningsoverleg is ook besproken om een vervolgoverleg te houden om de verder uitgewerkte plannen te bespreken.

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 25 februari om 16:30 online deel te nemen aan een vervolg op het verkenningsoverleg.

Tijdens dit overleg zullen wij een toelichting geven op de geplande werkzaamheden, de gekozen uitvoeringsmethode, verwachte verkeersmaatregelen en bereikbaarheid.

Het vervolg op het verkenningsoverleg zal plaatsvinden via Microsoft Teams, u kunt hieraan deelnemen door u op per email te geven bij r.vanderberg@noorderzijlvest.nl. U ontvangt dan per email een link waar u op kunt klikken voorafgaand aan het overleg.

Schermafbeelding 2021-02-17 om 13.58.27.png

Vervolg concept-beleidskader zonneparken

Tijdens de informatieavond over het concept-beleidskader Zonneparken op donderdag 14 januari is afgesproken de veelgestelde vragen te verzamelen en te voorzien van antwoorden. Daarnaast zijn ook de concrete vragen die de zes insprekers hebben gesteld uitgewerkt en voorzien van antwoorden. Deze documenten zijn geplaatst op de website van de gemeente.

Naar aanleiding van de vele reacties op het concept-beleidskader heeft wethouder Broeksma aangegeven meer tijd te nemen, zodat bewoners- en belangenorganisaties en individuele inwoners mee kunnen denken over de verdere uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied.

Baggerwerk maar

Op 17 december heeft er een verkenningsoverleg plaatsgevonden over de voorgenomen baggerwerkzaamheden die waterschap Noorderzijlvest wil uitvoeren in de watergang Geweide te Thesinge.

De Geweide is in de afgelopen 40 jaar niet gebaggerd waardoor een grote hoeveelheid baggerslib is opgebouwd op de bodem van de watergang. Om de doorstroom van de watergang te garanderen moet de watergang gebaggerd worden.

De verwachte uitvoeringsperiode van het baggewerk is maart/april.

Het hele verslag van het overleg kunt u hier lezen: Verkenningsoverleg baggerwerk Geweide Thesinge

Overleg Dorpsbelangen en de Initiatiefgroep

Dorpsbelangen heeft met belangstelling het initiatief van een groep Thesingers rond de plannen van de gebroeders Oosterhuis gelezen. Naar aanleiding van de uitnodiging van "de initiatiefgroep" voor een bijeenkomst op 4 november in het Trefpunt heeft Dorpsbelangen inmiddels ook met de initiatiefnemers vergaderd.

Zoals in de nieuwbrief van oktober al wordt aangegeven hecht Dorpsbelangen aan transparantie rond de plannen van de gebroeders Oosterhuis. Informatie over de plannen moet voor iedereen in Thesinge die daar belangstelling voor heeft beschikbaar komen en duidelijk zijn.

De inzet van "de initiatiefgroep" en de bijeenkomst op 4 november draagt hopelijk bij aan meer kennis van - en meer invloed op de ontwikkelingen in ons dorp. Het bestuur benadrukt dat het communicatie over plannen en ontwikkelingen in en rond Thesinge van belang vindt. Deze communicatie hoeft niet alleen van de gebroeders Oosterhuis te komen. Ook anderen kunnen en mogen zich mengen in de gesprekken over de ontwikkelingen in en rond Thesinge.

De dorpsvisie biedt op het gebied van wonen, natuur & recreatie en energie talloze aanknopingspunten om met elkaar mee aan de slag te gaan.

Opheffen buslijn Ten Boer - Kardinge

Het OV bureau is voornemens de buslijn Ten Boer - Kardinge op te heffen. Op pagina 25 van de memo Ontwerp Hoofdlijnen Dienstregeling wordt de achtergrond van dit voorstel toegelicht. Dorpsbelangen heeft een reactie verstuurd waarin we aangeven dit voorstel te betreuren. De buurtbus is de enige OV verbinding die Thesinge heeft en we missen een alternatief in het huidige voorstel. Natuurlijk kunt u ook op persoonlijke titel reageren op het voorstel. Zie daarvoor het e-mailadres in de memo.

Speelplaats Molenhorn

Schermafbeelding 2020-05-03 om 16.56.28.png

Beste dorpsgenoot,

In de Molenhorn is op dit moment een speelplek. Deze is verouderd. Daarom heeft Dorpsbelangen Thesinge zich hard gemaakt voor vernieuwing. We hebben subsidie aangevraagd en zijn begonnen met het maken van plannen. Daarbij hebben we de hulp van de gemeente ingeschakeld. Samen - de gemeente verdubbelt het bedrag - hebben we een avond georganiseerd voor directe omwonenden om wensen voor speeltoestellen op te halen. De gemeente heeft deze wensen nu verwerkt in bijgaand ontwerp.

Via deze weg stellen we jullie graag op de hoogte van deze plannen, vanwege subsidie eisen zal de speeltuin voor 1 juli moeten worden gerealiseerd.

Wij kijken uit naar deze mooie verrijking van ons dorp!

Hartelijke groeten,

Paul Witkamp / Dorpsbelangen Thesinge

Ronald Rooijakkers / gebiedsbeheerder Ten Boer

bijlage: speelplek-molenhorn.pdf

Avond Dorpsbelangen 12 september 2019

Op 12 september 2019 vond een bijeenkomst plaats in het Trefpunt in Thesinge in het kader van de Dorpsvisie. Na een intensief en gezamenlijk traject in 2016 hebben de inwoners van Thesinge de dorpsvisie opgesteld en vastgelegd en zo concrete voorstellen gedaan rond een vijftal thema's met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp.
Drie jaar later vond het bestuur van Dorpsbelangen de tijd rijp om de visie weer eens onder de aandacht te brengen. Aan een oproep om mee te praten over de thema's in de Dorpsvisie gaven rond de 50 dorpsgenoten gehoor. Aan vijf tafels zijn de vijf thema's uit de Dorpsvisie besproken. Centrale vragen in het gesprek waren: hoe actueel is de visie t.a.ve de thema's? Zijn er bepaalde zaken achterhaald? Moeten er nieuwe doelen worden gesteld? Boeken we (genoeg) voortgang.
Na afloop van het tafelgesprek werd per tafel een korte samenvatting gegeven. Onderstaande verslag geeft beknopt het resultaat van de gesprekken weergegeven.

Nieuwsbrief Gemeente en Vergunningsaanvragen

De Gemeente Groningen brengt wekelijks een digitale nieuwsbrief uit. U kunt zich hierop abonneren via deze link: https://gemeente.groningen.nl/nieuwsbrieven-en-social-media

Daarnaast werd er op de informatieavond van 12 september nog gesproken over het ontbreken van vergunningsaanvragen ed in de Noorderkrant. Je kunt deze via onderstaande link opzoeken (en eventueel een daarvoor bestaande app downloaden).

Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen, zoals vergunningsaanvragen, omgevingsvergunningen, regelgeving, evenementenvergunningen en bestemmingsplannen bij u in de buurt: https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-en-regelingen

Dorpen starten gezamenlijke belangenbehartigingsvereniging

dorpen.jpg

Donderdag 29 augustus is in het Trefpunt in Thesinge het Dorpenoverleg Ten Boer opgericht, een belangenbehartigingsvereniging die bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpen uit de voormalige gemeente Ten Boer. Deze koepelvereniging wil als sterke partner de gezamenlijke dorpsbelangen richting gemeente en politiek behartigen. Inge Jongman, dorpswethouder voor het gebied Ten Boer, was aanwezig bij de oprichtingsvergadering en feliciteerde de vereniging met deze mijlpaal. Ze sprak lovende woorden richting de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt: ‘Met hart en ziel zetten jullie je in voor de leefbaarheid in de dorpen, dat waardeer ik.’ Jongman benadrukte dat het gemeentebestuur graag dichtbij wil zijn en zei graag het overleg met de nieuwe vereniging aan te gaan. De eerstvolgende stap van de vereniging is een startvergadering voor het opstellen van een gezamenlijke agenda. In het dorpenoverleg zitten vertegenwoordigers van de dorpsbelangenverenigingen van Thesinge, Garmerwolde, Ten Boer, Woltersum, Sint Annen, Lellens en Ten Post.

bron: nieuwsbrief Gemeente Groningen

Bijeenkomst 12 september

Donderdagavond 12 september om 19.30 organiseert Dorpsbelangen een informatiebijeenkomst in het Trefpunt.

We willen deze avond met zoveel mogelijk dorpsgenoten van gedachten wisselen over onze dorpsvisie en van de gelegenheid gebruik maken om gezamenlijk een keuze te maken voor het thema van de feestweek 2020. Onze dorpsvisie is inmiddels al weer drie jaar oud maar wordt nog zeer geregeld aangehaald bij aangelegenheden die de toekomst van Thesinge betreffen. Dit komt met name door de recente gemeentelijke herindeling. De nieuwe gemeente (en de nieuwe ambtenaren) willen van alles over Thesinge weten. Regelmatig komen in bijeenkomsten met de Gemeente Groningen en andere dorpen uit de voormalige Gemeente Ten Boer vragen over toekomst plannen en wensen in ons drop aan de orde. Daarnaast zijn er in de nieuwe gemeente ook allerlei nieuwe (financiële) mogelijkheden om plannen te realiseren. Hoog tijd dus om gezamenlijk onze visie op de toekomst van Thesinge nog eens door te nemen en waar nodig aan te scherpen.

Ook besteden we vanavond aandacht aan de plannen voor de feestweek 2020!

De bijeenkomst start om 19.30. De koffie staat klaar.

Paasactiviteiten 2019

Een gezellige middag in het dorpshuis op tweede paasdag. De jonge jeugd bakte brood en zocht eieren, de oudere en nog iets ouder jeugd streed om de titel bij het neuten schaiten. De jury werd traditiegetrouw gevormd door Roelie en Jakob.

Bij de jeugd werd Esther eerste, gevolgd door Sofie en Karlijn en bij de oudere jeugd won Wolter, gevolgd door Kor en Kees.

prijs.jpg

noten.jpg

Nieuwjaarsvisite 2019

Zaterdagavond in een overvol Café Molenzicht stond Roelie Dijkema voor de allerlaatste keer als Pieternel op het podium. Samen met Roelf Jansen, en de laatste drie jaar met Jan Mollema, nam ze als het duo Thomasvaor en Pieternel 40 jaar lang op de voor haar zo kenmerkende wijze de gebeurtenissen van het afgelopen jaar door tijdens de Nieuwjaarsvisite in Thesinge.
Het aanwezig publiek gaf haar na afloop van haar laatste optreden een staande ovatie.

T&P2019_paul.jpg

Foto: Paul Witkamp

Gelukkig nieuwjaar!

Het kloksmeren was ook weer een groot succes, samen met de bewoners een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Met dank aan de klokkenluider.

Namens Dorpsbelangen Thesinge willen we u allen een goed, gelukkig en gezond 2019 toewensen. En we hopen dat we net als voorgaande jaren weer een mooi jaar tegemoet gaan, waarin we weer veel mooie en leuke activiteiten mogen beleven, Proost!

kloksmeren2018.jpg

We zijn het jaar 2019 in Thesinge goed begonnen en een schitterend versierd Trefpunt. Vanuit Dorpsbelangen willen we de dames bedanken die dit hebben georganiseerd. Samen met het barpersoneel en de aanwezige bewoners hebben we een geweldig feest gehad.

HappyNewYear2019.jpg

Nieuwjaarsvisite 2019

De nieuwjaarsvisite is dit jaar op 19 januari in Café Molenzicht.

Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen in de nieuwsbrief is dit de laatste keer dat u live kunt genieten van Thomasvoar en Pieternel. Ook willen we samen het spel "Ik hou van Thesinge" spelen. Dit bestaat uit een Quiz met vragen .. maar ook een fotospel over Thesinge en raad de stem van een dorpsgenoot.

De kaartverkoop starte op 27 december en vanaf 5 januari is alles UITVERKOCHT. Aanmelden voor de reservelijst kan bij Alex Mollema. Entree € 7,50 per persoon.

t&puitnodigingnjv2019.png

Aanpak Lageweg

Bericht van Dorpsbelangen om vast te noteren in de agenda:

Op 22 januari is er om 19:30 uur een informatieavond in Trefpunt voor de aanwonenden van de Lageweg uit Thesinge en Garmerwolde.
Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen, bij voorkeur vooraf, gemaild worden naar de Gemeente: wijkpost.oost@groningen.nl

Schermafbeelding 2018-11-27 om 21.37.21.png

Uitnodiging bedanken en vooruitkijken!

Het college van B&W van de gemeente Ten Boer nodigt de (oud)bestuursleden van de verenigingen dorpsbelangen van de dorpen in Ten Boer van harte uit voor een informeel samenzijn op donderdag 6 september, van 17 tot 21 uur.

Meer informatie: Uitnodiging bedanken en vooruitkijken

De Lageweg wordt aangepakt!

Aanpak Lageweg

Afgelopen woensdag avond (28-3) was een afvaardiging van Dorpsbelangen aanwezig bij de raadsvergadering van de Gemeente Ten Boer. Via onze goede contacten met vertegenwoordigers uit het college van B&W en de Raad hadden we drie plekken op de publieke tribune weten te bemachtigen.

Reden van onze belangstelling voor de raadvergadering van 28-3 was agendapunt 5 Notitie Investeringen 2018. De gemeente Ten Boer is financieel weer boven Jan en daardoor is er weer ruimte voor investeringen in het publieke domein. In de Notitie Investeringen 2018 wordt een voorstel gedaan waar de beschikbare middelen aan te besteden.

U snapt misschien al waar het ons om ging. Een van de punten in het investeringsvoorstel betrof de aanpak van de Lageweg. Dorpsbelangen maakt zich al lange tijd hard voor de veiligheid van de Lageweg en op de jaarvergadering van Dorpsbelangen, begin maart, stond dit punt ook (weer) op de agenda.

En de inspanningen van Dorpsbelangen (inclusief de met een drone gemaakte film van de Lageweg Drone beelden.mp4) hadden het gewenste effect. Zoals in de notitie Investeringen 2018 valt te lezen is de Lageweg nu een van de project waar de gemeente een fors bedrag voor heeft uitgetrokken. Bij de behandeling van de notitie kwamen één voor één de raadsfracties aan het woord om de notitie van commentaar te voorzien en na 30 spannende minuten concludeerde burgemeester Frank de Vries dat de notitie door de voltallige raad was aangenomen.

Vanwege de formele setting van een raadvergadering bleef de reactie op de publieke tribune beschaaft maar in stilte werden er handen geschut en op schouders geklopt. Een belangrijke stap naar een veiligere Lageweg is gezet.

Hoe nu verder? De Gemeente Ten Boer is voornemens de aanpak van de Lageweg nog in 2018 ter hand te nemen. Maar uiteraard willen ze dit doen in samenspraak met de aan- en omwonende!!! De eerste stap het proces wordt het opstellen van een ontwerp (een tekening van hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien). Dorpsbelangen blijft uiteraard nauw betrokken bij de gang van zaken en als u ook belangstelling heeft mee te denken laat ons dat dan weten!

Oproep meedenken over de Lageweg

Woensdag 28 maart heeft de Gemeente Ten Boer het groene licht gegeven voor de aanpak van de Lageweg. De intentie is dit nog in 2018 op te pakken. Dorpsbelangen roept aan- en omwonende en belangstellende op zich per mail te melden wanneer je zin en tijd hebt betrokken te worden bij het maken van de plannen voor de Lage weg. Je kunt je belangstelling sturen naar e-mail: Dorpsbelangenthesinge@gmail.com

Bestuur vereniging Dorpsbelagen Thesinge

Brievenbus verplaatst

Na hele hoop communicatie en energie is het eindelijk gelukt de brievenbus, die ongevraagd op de Smithoek was geplaatst, een ander plekje te geven namelijk aan de Molenweg 2.

Untitled.jpeg

Kerstboom op Smidshouk

Op 9 december is het weer zover. De Kerstman heeft alle voorbereidingen getroffen om 16:30 uur op Smidshouk het licht van de kerstboom te ontsteken. We vieren dit in sfeer met muziek, vuurkorven en een warme drank. Graag zien we jullie allemaal!

Groeten van de kerstboom commissie,

Peter, Esther, Bert

unnamed.png

Ten Boer viert bevrijding

Beste bewoners,

Ten Boer is dit jaar gastgemeente bij de viering van de bevrijding in het Bevrijdingsbos. Hier willen we heel graag zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente bij betrekken. Voor alle info verwijs ik graag naar de bijlage.

Vanaf 11 uur is iedereen welkom in het Bevrijdingsbos.

’s Middags halen we een Canadese esdoorn, het symbool van onze bevrijders, naar Ten Boer. De boom wordt geplant in het Prinses Amaliapark, waar al meer ‘memorial trees’ staan.

We hopen op heel veel fietsers, jong en oud. Na het planten van de boom sluiten we af met een hapje en drankje in het Amaliapark (bij het gemeentehuis).

In onderstaande bijlage staat het programma:

Bevrijdingsbos.docx

Bestuur Dorpsbelangen Thesinge

Oudjaarsdag - De Scheuvel
Wegens omstandigheden gaat De Scheuvel met oudjaarsdag niet open en wordt er geen carbid geschoten. Onze excuses voor het ongemak.
Proef dorpsverlichting verlengd

Beste dorpsbewoners,

De verlichtingsproef is in onderling overleg met de gemeente met een week velengd, dit omdat sommige onderdelen in eerste instantie niet in de proef waren meegenomen. De proef eindigt nu op maandag 19 december a.s. Excuus voor het eventuele ongemak.

De Werkgroep straatverlichting Thesinge,

Alex Mollema (dorpsbelangen), Milou Suer, Ernst Eijkhout, Teun Ton en Pluc Plaatsman.

Thesinger Fietstocht

Na 33 jaar hebben Roelie Dijkema en Roelf Jansen aangegeven dat ze stoppen met de organisatie van de fietstocht. Wij willen Roelie en Roelf namens alle dorpsbewoners hartelijk bedanken voor deze jarenlange organisatie. In de G&T van de maand mei meer hierover.

Het goede nieuws is dat Jacob van der Woude en Dora Westra hebben aangegeven dat zij de tocht willen organiseren. De fietstocht staat gepland op 17 juni maar wordt bij slecht weer een week verplaatst (24 juni). We starten tussen 18:00 en 19:30 vanuit het cafe Molenzicht en deelname kost 5,- euro per persoon. Voor de deenemers onder de 15 jaar zijn de kosten 3,50 per persoon. U krijgt hiervoor tijdens de rust een consumptie aangeboden en het onvolprezen vaantje.

We hopen op een grote opkomst, u komt toch ook?

Inloopavond verlichting

Gisteravond was de inloopavond succesvol. De bewoners kwamen met nieuwe ideeen en andere aspecten die wij niet hadden voorzien. Dank voor jullie bijdrage, deze is belangrijk want deze unieke pilot valt of staat met het draagvlak van de bewoners.

Aankomende maandag 11 april gaat de pilot van start en zal tot 23 april gaan duren. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen!

Op deze foto/bijlage, is de gewijzigde lichtsituatie.

Mocht de vernieuwde situatie problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Dorpsbelangen Thesinge dorpsbelangenthesinge@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Pluc Plaatsman, Milou Suer, Teun Ton, Ernst Eijkhout, Tjeerd van Houten en Alex Mollema (dorpsbelangen)Schermafbeelding 2016-04-09 om 09.02.49.png

Paasactiviteiten 2016

Het KNMI gaf voor tweede paasdag code geel af, dit zou kunnen betekenen dat dit roet in het eten zou gooien voor wat betreft de "Thaisner" paasactiviteiten.

Maar gelukkig op wat wind en kleine spatjes regen na is dit niet gebeurd. In 2015 gingen de paasactiviteiten helaas niet door vanwege een tekort aan vrijwilligers. Dit jaar hebben een aantal vrijwilligers, die door de eerdere enquête van DB in kaart zijn gebracht, de handen ineengeslagen om het weer mogelijk te maken. Er was voor elke leeftijd iets te doen. Zo waren er voor de kinderen paas spelletjes zoals; eieren zoeken, puzzels maken, een parcours met een lepel en ei lopen, paashaas kegelen en het versieren van een cup cake. Er deden ongeveer 20 kinderen aan mee. Deze kinderen werden begeleid door de jeugd van Thesinge, wij waren erg blij met hun hulp! Ook mochten we dit jaar gebruik maken van de Oude school (gymzaal), de molen en het Trefpunt, hierdoor konden de kinderen, met goed of slecht weer, hun spelletjes doen. Ook daarvoor dank!

In het Trefpunt kon de oudere jeugd zich opgeven voor het traditionele Neutenschaiten, verheugd waren wij met een opgave van 39 deelnemers. De categorieën waren van 10 tot 15 jaar en 15 tot 99 jaar. Er werd volop gestreden bij beide categorieën, dit onder de bezielende leiding van onze jury Roelie Dijkema en Jacob van der Woude. Dik, dun of dik en dun waren de kreten die door de zaal gingen. Door het grote aantal deelnemers hebben we 5 rondes gespeeld, dit resulteerde in de volgende uitslagen:

Jeugd

1e Ale te Cate

2e Teye te Cate

3e Sander Ganzeveld

Oudere jeugd

1e Heina van Zanten (+18)

2e Jelle van der Veen

3e Alex Mollema

In het Trefpunt werd iedereen voorzien van een hapje en een drankje, de eieren werden gesponsord door Jessica Blauw. Het bleef nog lang gezellig in het Trefpunt. We willen alle vrijwilligers bedanken voor jullie inzet, zonder jullie had Thesinge deze sportieve en gezellige dag niet gehad! Hulde!

IMG_0836.JPGIMG_0835.JPGIMG_0834.JPGIMG_0831.JPGIMG_0839.JPG

​De kerstboom arriveert!
Op zaterdag 12 december tussen 14:00 en 14:30 arriveert dekerstboom in Thesinge. Ook dit jaar komt de boom weer uit het duitse Hesel. U bent van harte welkom op het Smitshouk om dit te aanschouwen (en/of mee te helpen) onder het genot van een bekertje glühwein of chocolademelk.
Nieuwsbrief November 2015
Lees alles over de Sinterklaas intocht, download de AED lijst of download nogmaals de kleurplaat voor de Sint in deze nieuwsbrief van dorpsbelangen. Nieuwbrief November 2015.pdf
Herhalingstraining Reanimatie/AED

Op 6 en 7 oktober organiseert Dorpsbelangen een herhalingscursus reanimatie. Wanneer u hier graag bij aanwezig wilt zijn, kunt u zich voor 28 september opgeven bij Johan Oomkes. Dit kan zowel telefonisch (06-30137615) maar het liefst per mail via johanoomkes@home.nl. We willen dan in kleine groepjes nog eens gaan oefenen. De aanvangstijd volgt nog. De kosten bedragen € 2,50 per persoon. Graag bij opgave aangeven welke dag u het beste past.

Nieuwsbrief september 2015

Lees hier alles over de AED training, tocht om de noord en de Roelie Dijkema prijs. Dit en meer in de nieuwsbrief van september 2015.

Nieuwsbrief juni 2015

Feestweek, fietstocht en nog veel meer in de nieuwsbrief van juni 2015. Deze is hier te lezen.

Nieuwsbrief April 2015

Het heeft even geduurd maar voortaan is de nieuwsbrief hier weer digitaal te lezen.

Nieuwsbrief April 2015

Fietstocht 2015
Het is weer zover, de jaarlijkse fietstocht staat op het programma. Heerlijk genieten van het Groninger landschap over diverse paden en wegen. Roelie Dijkema en Roelf Jansen hebben de route weer zorgvuldig uitgestippeld. Deze tocht zal plaatsvinden op vrijdag 19 juni en zal starten vanuit cafe Molenzicht tussen 18:00 en 19:30. Deelname kost 5,- euro en daarvoor krijgt u onderweg een consumptie aangeboden en na afloop krijgt u het onvolprezen vaantje. Bij slecht weer wordt het een week verplaatst .
Een avond met Jaap Nienhuis

Vrijdag avond 1 mei om 20.00 uur in de Oude School in Thesinge

Café De Oude School in Thesinge organiseert in samenwerking met de Feestweekcommissie Thesinge een avond met Jaap Nienhuis.

'Ik ben een tevreden mens en heb alle mazzel van de wereld gehad.'
Was getekend, Jaap Nienhuis. In Groningen beter bekend als Jopke Nainhoes.....

Jaap Nienhuis.jpg

We kennen Jaap Nienhuis allemaal als weerman van RTV Noord maar deze avond zult u ontdekken dat Jaap nog veel meer talenten heeft. Eenmaal op de praatstoel zal Jaap u verbazen en vermaken met anekdotes over zijn leven. De Elfstedentocht, auto rally’s, lokale politiek, toneel; het kan allemaal voorbij komen op 1 mei. Onder het genot van een drankje zult u genieten van de verhalen van Jaap Nienhuis.

Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar aan de deur van de Oude School in Thesinge en kosten 4,= . De opbrengst van de entree wordt geschonken aan de Feestweek Thesinge 2015.

Café De Oude School Reserveringen via

Kapelstraat 11 info@oudeschoolthesinge.nl

Thesinge

Neuten Schaiten gaat niet door..

Vanwege de aangepast bestuursstructuur, zoals besproken op de algemene ledenvergadering, leunen wij bij activiteiten meer op vrijwilligers. Helaas is het ons voor de paas activiteiten (eieren zoeken en neuten schaiten) niet gelukt een team vrijwilligers samen te stellen die deze activiteit kunnen realiseren.

Het bestuur van dorpsbelangen heeft daarom helaas moeten besluiten deze activiteit niet door te laten gaan. Volgend jaar gaan we kijken wat de mogelijkheden dan zijn.

Bespreking woonvisie Ten Boer

Op woensdag 11 maart staat er een gesprek gepland met een wethouder en een afgevaardigde van de gemeente Ten Boer en bestuursleden van dorpsbelangen Thesinge.
Tijdens dit gesprek zal de woonvisie van de gemeente Ten Boer behandeld worden.
Wil je bij dit gesprek aanwezig zijn of heb je zaken waarvan jij vindt dat die besproken moeten worden laat dit dan weten via de mail.
Woonvisie 2009-2015 is hier in te zien.

Nieuw bestuursmodel dorpsbelangen Thesinge

Vanwege diverse redenen is het het bestuur van dorpsbelangen niet gelukt de 3 vertrekkende bestuursleden te vervangen voor 3 nieuwe bestuursleden. U leest er alles over in deze notitie van de voorzitter.

Gezocht: Enthousiaste bestuursleden

Het bestuur van dorpsbelangen is op zoek naar nieuwe, leuke en enthousiaste bestuursleden. 
Vind jij het belangrijk dat zaken voor/in Thesinge goed geregeld zijn en leuk om activiteiten te organiseren, dan ben je bij dorpsbelangen helemaal op je plek.
We zijn druk bezig met vernieuwen en verjongen, voorbeelden zijn het Facebook account waarmee we Thesingers via een modern medium willen bereiken. De Taisner braderie als activiteit wat een groot succes was en alle potentie heeft voor herhaling. 
Tegelijk houden we rekening met de tradities van het dorp en organiseren we o.a. Nijjoarsverziede en keren we welzijnssubsidie uit aan diverse comités en verenigingen in Thesinge.

Als bestuurslid denk en beslis je mee wat er in het dorp gebeurd en heb je voor een groot deel vrije hand in het organiseren van activiteiten en/of het regelen van belangen voor het dorp. Dit alles bereiken wij door 1 keer per maand op informele wijze te vergaderen, deze vergaderingen zijn zo opgezet dat er snel en efficiënt besluiten kunnen worden genomen en acties kunnen worden uitgezet. Met het nieuwe model waarbij wij voor activiteiten gebruik gaan maken van vrijwilligers poules, die wij in beeld hebben gekregen m.b.v. de gehouden enquête, zal de rol als bestuurslid veel minder tijd in beslag gaan nemen.

Kortom, hou je van een uitdaging en vind jij je leefomgeving belangrijk, geef je dan nu op door hier te klikken. Wil je extra info hoe alles in z'n werk gaat en wat er van je verwacht wordt dan kun je uiteraard ook een mailtje sturen, we zijn altijd bereid onze 'taken' toe te lichten aan de keukentafel.

Vernielingen in Thesinge tijdens Oud & Nieuw

De gezellige oud & nieuw viering in het Trefpunt kreeg uiteindelijk toch een bittere nasmaak. Enkele personen vonden het schijnbaar nodig publiek bezit te vernielen met vuurwerk. Zo zijn de brievenbus van het Trefpunt en de AED lamp kapot gemaakt. Eerder is ook al de brievenbus van de Til middels vuurwerk vernield. 
Mocht je dit gedaan hebben of weet je hier meer van, bedenk dan dat dit hersteld moet worden van gemeenschap- en schoolgeld. Dit is geld wat nu niet naar spullen en/of activiteiten kan waarvoor het bedoeld is.
We hebben inmiddels enkele namen gekregen die we binnenkort zullen benaderen. Mocht je hierover enig schuldgevoel hebben meld je dan zelf bij Dorpsbelangen (Alex Mollema en/of Paul Witkamp) dan zullen we een passende oplossing vinden.

Nog een aantal kaarten voor de Nijjoarsverziede beschikbaar

Er zijn nog een aantal kaarten voor de Nijjoarsverziede beschikbaar. Wil je a.s. zaterdagavond een leuke avond hebben met vertier van onder andere Tomasvaer en Pieternel en oud profvoetballer Henk de Haan (pom pom pom) koop dan nu nog een kaartje bij Alex Mollema (Molenhorn 5).

De kerstman komt aan de deur met een geweldige aanbieding

Taisner wijn aankondiging.jpg

Kopij voor Nijoarsvesiede
Het jaar 2014 is bijna voorbij en zoals elk jaar hebben we weer een nijoarsvesiede (nieuwjaars-visite) welke zal plaatsvinden op zaterdag 10 januari in cafe Molenzicht. Tijdens dit gezellig samenzijn wordt er ook altijd traditiegetrouw een jaar overzicht gepresenteerd door Thomas Voar en Pieternel.
 
Maar het jaar overzicht moet worden gevoed door de inwoners van Thesinge. Dus mocht u leuke verhalen of andere informatie hebben schroom dan niet en breng dit naar Pieternel aan de GN Schutterlaan 22. 
 
Dit mag je, voor 31 december 2014, bij Pieternel in de brievenbus doen. Deze post moet wel voorzien zijn van je naam en handtekening want anonieme informatie wordt niet verwerkt.
 
Een officiele uitnodiging en verdere informatie omtrent Nijoarsvesiede wordt op een later moment verstrekt.
Kleurplaat Sinterklaas 2014

Download hier de kleurplaat voor Sinterklaas 2014.

Feestweek bijeenkomst 22 oktober

Gisteravond om 20uur was het zover, de aftrap voor de 2015 editie van de Thesinger feestweek. Belangstellenden druppelden gestaag binnen, bijna alle straten hebben een team vertegenwoordiger weten te vinden. Jammer genoeg gold dit niet voor stratenteam Molenhorn/Kerkstraat, verzoek aan deze inwoners om nog eens goed te kijken en na te denken wie hier voor aangesteld kan worden.

Hoewel wij, als comité, tevreden waren met de opkomst hadden we toch op een hoger aantal gehoopt. Dit is ook nodig om een volledige week vol te krijgen met leuke activiteiten, "wie de schoen past trekke hem aan" zullen we maar zeggen.

Om iets over 20 uur begon de presentatie (die is hier terug te kijken), tijdens de presentatie werden er door het publiek vragen gesteld en suggesties aangedragen. Precies onze bedoeling van deze avond, we hebben nuttige tips gekregen die wij als comité meenemen. De straat vertegenwoordigers hebben een duidelijk beeld van het thema gekregen en hoe de organisatie structuur in elkaar steekt. Zij hebben de boodschap meegekregen in de straten op zoek te gaan naar enthousiaste mensen, of deze enthousiast te maken. Alleen door gezamenlijke inspanning kunnen we de feestweek tot een succes maken.

Alle straat coördinatoren hebben een voorbeeld agenda meegekregen, hierop staan een aantal punten waar wij als comité graag terugkoppeling uit de straten op willen hebben. De coördinatoren zijn gevraagd deze punten tijdens de straat overleggen de revue te laten passeren. Op de volgende vergadering, die gepland staat op donderdag 27 november, gaan we de informatie bespreken zodat we de dagdelen kunnen indelen en toewijzen.

Vragen kunnen altijd via de mail gesteld worden of spreek 1 van de comité leden aan, we hopen op een mooie week!

Status oproep door feestweek comité

Vorige week hebben alle inwoners van Thesinge een brief in de bus gehad met daarin een oproep na te denken en te overleggen welke (tenminste) 2 vrijwilligers per stratenteam aanwezig zullen zijn a.s. woensdag 22 oktober in het Trefpunt voor een eerste informatieavond over de feestweek van 2015. Jammer genoeg heeft het feestweek comité tot op heden nog geen enkele reactie ontvangen via de mail. Het kan zijn, gezien de herfstvakantie, dat je hier nog niet aan bent toegekomen. Wij willen via deze weg nogmaals een oproep aan jullie doen rond te vragen in je straat of er mensen zijn die deze taak op zich willen nemen, of dat je dit wellicht zelf wilt doen. Zonder jullie hulp kan en zal er geen feestweek georganiseerd worden in Thesinge, iets wat eeuwig zonde zal zijn. Hier kun je de gestuurde brief nogmaals lezen.

Wij zien jullie graag a.s. woensdag om 20.00 uur in het trefpunt!

Groeten,

Het Feestweek comité

Alex, Luit, Hans, Esther, Paul

Wie komt Dorpsbelangen (tijdelijk) versterken?

Heeft het je altijd al leuk geleken om in het bestuur van Dorpsbelangen te zitten, maar weet je niet zeker of je wel een commitment van 3 jaar daarvoor aan wilt gaan? Dan is er nu een unieke kans om te kijken of het bestuurslidmaatschap iets voor je is. 

In het bestuur van Dorpsbelangen zijn namelijk door persoonlijke omstandigheden twee plaatsen (tijdelijk) vrijgekomen die wij heel graag met enthousiaste nieuwe aspirant bestuursleden op willen vullen. We zijn op zoek naar een secretaris en naar een algemeen lid.

In eerste instantie gaat het om een periode tot en met de jaarvergadering in  maart 2015; een soort stage eigenlijk! Een leuke manier om kennis te maken met het werk en het reilen en zeilen van onze vereniging. 

We hebben op dit moment een jong team van bestuursleden die vol enthousiasme en elan werkt aan dingen als het dorpsfeest 2015 en de Thaisner braderie. Daarnaast zijn we bezig om een nieuwe bestuursstructuur te ontwikkelen waarin we veel dingen willen laten organiseren door commissies. We zijn dus volop in beweging.   Als het je bevalt kun je jezelf uiteraard kandidaat stellen voor een periode als bestuurslid. 

Wil je je hiervoor kandidaat stellen? Neem dan even contact op met Geerten Eijkelenboom of Paul Witkamp of stuur een email.

Onderwijs en krimp

Op 1 juli j.l. is er in Garnwerd een bijeenkomst geweest met als onderwerp "scholen en krimp". Een bestuurslid van dorpsbelangen Thesinge is bij deze bijeenkomst aanwezig geweest en heeft het gespreksverslag hierna ontvangen. Dit is voor iedereen die geinteresseerd is hier te lezen.

Thaisner braderie

Flyer_poster edit 1.0.jpg

Thaisner braderie

Klik op de afbeelding voor een vergroting:

Uitnodiging standhouders thuis 0.2.jpg

GULDENS TE KOOP

Bij een grote schoonmaak in het trefpunt zijn in de archiefkast van dorpsbelangen een aantal gulden biljetten en munten gevonden. Deze zaten in een enveloppe van jeugdgroep Thesinge. Om dit geld alsnog bij de jeugd van Thesinge te krijgen veilen we deze biljetten en gaat de opbrengst naar het Treffertje die er vervolgens een leuke activiteit van kunnen doen.
Op de foto kun je zien wat er is gevonden, alle veil onderdelen zijn voorzien van een nummer. Wil je meebieden? Stuur dan een email waarin je aangeeft welk nummer je graag zou willen hebben en tegen welk bedrag. Ga hierbij wel na of het een reële bieding is. Op vrijdag 11 juli stopt de veiling en kunnen de hoogste bieders hun biljet of munten ophalen. Veel succes!

biljetten.jpg

Burendag 2014

Het is weer zover: Burendag is in aantocht. Afgelopen jaar deden in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen mee! Samen vierden zij feest, knapten zij hun buurt op of ondernamen andere activiteiten die de buurt nader tot elkaar brachten.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties met goede ideeën een bijdrage tot €500,- om plannen, die ze met en voor de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Zij kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 26, 27 of 28 september 2014. Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn te vinden op www.burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft dit jaar € 1 miljoen beschikbaar.

Vernieuwde Trapveld Thesinge Heropend

Door Kim Ensing:

Eind mei werd het vernieuwde trapveld aan de Molenweg feestelijk geopend. De weken daaraan voorafgaand is er met man en macht keihard gewerkt om tot een prachtig resultaat gekomen. Het heropeningsfeestje op zaterdag 24 mei is financieel mogelijk gemaakt door Dorpsbelangen.

Het balletje is gaan rollen toen jongeren van jeugdsoos ‘Het Treffertje’ vorig jaar besloten om de burgemeester een brief te schrijven over de slechte staat van het trapveld. Naast het opknappen van het schoolplein voor de basisschooljeugd zou het veld indertijd namelijk verbeterd worden voor de 12-plus jongeren. Het schoolplein is toen compleet vernieuwd maar de opknapbeurt van het trapveld stelde weinig voor. Er is wat gesnoeid en er zijn 2 bankjes geplaatst, maar het voetbalveld was nog altijd hobbelig, regenwater bleef er in plassen staan, prikkelbosjes werden de ballen fataal en een goal stond scheef. Kortom, nog altijd onaantrekkelijk voor de jeugd.

Over financiële middelen om het veld te verbeteren beschikte de gemeente Ten Boer  niet. Maar de gemeente was wel bereid om eigen initiatieven van de Thesinger inwoners -waar mogelijk- te ondersteunen. In samenwerking met jongerenwerker Kim Ensing zijn de jongeren en een aantal vaders vervolgens aan de slag gegaan om een plan te maken om op eigen kracht het veld te creëren  wat ze wensten.

Met dank aan Pieter Kranenburg van de gemeente is de kwaliteit van het grasveld flink verbeterd door het meermaals te rollen en te verti-drainen. Ook heeft Pieter ervoor gezorgd dat er door zijn mannen rigoureus gesnoeid is t.a.v. de doornen in de begroeiing om het veld. Daarnaast heeft Pieter tweedehands ballenvangers op de kop weten te tikken en laten plaatsen en eveneens stoeptegels en zand geleverd voor het gloednieuwe panna-veld. VV GEO heeft hiervoor twee kleine goals gedoneerd. Thesinger Geerle van der Veen heeft een compleet plan geschreven en getekend van hoe het panna-veld, compleet met boarding, eruit moest komen te zien. Vervolgens hebben de jongeren en een aantal vaders, onder enthousiaste en vakkundige leiding van Geerle, het verharde veld met 3 meter verlengd en omheind d.m.v. een bouwwerk van houten planken en ijzeren hekken. 

De middag voor de heropening hebben de jongeren samen met de jongerenwerker zelf gebodsborden gemaakt waarop staat hoe men zich op het veld dient te gedragen. ‘Zuinig zijn op de spullen’ en ‘Respect voor elkaar’ staan daarin centraal. De borden zijn op de openingsavond door de jongeren aan de ballenvanger bij de ingang van het veld bevestigd. Na luid applaus voor de inzet van iedereen scoorde de burgemeester het eerste doelpunt op het panna-veld. Daarmee was het veld officieel heropend. Er volgde een beregezellig feestje met muziek, panna-toernooi, voetbaltoernooi, marshmallows roosteren, hapjes en drankjes. Georganiseerd door de jongeren van Het Treffertje, gefinancierd door de Vereniging voor Dorpsbelangen in Thesinge. Waarvoor dank!

1467053ab47441e7_1467053ab47441e7_0.2~Trapveld 24 mei 2014.jpg

Taisner Fietstocht op 20 juni

Het is bijna weer zover; de jaarlijkse Taisner fietstocht komt er aan. Ook dit jaar is de route weer zorgvuldig uitgestippeld door Roelie Dijkema en Roelf Jansen. De route is rond de 30 kilometer, met halverwege een “rustpunt”.

Het belooft ook nu weer een prachtige tocht te worden met zoals u bent gewend een tussenstop waar u een consumptie krijgt aangeboden door Dorpsbelangen.

De tocht staat gepland voor vrijdag 20 juni, vertrek tussen 18.00 en 19.30 vanuit cafe Molenzicht.

Het inschrijfgeld is 5 euro, inclusief consumptie en herinnering (het onvolprezen vaantje van de Taisner Fietstocht).

Bij slecht weer wordt de tocht verplaatst naar 27 juni.

Kleine impressie Pasen 2014

Op de middag van 21 april 2014, tweede paasdag, werd in Thesinge wederom traditioneel Pasen gevierd.  Het weer kon jammer genoeg niet goed worden ingeschat en daarom werden alle activiteiten binnen, in het trefpunt, uitgevoerd.

Voor de kleintjes waren er diverse leuke activiteiten te doen zoals spelletjes, puzzels en uiteraard paaseieren zoeken. De kinderen waren erg enthousiast.

Ook werd weer het, in Thesinge wereldberoemde, neutenschaiten kampioenschap gehouden. Dit jaar wederom weinig deelnemers met een score in de plus maar dat mocht de pret zeker niet drukken.

De uiteindelijke uitslag is als volgt:

Jeugd klasse

1e Thom de Vries
2e Wouter Bus
3e Willeke Ridder

Iets oudere jeugd klasse

1e Appie Ridder
2e Bert Mollema
3e Kor van Zanten Jzn

 

Namens dorpsbelangen wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie middag bedanken.

IMG_5367.jpg        

IMG_5344.jpg

IMG_5343.jpg

IMG_5352.jpg

Pasen 2014

21 april 2014 Neutenschaiten in Trefpunt en Paasactiviteiten voor de kinderen. 

Aanvang: 14:30

Neutenschaiten voor iedereen vanaf groep 7 van de basisschool. 

Voor de kinderen t/m groep 6 organiseren we leuke paasactiviteiten op het schoolplein of bij slecht weer in de peuterzaal. 

Wilt u meedoen? Dan graag dit formulier uiterlijk 16 april ingevuld MET uw inleg inleveren bij Heina van Zanten.

Ideeën voor stukje grond achter de molen

Zoals wellicht bekend heeft het Groninger landschap  ruim 1 hectare grond achter de molen Germania aangekocht van de familie Jansen. Dit is mogelijk gemaakt door een particuliere gift. De aankoop heeft tot doel het cultureel erfgoed, het kloosterterrein te bewaren en een optimale molenbiotoop te behouden (open karakter). Het betreft het stuk direct achter de molen. 

Er zal gestart worden met archeologisch vooronderzoek. De inrichting zal moeten passen binnen de doelstellingen, het behouden van het kloosterlandschap en het open karakter van het landschap in verband met de molen. 

Het Groninger landschap zou het stuk wat nu aangekocht is graag met hulp van de bewoners van Thesinge verder willen inrichten en onderhouden. Dus als je geïnteresseerd bent om mee te denken en praten over dit unieke stukje Thesinge  ben je van harte welkom. Je kan je daarvoor aanmelden bij Dorpsbelangen via mail of je kan uiteraard altijd 1 van de bestuursleden benaderen.

Nieuw bestuur dorpsbelangen
Op 3 april kwamen de oude en nieuwe bestuursleden van DB Thesinge bij elkaar voor een gezamenlijke vergadering. Hierin werd afscheid genomen van Annelies Hofstede (secretaris/penningmeester), Joline Bosmans en Heina van Zanten. De voorzitter bedankte de afscheid nemende bestuursleden nogmaals voor hun grote inzet voor Dorpsbelangen in de afgelopen jaren.
Als nieuwe leden in het bestuur traden Alex Mollema en Paul Witkamp toe. Ter vergadering werd Paul Witkamp benoemd tot nieuwe penningmeester en Ria Stoppels tot nieuwe secretatis. Geerten Eijkelenboom blijft dit jaar voorzitter. 
De nieuwe bestuursleden zorgden meteen voor een frisse wind met het idee om een facebook groep voor Dorpsbelangen  Thesinge te maken, waarin al het nieuws vanuit DB vers van de naald bij een grote groep Thesingers kan komen. Dat dit idee werkt blijkt al uit de meer dan 70 thesingers die zich in de eerste 24 uur na de lancering van de facebook groep al hadden aangemeld.
Het nieuwe bestuur staat voor de uitdaging om een nieuw bestuursmodel te gaan invoeren dit jaar, waarbij meer zal worden neergelegd bij werkgroepen die bepaalde bestaande (zoals Sint, Oud en Nieuw) of nieuwe activiteiten willen organiseren. Hierdoor kan het bestuur zich weer meer richten op zaken als het overleg met de gemeente, of het faciliteren van subsidie aanvragen die bijdragen aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.
Dus als je leuk nieuw idee hebt, of graag mee wilt helpen met een van de activiteiten die Dorpsbelangen jaarlijks organiseert, meld je dan aan via mail of geef het door aan een van de bestuursleden. Want in Thesinge geldt nog steeds... "Veur elken ain en deur elken ain".
BORG Schouw

Help om thesinge nog mooier te maken door mee te doen aan de BORG schouw

De gemeente Ten Boer zoekt vrijwilligers die hun woonomgeving willen beoordelen met een BORG schouw. Tijdens zo'n schouw wordt, aan de hand van vooraf opgestelde criteria, de kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld. Er wordt gekeken naar verharding, groen, verlichting, schoonkwaliteit etc. Op basis van deze schouw wordt vervolgens het onderhoud en beheerplan opgesteld voor de komende jaren.

Als vrijwilliger krijg je een opleidingsmiddag aangeboden, waarna er in tweetallen de schouw wordt gedaan. Dit zal zijn tussen half mei en half juni. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd. In oktober is er tenslotte een evaluatie. In totaal kost het zo'n 12 uur en vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding

Dus geef je op als je een bijdrage wilt leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte in Thesinge. Dit kan tot 15 april door een mail te sturen naar dorpsbelangen@thesinge.com. 

Leefbaarheid, een groot goed; wat is uw Deel?

Het voordeel van kleine dorpen zoals Thesinge zijn de korte lijnen en het elkaar kennen, dit voordeel komt goed van pas als het gaat om leefbaarheid.
Leefbaarheid wordt voor een heel groot deel bepaald door de inwoners van een dorp, hoe meer mensen hun steentje bijdragen hoe beter dit is voor de kwaliteit van onze lokale samenleving.
De gemeente Ten Boer wil het opzetten van lokale initiatieven, die een bijdrage leveren aan leefbaarheid, door inwoners van Thesinge graag ondersteunen en heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Voorbeelden van initiatieven zijn:

 • Zelf groenten verbouwen of fruit kweken in Thesinge samen met buurtgenoten
 • Elkaar ontmoeten en/of samen bezig zijn, dit kan bijvoorbeeld in een sportieve of creatieve sfeer
 • Workshop voor bijvoorbeeld koken, zelfverdediging jong & oud, omgaan met financiën of omgaan met computers
 • Activiteiten en/of evenementen organiseren voor specifieke (jong & oud) of gevarieerde doelgroepen

Al jullie ideeën zijn welkom en kunnen tot 25 april a.s. worden ingezonden. Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier en stuur deze via e-mail naar dorpsbelangen. Ingevulde formulieren kunnen ook aan de Molenhorn 11 worden afgegeven. Dorpsbelangen zal zorgen dat de formulieren bij de gemeente Ten Boer terecht komen, hier zal een commissie zich over de aanvragen buigen en nog vóór de zomervakantie een uitspraak doen of het initiatief gehonoreerd wordt met een gemeentelijke bijdrage.
Wij zijn erg benieuwd naar jullie inbreng en hopen dat wij de gemeente kunnen laten zien hoe creatief de Thaisners zijn!

Bestuur dorpsbelangen

Secretariaat en aanmelding nieuwe leden 
Postadres : Dorpsbelangen Thesinge, Molenweg 9a, 9797 PS Thesinge
E-mail: mail dorpsbelangen
Telefoon: (050) 2807767
KvK nummer: 40026474

Berichten voor Tomasvoar en Pieternet: mail de Digitale Brijventer

Het Bestuur
sinds de jaarvergadering van 7 maart 2014:

 • Geerten Eijkelenboom (voorzitter), tel. (06) 27005817 mail
 • Ria Stoppels (secretaris)
 • Paul Witkamp (penningmeester)
 • Piet van der Heide
 • Alex Mollema

bestuursfoto14.jpg

Voorlichting Groningen Hartveilig in Ten Boer
van KNV EHBO Ten Boer e.o. :
Voorlichting Hartveilig Groningen over inzet AED. + 6 min. training

Op 20 februari in Bloemhof Ten Boer aanvang  19.00 uur.

Doel is om zoveel mogelijk AED-bedieners te benaderen die zich aanmelden om binnen 6 min. slachtoffers te helpen met hartproblemen.
Deze mensen worden opgeroepen als ze binnen een straal van ca. 1,5 km wonen van het slachtoffer.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan op de website van Groningen Hartveilig
De beste wensen voor 2014

Na een geslaagde jaarwisseling met kloksmeren in de Kloosterkerk en het oud- en nieuwfeest in Trefpunt was er op 11 januari de gelegenheid om elkaar in Café Molenzicht het beste te wensen voor 2014.

Tomasvoar en Pieternel blikten terug op 2013. Er gebeurde weer veel in ons dorp. 

foto_thomasvoarpieternel.jpg

Na de brandewien mit rezienen kwam Sinterklaas op bezoek. Hij bleek goed op de hoogte van Thesinge en haar inwoners.

tp_sint.jpg

Toch hoorden we daarna iets wat we nog niet wisten, de plannen voor het vestigen van een shoarmazaak in Thesinge. 

tp_shoarma.jpg

Na dit intensieve vermaak door Wibo werden de Tombolaprijzen verloot en werd er tot in de kleine uurtjes nog gezellig nagepraat. 

tp_tombola.jpg

Laten we er weer een mooi jaar van maken samen!

De eerstvolgende activiteit is de algemene ledenvergadering (ALV) op 7 maart. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 7 maart, aanvang 20:00 uur, vindt in Café Molenzicht de Algemene Ledenvergadering van de Vereninging voor Dorpbelangen Thesinge plaats.

We nodigen al onze leden hierbij van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Naast het reguliere programma hebben we dit jaar twee bijzondere thema's: het land rond de molen en de feestweek van 2015. 

Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden? Opgave kan telefonisch op per mail bij het secretariaat (Annelies Hofstede) - 050-510480 of dorpsbelangen@thesinge.com. (De contributie bedraagt op dit moment 10,- per jaar voor meerpersoonshuishoudens en 6,- voor eenpersoonshuishoudens). 

Het programma op 7 maart (aanvang 20:00u Café Molenzicht):

Overleg met B&W op 26 september

thesinge-thumb.jpg

Op 26 september vergaderde het bestuurd van Dorpsbelangen met B&W van de Gemeente Ten Boer. Het verslag leest u hier.

Nieuwsbrief december 2013

Digitale nieuwsbrief ( klik hier).

In deze nieuwsbrief:

GEEN extra ALV 24 januari 2014

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen zal er op 24 januari geen extra ledenvergadering worden gehouden. 

Over de onderwerpen:

 • Energiekoepel Groningen
 • Bestuursstructuur Vereniging Dorpsbelangen

wordt u op een later moment geinformeerd. 

In maart volgt de reguliere jaarvergadering (ALV) met de gebruikelijke punten. 

Nij-joarsverziede 2014

Op zaterdag 11 januari 2014 vanaf 20:00 uur in Café Molenzicht

Thomasvoar en Pieternel

Tombola 

Wibo Westra Entertainment

Kaarten à € 8,- p.p. zijn verkrijgbaar op zaterdag 4 januari vanaf 10:00 uur 

bij Annelies Hofstede, G.N. Schutterlaan 13

vanaf 11:00 uur ook via mail: dorpsbelangen@thesinge.com

Oud en Nieuw 2013-2014

Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

Kloksmeren

Nieuwjaarsnacht van 00:15 uur tot 00:45 uur is het kloksmeren in de Kloosterkerk. 

U bent van harte welkom om een slokje te komen nemen.

Dorpshuis open nieuwjaarsnacht

Zoals elk jaar is ook dit jaar het dorpshuis op nieuwjaarsnacht weer geopend: 

van 00:30 uur tot ongeveer 3:00 uur om elkaar het beste te wensen. 

Dit jaar met muziek van DJ Reinie.

Kerstboom 2013

Contactpersoon: Ria Stoppels

Op 7 december komt de kerstboom!

Kerstboom2013.png

Reanimatie training

Contactpersoon: Heina van Zanten

Dinsdagmiddag en donderdagavond 28 november 2013 willen we voor iedereen die er belangstelling voor heeft een reanimatie (herhalings) cursus organiseren in Dorpshuis Trefpunt. Wilt u, wanneer u zich opgeeft, duidelijk vermelden of u ‘s middags en/of ‘s avonds wilt deelnemen? Graag uw voorkeur opgeven voor 20 november bij Heina van Zanten, telefoon 050-3023426 of via mail.

U zult dan zo spoedig mogelijk horen wanneer u verwacht wordt. Wij vragen een bijdrage in de kosten van 2,50 per persoon.

Nieuwsbrief november 2013

Digitale nieuwsbrief ( klik hier).

In deze nieuwsbrief:

De november nieuwsbrief:

 • AED training
 • Jaarlijks overleg met B&W
 • Contributie en lidmaatschap
 • Agenda november - december

Intocht Sinterklaas 2013

Contactpersoon: Joline Bosmans

Sinterklaas komt op zaterdagmiddag 23 november naar Thesinge. 

Om ongeveer 13:30 uur komt Sinterklaas naar Dorpshuis Trefpunt in Thesinge. 

Kijk in de nieuwsbrief voor meer informatie. 

Extra kleurplaten: klik hier

Je kunt ook een e-mail sturen naar Sinterklaas via: sinterklaas@thesinge.com 

Informatiebijeenkomst over de gaswinning in Groningen

door Piet van der Heide

De stichting Groninger Dorpen en de NAM hebben een dorpenronde in de regio georganiseerd in het kader van de aardbeving problematiek. Afgelopen donderdag 3 oktober was deze bijeenkomst in het Trefpunt.

Jan Wigboldus van de stichting Groninger Dorpen opende de bijeenkomst.
Namens de NAM nam Jakob van der Wal verder het woord stelde zichzelf en een aantal collega's voor. Waaronder twee schade experts, waar na de pauze apart mee gesproken kon worden hoe om te gaan met schade. Degene met vermoeden van schade konden direct een afspraak voor een bouwkundig onderzoek maken.

Ten eerste werd het ontstaan van aardgas in de aarde toegelicht en de geschiedenis van gaswinning uitgelegd en in het bijzonder in Noord Groningen.
Dit is een van de grootste gasvoorraden van de wereld. Ook nog na 50 jaar gaswinning uit het Groninger gasveld, waarbij vooral het belang voor de Nederlandse economie werd toegelicht.
Sinds de gaswinning is de bodem met 26 cm gedaald.
Het ontstaan door de gaswinning van breuklijnen in de zandsteen laag op 3 km diepte, die de oorzaak zijn van een aardbeving, werd uitgelegd. Aardbevingen blijven bestaan, ook als de gaswinning zal worden gestopt.
Belangrijk moment is dat in december as minister Kamp een nieuw winningsplan van de NAM aan de 2de kamer voorlegt.

Er lopen cq zijn reeds afgerond 11 onderzoeken:

 1. Onderzoek van gebouwen waarbij de meest kwetsbare gebouwen voorrang krijgen. Er zijn reeds 12 verschillende type woningen aangekocht cq aangekocht worden om te onderzoeken hoe deze preventief versterkt kunnen worden. Dit zijn ongeveer 85% van de meest voorkomende type huizen in deze regio. De NAM heeft momenteel een databestand van 250.000 huizen in de 12 categorieën.
 2. Onderzoek naar hoe de ondergrondse gasleidingen, dijken en hoogspanningslijnen zich houden bij een max. beving van 5 op de schaal van Richter. (metingen door het KNMI)
 3. Afhandeling van schade op een juiste en correcte manier. Hierbij is ook de Technische commissie Bodembeweging (TcBB) bij betrokken.
 4. Verband huizenprijzen en aardbevingen. Tot nu toe (onderzoek 1ste kwartaal van dit jaar) is dit nog niet geconstateerd.
 5. Onderzoek naar sterkste beving in Groningen. Het meetnetwerk is uitgebreid van 14 naar 50 seismometers en met 2 geofoons (KNMI).
 6. Onderzoek naar schade die ontstaat bij sterkere aardbevingen, i.s.m. Expertisebureau ARUB uit Den Haag.
 7. Onderzoek naar gebiedsgrootte bij sterkere aardbevingen.
 8. Onderzoek naar financiële effecten op inkomsten van de staat.
 9. Onderzoek naar leveringscontracten van GasTerra (verkoop/inkoop).
 10. Onderzoek naar mogelijkheden voor import aardgas uit het buitenland.
 11. Onderzoek naar andere (alternatieve) technieken van gaswinning.

Voor meer info zie oa:
www.namplatform.nl (ook voor de openingstijden van het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in het gemeentehuis te Loppersum) 
www.rtvnoord.nl/aardbevingen
.

Nieuwe bewoners middag

De nieuwe bewonersmiddag van zaterdag 2 november gaat niet door. Alle direct betrokkenen zijn hierover geinformeerd.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Joline Bosmans.

Informatiebijeenkomst NAM en Groninger Dorpen

Op 3 oktober organiseren de NAM en Groninger Dorpen een dorpsbezoek in Thesinge om op kleine schaal met dorpsbewoners in gesprek te gaan over de gevolgen van de aardbevingen door gaswinning. 

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst van 3 oktober in Thesinge, aanvang 19:30u in Trefpunt, dan kan dat via deze link: aanmelden.

Meer informatie in de folder van Groninger Dorpen en de NAM. 

Overleg met B&W op 26 september

Op 26 september vond het jaarlijkse overleg tussen de vereniging van Dorpsbelangen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ten Boer plaats in Dorpshuis Trefpunt. In een goede sfeer en verstandhouding werden diverse zaken besproken, waaronder de   Dorpsvisie. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Zodra het verslag beschikbaar is zal het hier worden geplaatst. 

Woningbouw; Volgens het bestemmingsplan is er geen ruimte voor nieuwbouw in Thesinge. De gemeente en de provincie zijn van mening dat woningen alleen nog gebouwd worden in kernen waar alle voorzieningen (winkels, sportvoorzieningen etc) aanwezig zijn. De enige uitzondering hierop kan gemaakt worden bij de herbestemming van bestaande panden.

Jeu de Boulesbaan; Als de bewoners van Thesinge een jeu de boules baan willen realiseren wil de gemeente hieraan medewerking verlenen. Ook kan gekeken worden of er materialen en/of zitbankjes vanuit de gemeente tegen een zachte prijs beschikbaar gesteld kunnen worden.

Sportveld; Een aantal jongeren uit Thesinge hebben contact gezocht met André van de Nadort over de beplanting rond het sportveld waardoor er regelmatig ballen lek gaan. De burgemeester zegt toe dat er op korte termijn actie ondernomen wordt meidoorn en brandnetels te verwijderen. Het liefst zou hij dat doen in samenwerking met de jeugd.

Jeugd; Op jeugdwerk wordt (voorlopig) nog niet bezuinigd. Jongerenwerkster Kim Ensing levert zeer goed werk op dit gebied. Het Treffertje is een prima initiatief door en voor de jeugd. Het is heel goed om te zien dat de jeugd zelf telkens weer nieuwe activiteiten bedenkt en organiseert. Gewoon op z’n Thaisn’s: zelf doun!

Dorpscoaches; Het concept met de dorpscoaches begint zijn vruchten af te werpen. De gemeente is tot nu toe en zeer tevreden en binnenkort wordt het team uitgebreid met er twee nieuwe dorpscoaches.

Duurzaamheid; Er wordt overleg gepland over het Recycling plan van Duurzaam Thesinge.

Gemeentelijke financiën; De gemeente Ten Boer is in onderhandeling om een artikel 12 gemeente te worden, dit betekent dat ze onder financieel toezicht van de provincie komen te staan en niet zelfstandig meer de financiën kunnen beheren. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de welzijnssubsidies en onderhoudsbijdragen voor dorpshuizen etc.

Politiek Café Garmerwolde

Op dinsdag 9 juli aanstaande, vanaf 19.30 organiseert de lokale radiozender Regio FM van Ten Boer, haar tweede ‘Politiek Café’; dit keer in Cafe Jägermeister in Garmerwolde. Vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen gaan dan weer met elkaar in discussie over actuele thema’s die leven in de gemeente.

Vorig jaar december hield Regio FM, het eerste politiek café in‘t Buurhoes in Ten Boer. Deze was een groot succes te noemen, zowel door de gemeente, als door inwoners, belangstellenden en organisaties.

Onderwerpen van het 2e politiek café zijn: De bevindingen en uitkomsten van de informatieavonden in de dorpen en Visie op de toekomst van de gemeente Ten Boer. Gespreksleiders zullen ook dit keer Siebolt Dijkema en Henk de Haan zijn.

De uitzending wordt dinsdag 9 juli op locatie opgenomen. De uitzending is vervolgens op woensdag 10 juli vanaf 20.00 uur. Regio FM is in Ten Boer, via de ether te beluisteren op de FM-frequentie FM 95.3 / FM 107.9. Op de kabel is het station de vinden op 105,5 Mhz. De uitzending kan ook via het internet worden gevolgd: www.regiofmradio.nl

(bron: persbericht RegioFM)

Taisner Rais 2013

De Taisner Rais vond dit jaar plaats op 21 juni. Op deze eerste dag van de zomer werden we helaas voorzien van een hoop regen, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Om negen uur vertrokken we met 29 reizigers en de chauffeur van UVO in de bus richting Kolham. In Kolham dronken we koffie en kregen we uitleg over ' de Slag bij Kolham'.  

Schermafbeelding 2013-06-21 om 20.55.01.png

Via een verrassende toeristische route werd de reis vervolgd richting Bellingwolde. In de bus kregen we allemaal een boekje waarin we antwoorden konden noteren op vragen die gedurende de dag werden gesteld. 

In Bellingwolde regende het zo hard dat de geplande picknick letterlijk in het water dreigde te vallen.Gelukkig bood de hervormde kerk uitkomst. We mochten de kerk bezichtigen en tegelijkertijd daar onze lunch nuttigen die door de organisatie prima was verzorgd. 

lunch.jpg

Na de lunch zette de reis zich voort richting Papenburg (Duitsland). Onderweg voorzien van allerlei culturele wetenswaardigheden door onze gids Jakob van der Woude. Aan het het begin van de middag kwamen we in Papenburg aan voor een rondleiding door de Meyer Werft. Gids Udo heeft ons twee uur lang rondgeleid door de imposante scheepswerf waar cruiseschepen van onvoorstelbare omvang worden gemaakt. 

fotox.JPG

Meer informatie op: de website van Meyer of Youtube: kanaal Meyer Werft. Informatieve reportage van RTV Noord over de Meyer Werft: klik hier

Op dit moment wordt er gewerkt aan de Norwegian Getaway.

fotoi.JPG

Het avondeten vond plaats bij Gasterij Smits in Midwolda. 

smits.jpg

In Thesinge aangekomen werd de organisatie hartelijk bedankt voor deze mooie dag!

Nieuwsbrief mei 2013
Digitale nieuwsbrief ( klik hier)

Met in deze nieuwsbrief:
 • Bijeenkomst 22 mei: gemeentelijke herindeling
 • Fietstocht 7 Juni
 • Taisner Rais 21 juni
 • Fietsroute Plus
 • Jeu de Boules baan

Fietsroute plus Groningen-Ten Boer
De provincie Groningen organiseerde bijeenkomsten over de fietsroutes Plus die in de province ontwikkeld worden. Ook Dorpsbelangen Thesinge was hier vertegenwoordigd. Er zijn verschillende alternatieven besproken. In het najaar krijgt dit een vervolg. 

Zie voor meer informatie: de website van de Provincie Groningen
Contributie 2014

Tijdens de ledenvergadering van 1 maart 2013 is besloten de contributie voortaan in mei te innen. 

Het lidmaatschapsbedrag is ook voor 2014 niet verhoogd en bedraagt: 6,- voor eenpersoons- en 10,- voor meerpersoonshuishoudens. 
De incasso's zullen plaats vinden in mei. 
Reanimatie App
De hartstichting heeft de gratis Reanimatie App ontwikkeld. De Reanimatie App is bedoeld voor mensen die een reanimatie-/AED-cursus hebben gevolgd. Het helpt om uw kennis van reanimeren op te frissen. De App biedt ook audio-ondersteuning bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand.

Heeft u zich al aangemeld bij een reanimatienetwerk? Voor meer informatie kijk hier
Fietstocht 2013

Op vrijdag 7 juni vindt de jaarlijkse fietstocht plaats. 

Roelie Dijkema en Roelf Jansen hebben weer een mooie tocht uitgezet door het Groninger Land. 

Vertrek is mogelijk tussen 18:00 uur en 20:00 uur vanaf Café Molenzicht. De kosten bedragen 3,- per persoon. 

De gemeenteraad nodigt U uit
De gemeenteraad van Ten Boer wil graag met haar inwoners praten over de plannen voor de gemeentelijke herindeling in onze provincie. 

De raad komt op 22 mei op bezoek in Thesinge (Trefpunt, 19:30u). 

Mocht u niet kunnen dan bent u ook van harte welkom in een ander dorp. 

Meer informatie:  uitnodiging

Enquête Jeu de boules baan

Bij het opstellen van de Dorpsvisie afgelopen zomer gingen er geluiden op voor een Jeu de Boulesbaan in Thesinge. Wij willen graag uw mening hierover horen.

Klik hier om mee te doen aan de enquête

Of maak uw mening kenbaar aan één van de bestuursleden van Dorpsbelangen. 


Nieuwsbrief maart 2013
Digitale nieuwsbrief  (klik hier).
Reanimatie netwerken
hesinge beschikt over een AED (in het fietsenhok bij Trefpunt) om ondersteuning te bieden bij een reanimatie. 
Jaarlijks vinden trainingen plaats en wordt er huis-aan-huis een lijst verspreid met dorpsgenoten die aangeven te kunnen reanimeren in geval van nood (opgave bij Heina van Zanten). 

Wij willen u graag informeren over nieuwe mogelijkheden om snel vrijwilligers in te zetten bij een reanimatie, mocht dat ooit nodig zijn:

Groningen Hartveilig - dit is een initiatief waarbij er voor wordt gezorgd dat dat vrijwilligers van de meldkamer 112 een sms krijgen met het adres waar reanimatie nodig is terwijl tegelijkertijd een ambulance op pad wordt gestuurd. Kijk op de website van Groningen Hartveilig voor meer informatie. 

Schermafbeelding 2013-03-15 om 16.30.13.png

De Help! app - dit is een app (programma voor de smart-telefoon) waarbij u in geval van nood tegelijkertijd 112 belt en alle andere gebruikers van de app die bij u in de buurt zijn automatisch om hulp vraagt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Help! app

Schermafbeelding 2013-03-15 om 16.26.54.png


Pasen 2013

Pasen2013.png

1 april 2013 Neutenschaiten in Trefpunt en Paasactiviteiten voor de kinderen. Aanvang 14:30u. 

Opgaveformulier: klik  hier (huis-aan-huis verspreid)Jaarvergadering 2013

Jaarvergadering voor de leden van Dorpsbelangen Thesinge. 

Op 1 maart 2013, aanvang 20:00u in Café Molenzicht. 

Nieuwe bestuursleden gezocht:  klik hier voor meer informatie.


Nij-joarsverziede 2013

Veul hail en zeeg'n ien 't nije joar. 

Veel Thesingers hadden elkaar al in de nieuwjaarsnacht ontmoet in Trefpunt of daarna. Op 12 januari was het tijd om elkaar te treffen bij de traditionele Nij-joarsverziede in Café Molenzicht. 

Tomasvoar en Pieternel namen in het Gronings en op rijm het jaar 2012 door. Er gebeurt toch weer heel veel in ons dorp en daarbuiten. 
Verder speelden we deze avond een Quiz met Edward Oudman als Quizmaster. Een gezellige avond!

Nij-joarsverziede gemist? Of wilt u Tomasvoar en Pieternel over 2012 nog eens terug kijken? Hans van der Brand maakte  dit filmpje. De dertig (!!) jaar hiervoor teruglezen? Bestel dan de 3 bundels Vertezzels  hier.

Joost van den Berg, één van de nieuwe fotografen van de  Garmer en Thesinger Express, maakte een paar mooie foto's:

IMG_2914.JPG
Gezelligheid

IMG_2956.JPG
Wie heeft de langste schil geschild?

IMG_2987.JPG
Tomasvoar en Pieternel

IMG_3018.JPG
Spijkers poepen, wie is het snelst?

IMG_3056.JPG
Puntentelling

IMG_3069.JPG
De winnaars!

IMG_3085.JPG
Tombola 

Voorontwerp bestemmingsplan
Voor de acht kleinere dorpen van de gemeente Ten Boer (Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum) gelden op dit moment diverse bestemmingsplannen die verouderd zijn.

Daarom is voor deze acht dorpen één nieuw bestemmingsplan gemaakt. Hierin is in hoofdzaak de bestaande situatie, inclusief reeds vergunde bouwprojecten, vastgelegd.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 ter inzage in het gemeentehuis van Ten Boer. Exemplaren van het voorontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn daar tegen betaling verkrijgbaar. U kunt het voorontwerp-bestemmingsplan ook inzien op www.tenboer.nl onder Digitale balie, digitale bestemmingsplannen.Al lid van Dorpsbelangen?
De contributie voor 2012 is/wordt weer opgehaald. 

Bent u nog geen lid?
Aanmelden kan via: mail of (050) 5410 480. 

De contributie bedraagt 10,- per jaar. Nieuwsbrief december (jaarwisseling)
In deze nieuwsbrief informatie over:

De Kerstnachtdienst
Oud en Nieuw
Nij-joarsverziede


Activiteiten Jaarwisseling

Kerstnachtdienst 24 december

Thesinge kloosterkerk 20:30 uur

Garmerwolde 22:00 uur


Kloksmeren 1 januari 2013 

Kloosterkerk 00:15 uur tot 00:45 uur


Trefpunt open 1 januari 2013 

Vanaf 00:30 uur trefpunt open


Nij-joarsverziede  12 januari 2013

Nij-joarsverziede met Thomasvoar en Pieternel en de Thesinger-Quiz

(kaarten verkrijgbaar vanaf 5 januari 10:00u bij Annelies Hofstede,
vanaf 11:00u telefonisch (050) 5410 480 of per mail te reserveren)

ER ZIJN NOG KAARTEN BESCHIKBAAR!


Zie de nieuwsbrief voor meer informatie


Bewonersgids

Contactpersoon: Joline Bosmans

De eerste Bewonersgids Thesinge is een feit. In eerste instantie hadden we het plan om een gids voor nieuwe dorpsbewoners te maken. Als leidraad hebben we de koppen en onderkoppen die op de website van Thesinge staan genomen. Alle verenigingen, cafés, monumenten, de kerken en de school zijn gevraagd om in 8 zinnen iets te schrijven over hun club of groep. En, zoals u verderop kunt zien, is hier vol enthousiasme gehoor aan gegeven.
Omdat de gids toch wel een aardig totaalbeeld geeft van wat er allemaal te doen is in Thesinge, werd al snel duidelijk dat het jammer zou zijn om de gids alleen aan nieuwe bewoners te verstrekken. We hebben nu besloten om de naam te veranderen in Bewonersgids Thesinge en deze gids eerst op de website van het dorp te zetten. Er zijn plannen om er in de toekomst ook een papieren versie van te maken en deze aan eenieder te verstrekken.
Bij diverse groepen staan contactnamen en –adressen. We hopen deze met uw hulp up-to-date te houden.
Dorpsbelangen Thesinge - December 2012
De bus, lijn 563

Lijn 47 is lijn 563 geworden. Deze buurtbus wordt gereden door vrijwilligers. In de spitsuren rijdt ieder uur een bus. In Ten Boer rijdt de bus via het Koopmansplein en Innersdijk. Eindpunt in Groningen is Winkelcentrum Lewenborg. Hier kunt u overstappen op lijn 3 richting Kardinge, Grote Markt en het Hoofdstation.

TenBoer-Groningen.jpg

Groningen-TenBoer.jpg

Zie voor de dienstregeling www.qbuzz.nl of plan uw reis op www.9292ov.nl

Tip: vanuit Thesinge met de bus naar het winkelcentrum Lewenborg.

De kerstboom staat er!

IMG_2708.jpg


boom.jpg


Kerstboom 2012
Contactpersoon: Ria Stoppels

Op zaterdagmiddag 8 december komt er weer een kerstboom in Thesinge. Ook dit jaar komt de boom weer uit het Duitse Hesel.

De boom wordt, net als vorig jaar, feestelijk onthaald.

De kinderen worden uitgenodigd om in Trefpunt vanaf twee uur versiering te maken voor de boom.
Vanaf ongeveer half vier staat de glühwein en chocolademelk klaar bij de Oude Smederij.

Tot zaterdag!

kerstboom.jpg(klik op het boompje voor een leuke kleurplaat)


Overleg met B&W op 18 september 2012
thesinge-thumb.jpg

Op 18 september vergaderde het bestuur van Dorpsbelangen met B&W van de Gemeente Ten Boer.
Het verslag leest u hier.

We bespraken het concept van de Dorpsvisie voor Thesinge.


Nieuwsbrief november 2012 (Sint)


Sinterklaas 2012
Contactpersoon: Joline Bosmans

Op 24 november, om ongeveer 13:30 uur, komt Sinterklaas naar Dorpshuis Trefpunt in Thesinge.

Kijk in de nieuwsbrief voor meer informatie.

Extra kleurplaten: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar sinterklaas: sinterklaas@thesinge.com


Nieuwsbrief oktober 2012
Digitale nieuwsbrief (klik hier)

In deze nieuwsbrief:
Verslag Taisner Rais
Overleg B&W
Sinterklaas
Contributie
Kerstboom
Bewonersgids Thesinge
Thomasvoar en Pieternel
Beeldmateriaal gezocht Thesinge in Beeld


Beeldmateriaal gezocht
Uw beelden maken een succes van uniek project in Thesinge

Al eerder berichtten wij u over het project “Thesinge in Beeld”

Dit project gaat over de geschiedenis van Thesinge.  Vier groepjes kinderen tussen de 12 en 15 jaar gaan video’s maken waarin zij oudere mensen gaan interviewen over de volgende onderwerpen:
 • Thesinge in de Tweede Wereldoorlog
 • De geschiedenis en herinneringen aan de tijd dat er nog een Openbare en een Christelijke school   waren in Thesinge
 • De drie monumenten in Thesinge (molen, smederij, klooster)
 • Het jaren 50 feest van 2000

Om deze video’s mooier te maken is het projectteam op zoek naar foto’s, video, filmmateriaal, ansichtkaarten, voorwerpen etc. over deze onderwerpen. En daarvoor hebben wij u nodig. Als u dit heeft kunt u dit:
 • Mailen naar thesingeinbeeld@gmail.com
 • Of op facebook posten in de groep: Thesinge in beeld
 • Of afgeven/door de brievenbus doen bij Geerten Eijkelenboom aan de Luddestraat 11 (zet er wel duidelijk bij van wie het materiaal komt zodat we het ook weer terug kunnen geven)

Als u zelf kunt vertellen over een van deze onderwerpen horen wij dat ook heel graag. 

Het project wordt afgesloten door de organisatie van het “Thesinger Historische filmfestival” waarbij de videoproducties in première gaan. Daarnaast zullen op het festival de film over Thesinge in 1967 en voor de liefhebbers de uitgebreide film over het jaren 50 feest worden vertoond. Dit is een avond voor de inwoners van Thesinge, waarbij de deelnemende jeugd en ouderen extra in het zonnetje worden gezet.

20e Taisner Rais vol verrassingen
Vrijdagmorgen 21 september 08.00 uur vertrokken 35 vijftigplussers vanaf ‘smidshouk’ richting…………
Ja, richting, zeg het maar.
De reizigers gingen vol goede moed op pad met een brief vol cryptische omschrijvingen, maar de bestemming bleef tot dusver onbekend.
De organisatoren Welly, Trijn, Clara en Jacob hadden voor deze twintigste Taisner Rais, een verrassingstocht uitgezet en dat is hen prima gelukt.
Maar nu mag iedereen het weten.
Als eerste hebben we een bezoekje gebracht aan weervrouw Harma Boer in  Noordbroek. Enthousiast verteld Harma hoe het weerbericht voor onder anderen Radio Noord tot stand komt.
Taisner rais 21-09-2012 008.jpg

Daarna gaat het richting Bourtange waar we worden getrakteerd op heerlijke koffie met gebak.
Per voet of per “taxi” begeven we ons terug naar de bus om ons verder te laten verrassen.
We gaan over de grens richting het Duitse Heede. Onder de 1000 jaar oude lindeboom brengen we onder de bezielende leiding van Rolf, het lied ‘Vor meinen Vaterhaus steht eine linde’ ten gehore.
Dit lied hebben we in de bus geoefend en onder de indrukwekkende lindeboom uitgevoerd.
Taisner rais 21-09-2012 050.jpg
We blijven in Heede voor de lunch. Herzlich willkommen im hotel ‘Zur Linde’.
Met een volle buik stappen we in Ter Apel aan boord van trekschuit (snik) ‘Dieverdoatsie’ en varen we door het Ruiten A Kanaal richting Sellingen.
Taisner rais 21-09-2012 061.jpg
Daarna gaan we weer richting Taisn, waar ons nóg een verrassing staat te wachten.
Daar worden we door dorpsgenoten verwelkomt met de samengestelde muziekvereniging ‘Juliana’.
foto2109a.JPG
(foto: Reinder van der Veen "Binn hoaln bejoarn oet Taisn, mit muziek veurop")

PRACHTIG, GEWELDIG, HARTVERWARMEND waren kreten die ik in de bus hoorde.
Taisner rais 21-09-2012 106.jpg Taisner rais 21-09-2012 096.jpg
Samen met de muzikanten sluiten we de dag af bij dorpscafé ‘De Oude School’.
Daar trakteren de organisatoren ons nog op een hapje, drankje, kopje soep en een broodje kroket.
Ik weet bijna zeker dat ik namens alle reizigers spreek als ik zeg:
Welly, Trijn, Clara en Jacob BEDANKT voor deze prachtige dag!
Door jullie is de twintigste Taisner  Rais, een feestelijke rais geworden, vol mooie verrassingen.

Hartelijke groet van reisgenoot Janna Hofstede

AED training 2012


Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse AED training. 

Bij velen van u is het diploma in 2012 niet meer geldig.

Wanneer u een geregistreerd diploma wilt houden, kunt u vrijdag 28 september een herhalingsles gaan volgen in Ten Boer. De kosten hiervoor zijn ongeveer 25 euro. U moet zich dan voor 12 september opgeven via mail of telefoon (050 3023426) bij Heina van Zanten. 

Wanneer u gewoon wilt weten hoe het AED apparaat werkt en hoe men reanimeert, kunt u zich voor 1 oktober opgeven via mail of telefoon (050 3023426). U krijgt dan geen diploma, maar u krijgt wel voldoende de gelegenheid om te gaan oefenen.

Willie Havinga zal 1 november om 20.00 uur deze cursus gaan geven in Ons Trefpunt.

De kosten voor deze avond zijn 2.50 euro.Taisner Rais 2012

De Taisner Rais gaat plaats vinden op 21 september a.s. en is inmiddels helemaal volgeboekt. 
Alle deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd over het programma. 

Voor meer informatie: Jakob 06-13945502


Dorpsvisie

Op 19 juni hebben we met een aantal dorpsgenoten in Trefpunt van gedachten gewisseld over de  Dorpsvisie.

Deze zomer worden de punten uitgewerkt tot een plan die op 18 september met de gemeente wordt besproken. Geïnteresseerden kunnen vanaf 4 september het concept opvragen via de mail van dorpsbelangen. 


12 juli opening schoolplein Thesinge
Op 12 juli 2012 van 16.30-17.30 uur zal het totaal vernieuwde schoolplein in Thesinge feestelijk worden geopend.  Het afgelopen jaar is door inwoners, ouders, leerkrachten een mooi plan voor het plein opgesteld dat heeft geresulteerd in een prachtig niet schoolplein. Door een bijdrage van een de gemeente en diverse sponsoren (Rabobank, Oranjefonds, NAM, Fam. Schutterstichting, St. Roode Burgerweeshuis, Emmaplein Foundation, St. Weeshuis Doopsgezinden en woningstichting Wierden en Borgen). 
Het nieuwe plein van basisschool De Til is vooral een sociaal plein. Het is van oudsher het speelhart van het dorp. Zowel tijdens als na schooltijd wordt er gespeeld, er is bijna altijd wel wat te doen. Voor de allerkleinsten tot en met de middelbare schooljeugd is het de ontmoetingsplek van het dorp. Niet voor niets zijn bij het ontwikkelen van de plannen voor het nieuwe plein vele partijen betrokken geweest: behalve de school, dorpsbelangen, de gemeente Ten Boer, een jongerenwerker, buurtbewoners, ouders en, tussen de bedrijven door, de kinderen zelf. Het spreekt voor zich dat besloten is dat het plein die sociale functie ook na de herinrichting zal moeten behouden. 
Het resultaat mag er zijn. Kom vooral een kijkje nemen op 12 juli
Open tuinen en garagesales

Op zaterdag 7 juli (de dag van de BBQ) zijn er in Thesinge Open Tuinen en Garagesales. 
Vanaf 11 uur tot 17 uur zijn diverse tuinen geopend en worden er garagesales gehouden. 

Zie  flyer


Gezocht: verkeersveiligheididee
logo politie.jpg
De politie vraagt uw aandacht voor het volgende:
GEZOCHT: HET BESTE VERKEERSVEILIGHEIDSIDEE VOOR UW BUURT

Regiopolitie Groningen vraagt uw aandacht voor het volgende: onlangs is in uw buurt een hardrijder gesignaleerd. Deze man/vrouw, met blond/donker haar en blauwe/bruine ogen kan uw buurman/-vrouw zijn. Wees alert en help de politie met het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw buurt. 

Heeft u last van hardrijders in uw buurt? Of wilt u voorkomen dat mensen in uw buurt te hard rijden en hen bewust maken van de gevaren ervan? Denk dan eens na over wat u zelf met uw buurt kunt doen om de verkeersveiligheid in uw buurt te verbeteren. Organiseer bijvoorbeeld een buurtfeest in het teken van verkeersveiligheid. Buurt- en wijkverenigingen kunnen hun idee voor het onder de aandacht brengen van verkeersveiligheid indienen bij de politie. Dat kan vanaf woensdag 6 juni tot en met vrijdag 13 juli 2012. 

Remdemonstratie en snelheidsmeting
De vereniging maakt dan kans op een remdemonstratie van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en een snelheidsmeting door Veilig Verkeer Nederland. De remdemonstratie is een spectaculaire proef die de toeschouwers de ogen opent over de remweg van een auto bij 30 en 50 km/uur. Met de snelheidsmeting in de eigen buurt kunnen buurtbewoners met eigen ogen zien hoe hard er wordt gereden in een buurt en kunnen ze buurtgenoten daarop aanspreken. Heeft u als bewoner zelf een goed plan? Neem dan contact op met de wijkvereniging in uw buurt.

Eigen verantwoordelijkheid
De politie vraagt buurt- en wijkverenigingen nadrukkelijk na te denken over wat zij zelf als buurt kunnen doen om de verkeersveiligheid in hun leefomgeving te verbeteren. Vaak zijn het bewoners uit de buurt die te hard rijden, omdat ze de weg goed kennen. Met een gezamenlijk buurtinitiatief is dat bespreekbaar te maken. U kunt dus zelf al veel bereiken! Inzendingen die vragen om maatregelen op het gebied van weginrichting (bijvoorbeeld bloembakken in de straat) of handhaving (extra politiecontroles) worden dan ook niet beloond.

Meedoen?
Wilt u kans maken op de remproef en laserguncontrole in uw buurt? Vul dan het aanmeldingsformulier volledig in en stuur dit uiterlijk vrijdag 13 juli op naar het volgende adres:
Senza Communicatie
Tav. Janneke Nijholt
A-weg 13
9718 CT  GRONINGEN

Lees de deelnamevoorwaarden goed door om ervoor te zorgen dat u kans maakt op de prijzen.

‘Te hard rijden binnen de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor’
De actie van Regiopolitie Groningen sluit aan de op de landelijke campagne ‘Te hard rijden binnen de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor’. Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Te hard rijden binnen de bebouwde kom gebeurt heel vaak door de bewoners van de buurt zelf. Soms onbewust, soms bewust. Vaak is haast of stress dan de oorzaak. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Bij ongeveer één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Een aanrijding met 30 km per uur is voor een voetganger vergelijkbaar met een val van de eerste verdieping van een flat. Zo’n aanrijding kost één op de tien voetgangers het leven. In 2010 vielen op de Nederlandse wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u of minder binnen de bebouwde kom 182 doden.


Nieuwsbrief juni 2012
Nieuwsbrief digitaal (klik hier)


In deze nieuwsbrief:
Projectleider "Thesinge in Beeld" gezocht


Wie doun 't weer zulf
Heb jij ideeën voor Thesinge? 

Om het mooier, leefbaarder, gezelliger, veiliger of duurzamer te maken?

Dan is nu je kans om zelf mee te denken en vooral mee te doen aan een nog mooier Thesinge. De gemeente Ten Boer heeft Dorpsbelangen gevraagd wat wij als dorp nog voor wensen hebben voor de toekomst en heeft ook toegezegd te willen helpen bij het realiseren van deze wensen. Wij willen dit met de bewoners van het Dorp samen doen. Eerst willen we graag weten wat er leeft. Daarom organiseren we op 19 juni een avond met koffietafelgesprekken (en later op de avond worden dat vanzelf borreltafelgesprekken), waarin we jullie mening willen horen over de onderwerpen wonen, leefbaarheid, verkeer en veiligheid, jeugd, ouderen, milieu en landbouw en natuur. 
Op deze avond wordt de basis gelegd voor de ambities die wij als dorp hebben! Zorg dus dat je er bij bent want wie doun ‘t weer zulf! 

Programma 19 juni 
Locatie: Trefpunt

19:30 - 20:10 Voorzieningen in Thesinge
(Bijv. School, Openbaar Vervoer, Bibliotheek enz). 
20:10 - 20.50 Wonen in Thesinge
(Bijv.: starterwoningen - huurwoningen - wonen en de school - waar wil de jeugd wonen enz)
20:50 - 21:30 Veiligheid en Verkeer
(Bijv. verkeersveiligheid, veilig wonen, veilig naar school enz. )
21:30 - 22:10 Natuur en Landbouw
(Bijv. vogelbeheer, tuinen voor de jeugd, workshops tuinbeheer enz.)
22:10 Afsluiting

Je bent van harte welkom bij alle onderwerpen maar mag ook aanschuiven bij één of meerdere. Tot ziens op 19 juni!


Fietstocht 8 juni

Op vrijdag 8 juni 2012 vindt de jaarlijkse fietstocht plaats. Roelie Dijkema en Roelf Jansen hebben weer een mooie tocht uitgezet van ongeveer 30 kilometer over het Groninger Land. 

Vertrek is mogelijk tussen 18:00 uur en 20:00 uur vanaf Café Molenzicht. De kosten bedragen 3,- per persoon. 

Bij slecht weer op 8 juni zal de fietstocht een week later, op 15 juni worden verreden. 


Taisner Rais op 8 juni -> 21 sept!
12 mei 2012:

Wij hebben besloten, om de Taisner Rais NIET op 8 juni a.s. te laten plaats vinden. Reden: te weinig deelnemers. 
U kunt/mag zich nu opgeven voor:
VRIJDAG 21 september. 
Het programma blijft hetzelfde. U heeft de tijd voor het opgeven tot 28 augustus.

Bij voorbaat onze dank. 

Groetend,
Clara, Trijn, Welly, Jakob


24  april 2012:

Ook dit jaar hopen we weer een reis te maken. De bestemming? Dat houden we tot 8 juni geheim. Dus zouden we willen zeggen: ‘Laat u verrassen’ en ga mee. We verklappen u wel, dat het een dag wordt met een feestelijk tintje. 
Tot 8 mei a.s. kunt u zich opgeven bij Jakob van der Woude (06-13945502) of door een e-mail te sturen naar dorpsbelangen
De bus biedt plaats aan 35 of eventueel 50 personen. En ook dit jaar geldt, wie het eerst komt …. 
De kosten bedragen ongeveer 50 euro per persoon. De exacte prijs hoort u na opgave (en na 8 mei). 
Het bedrag kunt u dan vooraf overmaken op de bankrekening van dorpsbelangen. 
Dat is een hoop geld in deze crisistijd, zult u zeggen. Dat is misschien zo, maar echt, het wordt een dag om nooit te vergeten. 
Een klein tipje van de verrassingstochtsluier lichten we op: rondom 12 uur is er een warme maaltijd. En waar is dat? Tsja, dat ontdekt u als u mee gaat.

Met vriendeiljke groet, 
Welly, Trijn, Clara, Jakob 


Dodenherdenking 2012

Op vrijdag 4 mei a.s. wordt in Ten Boer de gemeentelijke dodenherdenking georganiseerd. Het volledige programma voor deze herdenking vindt u hier, op de website van de Gemeente Ten Boer. 

Nieuwsbrief mei 2012
Nieuwsbrief digitaal (klik hier)

Met in deze nieuwsbrief: 
Leefbaarheidsplan/dorpsvisie 
Jeugd gezocht! 


Duurzaam Thesinge - 15 mei

We gaan door op 15 mei 2012 om 20.00 uur in Dorpshuis Trefpunt.

Na een goed bezochte informatieavond op 30 maart, organiseert de commissie Duurzaam Thesinge de eerste vervolgbijeenkomst. De commissie nodigt alle Thesingers uit die voor één van de onderwerpen belangstelling hebben en die een bijdrage willen leveren aan de uitwerking van de plannen.

Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen toegelicht. Ook zal voor elk onderwerp een projectgroep worden samengesteld. De commissie gaat samen met de projectgroepen werken aan het realiseren van de plannen.

De onderwerpen:  

 1. Intelligente straatverlichting
 2. Duurzame energie
 3. Lokale afvalscheiding en inzameling
 4. Woning isolatie

Via de link kunt u iets meer informatie vinden over het project Duurzaam Thesinge. 

U vindt daar ook een formulier dat u kunt gebruiken als u 15 mei niet aanwezig kunt zijn in Trefpunt en wél meer informatie wilt over bovenstaande onderwerpen of als u actief wilt deelnemen in een van de commissies. Lever dit formulier dan in bij een van de commissieleden of via de mail van dorpsbelangen.

Indien mogelijk graag aanmelden vóór 14 mei 2012 via de mail van dorpsbelangen, (ook zonder aanmelding vooraf bent u welkom).


De commissie bestaat uit: Stefan Kleintjes, Wim Anker, Marinus Vermue en Geerten Eijkelenboom.

Thesinge poepvrij!
Nieuwe bordjes en schepjes in het kader van Thesinge poepvrij!

Gebruik de schep, dat scheelt een hoop. Soms biedt ook de schep geen uitkomst, want 'waar laat je het'. Gebruik dan een zakje en gooi het in een afvalbak. Een gewoon plastic zakje bijvoorbeeld of de kartonnen variant van 'I Love my Dog'. Dit kan zo in de achterzak en je krijgt geen vieze handen. En het is helemaal van papier (afbreekbaar dus).

Schermafbeelding 2012-04-15 om 15.26.36.png

Hier koop je ze per 360 stuks of hier per 10 stuks.

Tijdens de jaarvergadering werd gevraagd om er ook buiten de bebouwde kom op te letten waar uw hond zijn behoefte doet.
 
poepvrij.jpgIndoor Neut'n schait'n
09_neuten.jpg
Het koude regenachtige weer mocht de pret niet drukken. Op de middag van tweede paasdag was het in Trefpunt een en al gezelligheid.
De kinderen luisterden naar een paasverhaal en zochten eieren. Eentje bleef er onvindbaar. In de loop van de middag doken er paashaasjes op die erg veel leken op kinderen.
Het neutenschaiten was eveneens een succes. Veel deelnemers, twee groepen, de juryleden Roelie Dijkema en Jakob van der Woude en voor de winnaars de wisselbeker. En deze keer, vanwege het slechte weer, een indoorbaan. Het puntensaldo van beide winnaars was negatief, dus meer "dun dan dik" dit jaar op de prachtige gladde baan.
Jamie van Zanten heeft de wisselbeker gewonnen bij de jeugdigen en Kees van Zanten had het hoogste aantal punten bij de volwassenen. Bij de jeugd waren er maar liefst drie met hetzelfde aantal punten wat hen gezamenlijk de tweede plaats opleverde: Manon van Zanten, Liam van Galen en Joris van Galen. Bij de volwassenen behaalde debutante Simone Bouwstra de tweede plaats en Johan Oomkes werd derde.


09_worp.jpg

09_winnaars.jpg

09_winnaar_kees.jpg

09_jamie.jpg

(de foto van de drie winnaars is gemaakt door Henk Tammens)

Zie ook de Noorderkrant.

Verslag informatieavond Duurzaamheid

leidsehutspot.png

Na heerlijke Leidse hutspot begon in Trefpunt het officiële programma.

tvilight.png

Chintan Shah van Tvilight trapte af met het onderwerp "Intelligente straatverlichting".
Klik hier voor een informatief filmpje over dit onderwerp.

windvogel.png

Vervolgens gaf de heer Frits Ogg informatie over het lokaal opwekken van duurzame energie door met name windmolens (op land) en vertelde over de mogelijkheid om dit te doen in de vorm van een coöperatieve vereniging. Meer informatie kunt u vinden op de website van De Windvogel.


ipdubo.png

Dirk van Impen van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen gaf informatie over de verschillende methodes om het huis te isoleren. Dirk of een van zijn collega's komt langs bij de winnaars van de energiescan om deze uit te voeren.

jongvanbolhoes.png

Jong van Bolhoes, ook bekend as Alje van Bolhuis, luusterde 't gehail op mit muziek en proatjes.

De werkgroep duurzaamheid is  samen met een aantal ondernemers gestart met het opstellen van een plan om  collectief isolaties uit te voeren. Na het uitvoeren van een EPA, een Energie Prestatie Advies (mogelijk ook collectief), kan een plan gemaakt worden welke investering in isolatie het meest rendement oplevert. Appie Ridder (Timmerbedrijf Ridder) en Marinus Vermue (commissielid) geven hierover een korte toelichting.

Als afsluiting gaf Wim Anker informatie over het vooraf scheiden van afval. Hier is naast milieuwinst ook economische winst te behalen wanneer het gescheiden afval rechtstreeks wordt aangeboden aan de verwerkende industrie (bijvoorbeel pet-flessen). En omdat de afvalstroom die de gemeente moet afvoeren aanzienlijk kleiner wordt, zal ook de milieuheffing van de gemeente minder kunnen worden.

Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen of wilt u actief deelnemen in een van de commissies lever dan dit formulier in bij een van de werkgroepleden* of via de mail van dorpsbelangen.


(*De werkgroep bestaat uit: Stefan Kleintjes, Wim Anker, Marinus Vermue en Geerten Eijkelenboom.)

 


Gratis Compost

Zaterdag 14 april van 8:00 - 13:00 uur kunt u weer gratis compost halen bij de werkplaats aan de Boltweg in Ten Boer.

Lees meer over Gratis Compost
Vervanging brugdek

In de meivakantie (week 18) wordt het brugdek van de brug in Thesinge vervangen.
De brug zal ongeveer drie dagen afgesloten zijn voor het verkeer.

Tweede Paasdag

Op tweede paasdag (9 april) is er weer Neutenschaiten en eieren zoeken in Trefpunt.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van maart: nieuwsbrief

(Graag uiterlijk 3 april opgeven bij Miranda Bats)


Nieuwsbrief maart 2012
Nieuwsbrief maart - THESINGE DUURZAAM
Nieuwsbrief maart - PASEN

In deze nieuwsbrief:
 • Infoavond Thesinge duurzaam
 • Tweede paasdag eieren zoeken en neutenschaiten
Digitale Brijventer
Tijdens de jaarvergadering van 9 maart 2012 is de 'digitale brijventer' aangekondigd.

Tomasvoar en Pieternel brengen ons op de nijjoarsverziede jaarlijks een prachtig overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Voorheen kregen zij veel informatie via de Brijventer. Omdat de Brijventer met pensioen is zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. Berichten voor Tomasvoar en Pieternel kunnen nu ook gemaild worden: mail de Digitale Brijventer.

Vermeldt u alstublieft wel uw naam bij het bericht.


projecten: verzoamelstee (afgerond)


In Thesinge is in 2011 een uniek project van gestart. Het project heet ‘De Verzoamelstee’ en is bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk in hun eigen dorp te blijven wonen. Behalve ons dorp doen ook Adorp en Onderdendam aan het project mee. Het project is per 1 januari 2014 afgerond. 

De activiteiten die zijn ontstaan zullen worden voortgezet in de Noaberstee. Zie hiervoor:  Noaberstee op thesinge.comAdresbestand Dorpsbelangen

Krijgt u geen papieren nieuwsbrief en bent u wel lid? Dan zijn uw adresgegevens bij ons niet correct bekend.
Graag de juiste gegevens mailen naar mail Dorpsbelangen.

Nieuwsbrieven buiten thesinge versturen we bij voorkeur per mail. Geef, als u dat wilt, ook alstublieft uw mailadres door op bovenstaand mailadres van dorpsbelangen.

Hartelijk dank.

Nieuwsbrief februari 2012

Nieuwsbrief digitaal (klik hier)

Met in deze nieuwsbrief:
 • Herinrichting Schoolplein
 • Infoavond Duurzaam Thesinge
 • De Vonk van Ten Boer
 • Verzoamelstee
 • Dik dou ien 't loug!
 • Jaarvergadering


Vrijdag 30 maart infoavond Duurzaam Thesinge
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

In een gezellige ambiance met eten, drinken en live muziek verzorgd door buurtgroentes en Alje van Bolhuis, presenteert de werkgroep duurzaam Thesinge  een aantal  project ideeën.

Er zijn vier sprekers uitgenodigd om de avond voldoende inhoud te geven. Tijdens de avond zal ook de mogelijkheid zijn om van gedachten te wisselen over hoe in Thesinge met elkaar te werken aan duurzaamheid.
Na  de Leidse Hutspot verzorgd door buurtgroente vanaf 18.00 uur, zal de spits omstreeks 18.30 worden afgebeten door de heer Chintan Shah van Tvilight; een bedrijf uit Groningen, leverancier van intelligente straatverlichting. Wij zijn deze nieuwe technologie op het spoor gekomen om straatverlichting intelligent te kunnen dimmen en als het nodig is weer te intensiveren. Dit kan geplaatst worden op de bestaande lantaarnpalen. In 2012 willen we een pilot uitvoeren met een beperkt aantal lantaarnpalen om het principe te kunnen uittesten en de bewoners te laten zien waar we het over hebben. Het Thesinger straatverlichting project is door de Heidemaatschappij  genomineerd als 1 van de 10 Kern met pit projecten in de provincie Groningen. Aan deze nominatie hangt een geldbedrag van 1000 euro, op te halen medio januari 2013 na realisatie van het project.

Omstreeks 19.15 zal Dirk v. Impen van het Informatiepunt duurzaam bouwen uit Groningen een presentatie geven omtrent het onderwerp woningisolatie. De heer van Impen zal ingaan op de isolatielabel voor woonhuizen en ook handige tips geven hoe een woonhuis nog
beter kan worden geïsoleerd.

In de pauze die op deze presentatie volgt worden er een aantal Energiescans verloot ter waarde van  € 85 per scan. Deze scans geven de bewoners/eigenaren inzicht in de staat van isolatie van de woning en de verbeter punten.

Na de pauze,  die wordt  opgeluisterd door Alje van Bolhuis zal omstreeks 20.30u Frits Ogg van Windvogel uit Gouda een presentatie verzorgen over duurzame energie productie. Frits zal ingaan op de mits en maren van de verschillende duurzame energiebronnen en ook specifiek aandacht schenken aan een coöperatieve windmolen in Thesinge.

Omstreeks 21.15  vertelt  de  heer van Elburg van Netvang  een presentatie over duurzame lokale afvalscheiding. Nedvang is een landelijke organisatie welke in samenwerking met het bedrijfsleven  en de vereniging van Nederlandse gemeentes (VNG)het landelijke recycling beleid vorm geeft. De heer van Elburg stelt in zijn presentatie  de omvang van het huishoudelijk afval aan de orde en welke waardevolle grondstoffen zich daar in bevinden en hoe deze  waardevolle grondstoffen op lokaal nivo kunnen worden verzameld.Er zal ook ingegaan worden op het verdienmodel van lokale afvalscheiding.

Omstreeks 22.00 uur zal Alje Bolhuis de avond afsluiten en is er daarna ruimte voor een pintje en/ of een informeel samenzijn. Om een indicatie te krijgen van het aantal mee-eters  voorafgaande het avondprogramma ontvangen we  graag van u per e-mail een reservering.

Met groeten en tot 30 maart
Werkgroep duurzaam Thesinge

Week 9/2012: Start herinrichting schoolplein!
contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

Hoera! De herinrichting van het schoolplein gaat deze week starten.
 
Aan het einde van de voorjaarsvakantie zal een deel van de riolering vervangen gaan worden. Tegelijkertijd zal gestart worden met de herinrichting van het schoolplein en zullen de nieuwe speeltoestellen geplaatst gaan worden.
 
De gemeente zal maatregelen nemen om onveilige situaties te voorkomen. Het is niet de bedoeling dat er op de bouwplaats gespeeld wordt. Wilt u dit met uw kinderen bespreken?

Als er niet gewerkt wordt, worden de werkzaamheden afgeschermd. Na de voorjaarsvakantie is de kans groot dat een deel van het plein moet worden afgeschermd en dat de fietsenrekken aan de voorkant van de school geplaatst gaan worden. Kun je lopend naar school komen laat de fiets dan thuis. 


Jaarvergadering 9 maart 2012

Op 9 maart 2012 wordt de jaarvergadering gehouden van de vereniging Dorpsbelangen Thesinge.
Leden zijn van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.
Aanvang: 20:00u Café Molenzicht

De agenda is huis aan huis verspreid en vindt u hier: Agenda 36ste Jaarvergadering.

Wilt u een welzijnssubsidie aanvragen? Dan kunt u dit formulier invullen: Dorpsbelangen Thesinge - aanvraag formulier Welzijnssubsidie.docx.Overleg met B&W op 20 september 2011
thesinge-thumb.jpg

Op 20 september vergaderde het bestuur van Dorpsbelangen met B&W van de Gemeente Ten Boer.
Het verslag leest u hier.

De volgende punten zijn aan de orde geweest:
 • Verkeersveiligheid en snelheid
 • Bouwkavels
 • Plannen voor betaalbare woningen voor starters en senioren
 • Hondenpoepbeleid
 • Meerjarenbegroting
 • Groot onderhoud brug 'de Til'
 • Alternatieven N360
 • Volgend overleg in het voorjaar?
 • Dorpskernenbeleid
 • DuurzaamheidDorpscoaches in de Deel

U bent, als inwoner van de Gemeente Ten Boer, van harte welkom in ' De Deel'. In De Deel, die gevestigd is in het gemeentehuis, kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen, werk en uitkering, WMO voorzieningen en diensten. In De Deel vindt u onze dorpscoaches. Zij werken vanuit De Deel, maar als u dat wilt bezoeken zij u ook thuis. Wanneer u zich op welke wijze dan ook wilt inzetten voor uw dorp of wijk kunt u ook dit met de dorpscoach bespreken.


Stem op Thesinge

Aan de Vonk van Ten Boer doen twee projecten uit Thesinge mee.

Het idee "Thesinge in Beeld"  heeft de top 10 gehaald!

Stemmen kan vanaf vandaag (tot 9 februari):
- Thesinge in Beeld

Het idee Thesinger boekenpret heeft de top 10 helaas niet gehaald, hierop kan dus niet gestemd worden.
Nij-joarsverziede - Uitverkocht!

De kaarten voor de Nij-joarsverziede zijn allemaal verkocht!

14 januari 2012, aanvang 20:00uur de jaarlijkse Nij-joarsverziede in Café Molenzicht. Met:
Thomasvoar en Pieternel
Tombola
Muziek van "Magwel" (Grunninger laidjes)


De Beste Wensen!

Het bestuur van Dorspbelangen wenst u het allerbeste voor 2012.

Zaterdag 14 januari is er de jaarlijkse Nij-joarsverziede in Café Molenzicht.
Met:
Thomasvoar en Pieternel
Tombola
Muziek van "Magwel" (Grunninger laidjes)

Kaarten à € 8,- p.p. zijn verkrijgbaar op 7 januari tussen 10:00 uur en 12:00 uur verkrijgbaar bij Marinus, GN Schutterlaan 18.
Telefonisch bestellen kan, op 7 januari, tussen 11:00 uur en 12:00 uur (050) 525 1272.


Oud en Nieuw

Kloksmeren
Nieuwjaarsnacht van 00:15 uur tot 00:45 uur is het kloksmeren in de Kloosterkerk.
U bent van harte welkom om een slokje te komen nemen.

Dorpshuis open
Zoals elk jaar is ook dit jaar het dorpshuis op nieuwjaarsnacht weer geopend van 00:30 uur tot ongeveer 3:00 uur om elkaar het beste te wensen.
Er is gezellige (dans)muziek en het eerste drankje wordt u aangeboden.


Gladde brug Thesinge

Door omstandigheden is het onderhoud aan de Til (de grote brug) in Thesinge enige malen uitgesteld. De slijtlaag van de brug moet worden vervangen. Na een aantal valpartijen hebben we opnieuw aan de bel getrokken bij de gemeente.

De volgende toezegging is gedaan: In de tweede week van januari 2012 wordt de nieuwe slijtlaag aangebracht. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tot die tijd: voorzichtig op de brug! (niet alleen bij vorst).

Ronde verder Kern met Pit!

Een idee uit Thesinge, ingestuurd door Dorpsbelangen, is een ronde verder bij de verkiezing "Kern met Pit".

Het idee is om Thesinge door het maken van realiseerbare stappen zoveel mogelijk CO2 neutraal te maken. Hiervoor zijn al veel ideeen, zoals collectief isoleren, eigen inzameling afval en decentrale energieopwekking. De eerste stap die we doen betreft intelligente straatverlichting in heel Thesinge.

Lees meer op Kern met Pit.

Op 14 januari 2012 mag Thesinge haar idee presenteren op een startbijeenkomst in Zuidbroek.

Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers voor de wedstrijd geselecteerd. In de provincie Groningen kunnen tien projecten deelnemen.

Iedereen is welkom op de startbijeenkomst.

Het programma begint om 13:30u, vanaf 13:00u bent u welkom in Dorpscentrum de Broeckhof in Zuidbroek. Wil je mee? Laat dat dan voor 5 januari weten aan Geerten Eijkelenboom of Marinus Vermue.
Kerstboom

De boom staat!
Gezellig met dorpsgenoten en een glas glühwein, na een hele middag knutselen, de boom optuigen, de rondleiding en voor sommigen de reis naar Hesel (Duitsland) en terug, de kerstboom verwelkomen.

boom2011.jpg
Verkeerskwis

Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Ten Boer orgniseert op 19 januari 2012 een verkeerskwis.
Verenigingen/teams kunnen zich aanmelden voor 12 januari. Mail VVN Ten Boer voor meer informatie.
Basiscursus boerenerven

Landschapsbeheer Groningen organiseert een basiscursus boerenerven in Winsum (februari/maart 2012).


Ontwikkelingen N360
door: Geerten Eijkelenboom

Zoals het nu lijkt is de by-pass van de N360 door/langs Thesinge definitief van de baan.

Zie persbericht.

Op 13 december is er, van 16:00 uur tot 22:00 uur, een inloopbijeenkomst in Café de Ijzeren Klap in Harkstede (Hamweg 126).Nieuwsbrief december 2011
In deze nieuwsbrief:

 • Kerstboom op "Smidshouk" op 10 december
 • Kerstnachtdienst op 24 december
 • Kloksmeren in de Kloosterkerk tijdens de jaarwisseling
 • Trefpunt open met Oud & Nieuw
 • Aankondiging Nij-joarsverziede 14 januari 2012

NIeuws:
De Vonk van Ten Boer

De “vonk van Ten Boer” is een wedstrijd die de komende weken in de Gemeente Ten Boer wordt uitgerold. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.devonkvantenboer.nl naar wat voor ideeën De Vonk van Ten Boer op zoek is!
De Vonk van Ten Boer is op zoek naar initiatieven en ideeën van inwoners. Initiatieven waar kinderen of jongeren aan meedoen en waar ze wat aan hebben. Waar ze van leren dat het leuk is en de moeite waard om vaker iets met en voor anderen te doen. Bijvoorbeeld een middag waarop jongeren aan kinderen gaan voorlezen, of jongeren die ouderen wegwijs maken in de sociale media.
Heb je ook een idee of een initiatief? Stuur het in vóór 13 januari en zorg dat jouw idee de TOP VONK wordt van de Gemeente Ten Boer.
Het is zover!
door: Geerten Eijkelenboom

Het is zover: De herinrichting van het schoolplein en het opknappen van het speelveld gaat binnenkort van start. Het benodigde geld voor de herinrichting van het schoolplein is binnen! Er is, naast de bijdrage van de gemeente een bedrag van ruim 20.000 euro bij elkaar gebracht door de fondsenwerkgroep.
De gemeente wil de herinrichting gebruiken om ook de riolering en bestrating te controleren en te vervangen. Dit zal gelijktijdig met de herinrichting van het plein gaan gebeuren. Het is dus te hopen dat we dit jaar een niet al te strenge winter krijgen zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Volgens planning moet op 31 maart 2012 alles klaar zijn zodat er in Thesinge weer volop gespeeld kan worden!

Activiteiten December en Jaarwisseling

Kerstboom 10 december 

Historische rondleiding door Thesinge door Jakob van der Woude (vanaf 14:30 uur ) 

Kerstversiering maken in Trefpunt met de kinderen (vanaf 14:30 uur) 

Kerstboom optuigen op "Smidshouk" (vanaf 16:00 uur) 


Kerstnachtdienst 24 december 

Thesinge kloosterkerk 20:30 uur 

Garmerwolde 22:00 uur 


Kloksmeren 1 januari 2012 

Kloosterkerk 00:15 uur tot 00:45 uur


Trefpunt open 1 januari 2012 

Vanaf 00:30 uur trefpunt open


Nij-joarsverziede  14 januari 2012

Nij-joarsverziede met Thomasvoar en Pieternel

(kaarten verkrijgbaar vanaf 7 januari 10:00u bij Marinus Vermue (zie nieuwsbrief))


Zie de nieuwsbrief voor meer informatie

Sinterklaas is in Thesinge!

Vandaag is Sinterklaas weer aangekomen in Thesinge.

Het was een spannende dag.

Verwarde piet had de schoenen van de kinderen meegenomen in plaats van een kadootje gebracht. Gelukkig kwam alles goed toen er in Trefpunt een groot pakket werd bezorgd door de postbode.

Twee pieten die het niet zo nauw namen met de regels hadden gegooid met pakjes. Helaas is het pakje stuk gegaan en kregen de pieten op hun kop van Sinterklaas.

Het was een heel gezellige middag en we zijn erg blij dat Sinterklaas ook dit jaar weer naar Thesinge is gekomen.

Klik hier voor een fimpje van de intocht 2011

Wil je op bezoek bij Sinterklaas? Kom dan op 1 december tussen 18:00u en 19:00u naar de Caravan op het schoolplein.

IMG_1029.jpg


Sinterklaas Intocht
contactpersoon: Yvonne van der Weert

HIJ KOMT! HIJ KOMT!
OP 26 NOVEMBER KOMT SINTERKLAAS WEER NAAR THESINGE

EN DAT GAAN WE VIEREN IN DORPSHUIS TREFPUNT
ROND 13.30 UUR KOMT HIJ AAN

Als je graag een liedje wilt zingen voor Sinterklaas, of een dansje wilt doen, of iets anders leuks, schrijf dan vóór 26 november een brief aan sinterklaas en doe hem in de brievenbus van Sint zijn caravan.

De caravan staat vanaf 24 november weer op het schoolplein. Dat is handig, want dan kan je als je naar school gaat deze mooie kleurplaat, met je naam er op in de brievenbus van Sint gooien.

Vorig jaar vond Sinterklaas het erg gezellig dat jullie allemaal bij hem op bezoek kwamen in de caravan. Daarom kan je nu ook weer bij hem langs komen in de caravan op 1 december van 18.00-19.00 uur

caravannaarthesinge.png


Nieuwsbrief november 2011

Nieuwsbrief digitaal (klik hier)

In deze nieuwsbrief:Contributie 2011

Wanneer u een incasso voor de contributie hebt afgegeven wordt het bedrag rond 1 november 2011 van uw rekening afgeschreven.  Leden zonder incasso worden verzocht de contributie (€ 6,- voor een eenpersoonshuishouden of € 10,- voor een meerpersoonshuishouden) via de bank over te maken naar:

Dorpsbelangen Thesinge 3207.07.199. o.v.v. “contributie 2011”.

Aanmelden als nieuw lid? Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Dit formulier kunt u ook gebruiken als u in het vervolg wilt betalen via automatische incasso. Betalen via automatische incasso wordt door ons op prijs gesteld.

Overige wijzigingen kunt u schriftelijk (per mail) doorgeven aan Annelies.


Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief digitaal (klik hier)

In deze nieuwsbrief:
 • Taisner Rais 2011
 • "Verzoamelstee" hoe is het daar mee?
 • Ontwikkeling Schoolplein en Speelveld
 • Overleg Gemeente 20 september 2011
 • Nieuwe bewonersmiddag 8 oktober
 • Contributie 2011
 • Herhalingstraining Reanimatie/AED
 • Sinterklaas Intocht
 • Cadeauartikelen

Nieuwe bewonersmiddag 2011
Contactpersoon: Joline Bosmans

Iedereen die de afgelopen 2 jaar in Thesinge is komen wonen, was door het bestuur van Dorpsbelangen uitgenodigd voor deze bijeenkomst. In totaal 10 volwassenen en 3 kinderen, wonend op 6 adressen, hebben deelgenomen. 
De ontvangst was in het Trefpunt, waar men kennis met elkaar en met het bestuur (en enkele oud-leden) maakte en er verteld werd wat er door het jaar heen allemaal in het dorp te doen is. Vervolgens was er een rondleiding door de molen en door de smederij. Helaas is de historie van het dorp en de Kloosterkerk niet meer aan bod gekomen. 
De afsluiting vond plaats in De Oude School onder het genot van een hapje en een drankje. Een geslaagde bijeenkomst, waarbij we hopen dat de nieuwe bewoners het in ons dorp net zo leuk (gaan) vinden als wij. 
Tot slot nog dank aan alle vrijwilligers, die van deze bijeenkomst een succes hebben gemaakt.
Herhalingstraining Reanimatie AED
contactpersoon: Heina van Zanten 

Op 9 november organiseert Dorpsbelangen een herhalingscursus reanimatie.  Wanneer u hier graag bij aanwezig wilt zijn, kunt u zich voor 1 november opgeven bij Heina van Zanten. Dit kan zowel telefonisch (3023426) als per mail
We willen dan in kleine groepjes nog eens gaan oefenen.  De aanvangstijd volgt nog. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Wanneer u denkt, ik wil ook wel eens een cursus reanimatie volgen, dan kunt u zich eveneens bij Heina opgeven. 


Overleg met B&W op 20 september 2011
door: Geerten Eijkelenboom

Op 20 september heeft het jaarlijks overleg van Dorpsbelangen met de gemeente weer plaatsgevonden. In een goede sfeer werd over een groot aantal zaken van gedachten gewisseld. 

De belangrijkste onderwerpen waar over is gesproken zijn de verkeersveiligheid in en rond Thesinge, mogelijkheden voor starters/seniorenwoningen, de N360 (by pass) en de bezuinigingen die de gemeente de komende jaren nog uit moet voeren. 

Daarnaast heeft de gemeente Dorpsbelangen uitgenodigd om in het kader van het nieuwe dorpskernenbeleid te komen met een plan om met de bewoners van Thesinge de agenda voor Thesinge voor de komende jaren vast te stellen. Leidend daarin is wat de bevolking van Thesinge belangrijk vindt. Binnenkort gaan we hier vanuit DB mee aan de slag en we houden iedereen via de site en de nieuwsbrief op de hoogte. 

Als laatste is gesproken over "Thesinge Duurzaam". De gemeente heeft ons gevraagd om een visie hierop te formuleren en eventueel met voorstellen te komen. De gemeente staat er voor open om deze voorstellen te ondersteunen. Mocht u een idee hebben op dit gebied, dan kunt u contact opnemen met Marinus Vermue of Geerten Eijkelenboom
 
Zodra wij het verslag van het overleg van de gemeente krijgen wordt dit op de website geplaatst.
Ontwikkeling Schoolplein en Speelveld
door: Geerten Eijkelenboom

Het plan voor de ontwikkeling van het schoolplein en het speelveld is in juli afgekomen.

Er is veel geld nodig voor de realisatie 21.000 euro bovenop de bijdrage van 17.000 euro van de gemeente. Hiervoor heeft een sponsorcommissie bestaande uit Arjan Leijssenaar, Parry de Raad en Geerten Eijkelenboom een subsidieaanvraag verzonden naar diverse fondsen. Op dit moment is al bijna 10.000 euro binnen en de verwachting is dat in de komende weken nog een aantal fondsen positief zullen besluiten. Zodra het hele bedrag binnen is wordt met de realisatie gestart.
Nieuw contactpersoon AED

Vanaf september 2011 is Heina van Zanten de nieuwe contactpersoon voor de reanimatietrainingen (AED). 

Wilt u een training volgen neem dan contact op met Heina. De trainingen worden verzorgd door EHBO Ten Boer. De kosten zijn ongeveer 35,- per persoon afhankelijk van de groepsgrootte en locate. 

Over periodieke herhalingstrainingen volgt nog bericht. 
Nieuwe bewonersmiddag 2011
Contactpersoon: Joline Bosmans

Op zaterdagmiddag 8 oktober wordt er voor nieuwe dorpsbewoners een kennismakingsmiddag georganiseerd. 
U ontvangt hiervoor komende week een uitnodiging. 

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen u bent van harte welkom!
Aanmelden kan bij Ria Stoppels


Taisner Rais 2011

Vandaag, vrijdag 26 augustus, was het zover: de Taisner Rais 2011.
Om kwart over negen vertrokken we vanaf Smidshouk ien Taisn. Met onze eigen UVO bracht chauffeur Dick ons naar Aduard. Onder het genot van een kop koffie en koek kregen we uitleg over het klooster een een rondleiding door het kloostermuseum Sint Bernardushof en de kerk.

ADUARD_01.jpg
Uitleg over het klooster Aduard door de eeuwen heen.

ADUARD_02.jpg
Aduard - steenoven.

ADUARD_03.jpg
Aduard - ziekenzaal.

Vervolgens werd de reis voortgezet naar Bûtenpost voor een lunch en bezoek aan de Kruidhof.
logo_kruidhof.gif
Helaas viel een wandeling door de tuinen in het water door een fikse regenbui, maar er was binnen ook genoeg te zien.

Weer in de bus en nu via Zoutkamp richting Leens naar Borg Verhildersum.

LEENS_01.jpg
Leens Verhildersum - overzicht over de tuin.

Om een uur of vijf vertrokken we naar Eenrum voor een heerlijke maaltijd bij Café Zaal Bulthuis

Rond acht uur waren alle 30 deelnemers na een gezellige dag weer terug in Garmerwolde en Thesinge.


Taisner rais op 26 augustus 2011
Contactpersoon: Annelies Hofstede

Komende week (week 28) wordt er een nieuwsbrief met informatie over de Taisner Rais verspreid.
Zie hier voor de digitale versie.

De kosten zijn ca. 50,- per persoon voor de hele dag.

Aanmelden kan tot en met 28 juli op Bakkerstraat 5 of via e-mail.

2/8/2011: De bus is vol! Alle 30 personen die zich hebben aangemeld krijgen vooraf bericht over het exacte programma. Voor vragen (of voor een plaatsje op de wachtlijst) kunt u contact opnemen met Jakob van der Woude (06-13945502).

26/08/2011: Een leuke dag! Zie het verslag.
Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief digitaal (klik hier).


In deze nieuwsbrief informatie over de Taisner Rais 2011. Aanmelden kan tot en met 28 juli op Bakkerstraat 5 of via e-mail.Het Loket in Ten Boer

Op 5 juli 2011 heeft de Gemeente Ten Boer aan een breed publiek informatie verstrekt over "Het Loket".
De kracht van de individuele burger, het gezin en het eigen sociale netwerk worden benadrukt. Mocht er toch hulp of ondersteuning nodig zijn dan is er vanaf 1 januari 2012 één loket in de Gemeente beschikbaar. Dit loket bevat alle functies die nu nog verspreid worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het WMO loket, consultatiebureau's, het maaschappelijk werk enz. Vanuit Het Loket zullen ook dorpscoaches werkzaam zijn die als spin in het web de situatie in de dorpen goed kennen en bewoners van informatie kunnen voorzien of bij complexe onderwerpen het overzicht kunnen aanbrengen.

Klik hier voor de presentatie (site Gemeente Ten Boer).


Gelukkig weer veel fietsers!
door Elisabeth Tolenaar
foto's Janna Hofstede


De jaarlijkse fietstocht van Dorpsbelangen trok dit jaar weer ouderwets veel deelnemers. Achtendertig dorpsgenoten van alle leeftijden waren op de fiets gestapt om de route te rijden die zoals ieder jaar was uitgezet door Roelie Dijkema en Roelf Jansen.

008.jpg

De tocht ging via Ellerhuizen naar Onderdendam. Het gedeelte ertussenin bleek zelfs nog een alternatieve route te bevatten, althans voor enkele deelnemers. Die waren daardoor verrassend snel op bestemming. Evengoed hadden alle deelnemers een prachtig stukje gefietst en onderweg genoten van het uitzicht.

024.jpg

De pauze – met versnapering aangeboden door Dorpsbelangen – vond plaats bij molen Hunsingo aan de Uiterdijk in Onderdendam. Prachtig plekje langs het water! Je kan er tegenwoordig eten en slapen. De moeite waard om nog eens heen te fietsen, langs welke route dan ook.
Start en finish waren zoals altijd in Molenzicht, waar Dora ook na afloop klaar stond om de fietsers te onthalen. Na circa 33 kilometer fietsen waren we wel aan een verfrissend drankje toe!
 
014.jpg

Roelie Dijkema dacht na een paar wat stillere jaren (steeds minder deelnemers): als het weer zo gaat, wordt dit de laatste keer. Nou Roelie, volgend jaar toch weer op de fiets om een mooie tochtje voor ons uit te zoeken! Roelie en Roelf, bedankt!

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief digitaal (klik hier)

In deze nieuwsbrief:
 • Leukste dorp van Groningen
 • Taisner Fietstocht
 • Verzoamelstee, uniek project in Thesinge

Tevens ontvangt u deze week het programma voor de feestelijke opening van de Molen in de brievenbus, zie ook: Opening Molen 2 juli 2011


Opening molen 2 juli 2011
Contactpersoon: Marinus Vermue

Onze molen "de stellingmolen Germania" wordt op zaterdagmiddag 2 juli om 15:30 feestelijk geopend.

Kijk  hier voor het volledige programma.

Kijk voor meer informatie over de molens van Molenstichting Fivelingo en de geschiedenis van de Germania op www.molenstichtingfivelingo.nl of www.molens.nl. De digitale versie van het boek “Rondom het molenhuis” van dhr. K. Oomkes over de Germania en zijn molenaars is te lezen op www.oomkes.nl


Fietstocht 2011
Contactpersoon: Marinus Vermue

De jaarlijkse fietstocht staat gepland op vrijdagavond 17 juni. De fietstocht is ongeveer 33 kilometer.

Vertrek is mogelijk tussen 18:00u en 20:00u vanaf Café Molenzicht. De kosten bedragen 3 euro per persoon.

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan wordt de fietstocht een week uitgesteld. Als dat het geval is kunt u dat hier op de website lezen.

Weerbericht Thesinge.

fietsers 42.gif

Nieuwsbrief mei/juni

Nieuwsbrief Digitaal (klik hier)

In deze nieuwsbrief:
 • Fietstocht op vrijdag 17 juni.
 • Nieuw Bestuur.
 • Opening molen op 2 juli.
Dodenherdenking 4 mei 2011
Logo_4_en5_mei kopie.jpgOp woensdag 4 mei a.s. wordt in Ten Boer de gemeentelijke dodenherdenking georganiseerd. Jaarlijks worden door de Gemeente Ten Boer twee dorpen benaderd voor deelname aan de kranslegging namens de bevolking. Dit jaar valt de eer te beurt aan de verenigingen van dorpsbelangen van Lellens en Thesinge.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de herdenking. Wilt u niet het hele programma bijwonen dan kunt u ook aansluiten bij de Stille Tocht en/of de Herdenking bij het monument.

Speelruimte in Thesinge
door Geerten Eijkelenboom

Eind vorig jaar werd bekend dat het speeltoestel op het schoolplein.. beter bekend als Tarzan Jungleland, niet meer aan de voorwaarden voldeed en dat het binnen een week afgebroken moest gaan worden. Hiermee werd het schoolplein van CBS de Til van een belangrijk speeltoestel ontdaan. Tijd voor actie dus! De geplande opknapbeurt voor de speelruimte in Thesinge door de gemeente, die gepland stond voor 2013 is naar voren gehaald en een commissie vanuit school, de gemeente, omwonenden van het schoolplein en dorpsbelangen is aan de slag gegaan om het speelruimtebeleid voor Thesinge in 2011 in te vullen. Dat het schoolplein daar het belangrijkst in is mag duidelijk zijn, maar ook de mogelijkheden voor het sportveld worden meegenomen. Doel van de commissie is om de "speelruimte" in Thesinge aantrekkelijk te maken voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Thesinge.

Inmiddels is er een ontwerp gemaakt voor het schoolplein en is besloten om het sportveld een kleine opknapbeurt te geven door een deel te egaliseren, nieuwe (kleinere) doeltjes neer te zetten (op een kleiner veldje) en 1-2 bankjes te plaatsen aan de kant van de bovenrijgerweg/kerkhof. Het schoolplein wordt een speel, ontspan en ontmoetingsplek, waar speeluitdagingen samen kunnen gaan met de mogelijkheid om ontspannen samen te komen.

Dit alles kost veel geld. De gemeente kan een deel hiervan opbrengen, maar daarnaast is er een fondsenwervingscommissie in het leven geroepen die voor de vakantie een groot aantal aanvragen de deur uit zal doen. Als alles volgens planning verloopt hopen we dat de werkzaamheden na de vakantie kunnen beginnen en er komend najaar weer een prachtig schoolplein/sportveld te hebben.

01TILvoorkantrechts.jpg02TILvoorkant.jpg03TILnaastschool.jpg04TILachterkan.jpg05TILplein.jpg
Dik en Dun ien Taisn

Op Tweede Paasdag 2011 was het weer tijd voor het traditionele “ neutenschaiten” in dorpshuis Trefpunt. Voor de kinderen waren er spelletjes en “eieren zoeken” in het dorp.

Jury_IMG_4729.jpg

Onder het toeziend oog van de jury werd er om ongeveer kwart voor twee gestart met het programma.

worp_IMG_4735.jpg

Ondertussen waren de kinderen, na het luisteren naar een paasverhaal, op pad om eieren te zoeken in het dorp.

eieren_IMG_4730.jpg

Vanwege de ondergrond, die zorgde voor worpen met veel effect, werd er weinig ‘dik’ gegooid. De juryleden hielden de puntentelling nauwkeurig bij.

Noten_IMG_4765.jpg

De kersverse voorzitter van dorpsbelangen reikte de prijzen uit.

winnaars.jpg

Deelnemers, bezoekers, vrijwilligers van Trefpunt en de organisatie van de Paasactiviteiten hartelijk dank voor het organiseren van deze gezellige middag.

Stand van zaken ontwikkelingen N360 (april 2011)
door Menco van der Berg

Op maandag 31 mei 2010 heeft de provincie in Delfzijl de stand van zaken ronde de N360 gepresenteerd. Namens de N360 werkgroep uit Thesinge zijn we met 5 mensen (Deirdre Klijn, Wout Bijkerk, Arjen Zelders, Geerten Eijkelenboom en Menco van der Berg) naar die bijeenkomst geweest.
De provincie heeft uitleg gegeven over de 6 alternatieven:
1. verbeteren bestaand tracé
2. opwaarderen va de N360 (parallelweg voor landbouwverkeer)
3. weg zuid van damsterdiep en afwaarderen N360
4. verbinding tussen N46 (bocht) en N360 Ten Post. Afwaarderen van de N360
5. en 6. via Meerstad zuid van Eemskanaal tot Ten Boer

Optie 1-3 worden de reële alternatieven genoemd, alternatief 4,5 en 6 de referentie alternatieven, maar te duur, waarbij 4 het minst te duur. Optie 5 en 6 zijn inmiddels weer afgevallen i.v.m. onlogische en dure kruising met Eemskanaal.
(Ter illustratie: het budget is 20-33 mln, alternatief 4 kost 44-66 mln)

In september kwam het verrassende nieuws dat ook een 7e variant (zuid van Eemskanaal tot aan Appingedam meegenomen gaat worden. Alle informatieavonden die eerder met ons gehouden zijn, moeten nu worden overgedaan met belanghebben¬den aan de zuidkant van het Eemskanaal.

De planning is dat in het voorjaar van 2011 de resultaten gepresenteerd gaan worden, zodat in 2014 een voorkeursalternatief voorgelegd kan worden aan provinciale staten. Inmiddels krijgen we signalen dat de financiën (ook voor de informatieavonden) een probleem zijn, zodat voorlopig geen voortgang te verwachten valt.

Tijdens de informatieavond op 31 mei hebben we onze bezwaren geuit. We gaan onze bezwaren tegen alternatief 4 ook schriftelijk (pro forma) kenbaar maken.

n360.png
Nieuwsbrief Pasen
2e paasdag noten schieten en eieren zoeken:

2011 Nieuwsbrief Pasen

Programma:
13.30 Binnenkomst

Kinderen t/m groep 6:
13.35 Paasverhaal
14.00 Eieren zoeken rond het Trefpunt en in de kom van het dorp
15.15 Paasknutselen + schminken (tot 15:30u)

Jeugd vanaf groep 7 en ouderen t/m 80 jaar:
13.45 Notenschieten in 2 groepen
15.30 Prijsuitreiking notenschieten
15.45 Afsluiting
17.00 Einde
Pasen 2011

Op tweede Paasdag 25 april is het weer tijd om eieren te zoeken en noten te schieten!

Wilt u meedoen vul dan het formulier in wat u binnenkort in uw brievenbus vindt of klik hier voor de digitale versie van de nieuwsbrief.

Ook kijkers zijn van harte welkom in Dorpshuis Trefpunt.

Programma:
13.30 Binnenkomst

Kinderen t/m groep 6:
13.35 Paasverhaal
14.00 Eieren zoeken rond het Trefpunt en in de kom van het dorp
15.15 Paasknutselen + schminken (tot 15:30u)

Jeugd vanaf groep 7 en ouderen t/m 80 jaar:
13.45 Notenschieten in 2 groepen
15.30 Prijsuitreiking notenschieten
15.45 Afsluiting
17.00 Einde

Update AED Thesinge
Binnenkort (februari/maart 2011) ontvangt u huis aan huis een bijgewerkte lijst met de telefoonnummers van AED-bedieners in de brievenbus.
Deze lijst zit ook in het koffertje van de AED.

De AED hangt bij dorpshuis Trefpunt in het fietsenhok.

Bel bij een hartstilstand altijd eerst 1-1-2 en start daarna gelijk de reanimatie of roep de hulp in van iemand die dat kan.

Reanimatie Thesinge

Bij reanimatie is snelheid geboden. Elke minuut uitstel doet de overlevingskans namelijk met 7%-10% dalen. Bel bij een hartstilstand altijd eerst 1-1-2 en start daarna gelijk de reanimatie of roep de hulp in van iemand die dat kan.

In 2009 is er in Thesinge huis-aan-huis een lijst verspreid met dorpsbewoners die hebben aangegeven te kunnen reanimeren. Deze lijst wordt nu geactualiseerd en begin januari 2011 ontvangt u een nieuwe lijst in de brievenbus.

De mensen die op de lijst van 2009 staan of in 2010 voor het eerst de training hebben gevolgd krijgen de lijst gemaild of in de bus met de vraag of de gegevens nog kloppen.
Wil je ook op de lijst geef je naam, adres en telefoonnummer dan voor 3 januari door aan Annelies Hofstede.

Landelijk is een systeem in ontwikkeling waarbij de meldkamer (1-1-2) in noodgevallen naast het sturen van een ambulance ook mensen in de omgeving via SMS kan inlichten. Dit systeem is in Thesinge nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is zullen wij u hierover informeren. Dit systeem werkt mogelijk sneller en actueler dan de papieren lijst.


Jaarwisseling 2010 - 2011
Kerstnacht
Kerstnachtdienst in Thesinge en Garmerwolde: klik hier.

Kloksmeren

Nieuwjaarsnacht van kwart over twaalf tot kwart voor één kloksmeren in de Kloosterkerk.

Dorpshuis open
Trefpunt is open van van half één tot een uur of drie.

Nij-joarsverziede

Op 15 januari 2011, aanvang 20:00 uur in Café Molenzicht.
Met 'Thomasvoar en Pieternel', 'Daip River' en de Tombola.
Kaarten zijn verkrijgbaar op zaterdag 8 januari vanaf 10:00 uur bij Jakob van der Woude (Bakkerstraat 5).

Zie ook de nieuwsbrief van december: klik hier.

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Nieuwbrief december 2010
In deze nieuwsbrief:
Informatie over de jaarwisselingsactiviteiten: kerstnacht, kloksmeren, dorpshuis open en nij-joarsverziede.
2010 December Nieuwsbrief.pdf


Inventarisatie schade gaswinning

Het bestuur van Dorpsbelangen is benaderd door de Vereniging Groninger Bodem in Beweging ( GBB). GBB vraagt uw medewerking om mee te doen met een enquête over de inventarisatie en afhandeling van schade door gaswinning.

Er is door de GBB een vragenlijst opgesteld over schade door bodembewegingen door de gaswinning (aardbevingen, bodemdaling of waterpeilveranderingen). Iedereen met schade aan woningen, los van de vraag of deze ook bij de NAM is aangemeld, wordt verzocht deze via de vragenlijst aan ons te melden.


Taisner Rais 2010

Vrijdag 10 december was het zover, de eerste Taisner Rais naar de kerstmarkt in Oldenburg.

Nadat ook alle paspoorten aan boord waren gingen we op reis met onze eigen UVO naar Oldenburg.

Onderweg vertelde reisleider Jakob over wetenswaardigheden die we onderweg tegen kwamen. Zo leerden we  ter hoogte van Zuidbroek wat een Johannes de Doper kerk is en waarom Jehova's geen verjaardag vieren. En, op de terugweg, dat we op dezelfde lijn als Thesinge in Duitsland het Benedictijner nonnenklooster Thedinga vinden (ten noorden van de stad Leer).

Rond tien uur koffiepauze in het Turm Café Westerstede. We gingen per lift of trap naar boven in de voormalige watertoren. Eenmaal boven werden we beloond met een prachtig uitzicht en heerlijke kaffee und kuchen.
Daarna via Bad Zwischenahn naar Oldenburg.

Chauffeur Alle-Jan zette ons af in het centrum van Oldenburg. In kleine groepjes gingen we op pad. Leuk om in een Duitse stad steeds weer bekenden tegen te komen die deel uit maken van het 57-koppige reisgezelschap.

Pünktlich om half vijf terug in de bus op weg naar het Diner bij Landhaus Oltmanns. Na een koude start kwam de bediening op gang en serveerde een heerlijk lopend buffet. Voordat we vertrokken wensten we Herr und Frau Oltmanns en de staf "Fröhliche Weihnachten und ein Guten Rutsch!".

Om half tien waren we weer terug in Thesinge.

Clara, Trijn, Welly en Jakob hartelijk dank voor het organiseren van deze leuke dag.

Wie heeft er een leuke foto om bij dit bericht te plaatsen? Graag mailen naar Annelies.

Burgernet beschikbaar in Thesinge

Sinds kort is burgernet beschikbaar in Thesinge.

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.
Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving?
Aanmelden kan via: Burgernet.nl

burgernet.jpg

Noord op Stee (radio kijken)
Op zaterdag 4 december was 'Noord op Stee' in Dorpshuis Trefpunt in Thesinge.

Het eerste uur waren er de Radio Ruilbeurs en Agenda Tips.
Vanaf tien uur spraken Marina Versteeg en Arno van der Heyden met gewone en met opmerkelijke Thesingers.
Er werd live muziek gemaakt door zangeres Roos en haar begeleiders.

Uitzending gemist? De volledige uitzending is terug te luisteren op de website van RTV Noord: klik hier.

Uitzending op CD bestellen? klik hier.

IMG_4698_2.jpgIMG_4680_2.jpg


IMG_4681_2.jpgIMG_4682_2.jpg


IMG_4664_2.jpg

rtvnoord.jpg

Sinterklaas

Sinterklaas kwam in Thesinge. Kijk onder Jong voor een kort verslag. Een uitgebreide fotoreportage staat  hier.

Intocht Sinterklaas 2010

Een foto-overzicht van de intocht Sinterklaas 2010.

'Noord op Stee'
Aanstaande zaterdag, 4 december van 9 tot 12: ‘Noord op Stee’ live vanuit Dorpshuis Trefpunt in Thesinge.

Marina Versteeg en Arno van der Heyden praten met gewone en met opmerkelijke Thesingers. Verder zijn er leuke Agenda Tips, is er tussen 09.00 en 10.00 uur in de Radio Ruilbeurs tijd en ruimte voor de vertrouwde ruilhandel en we spelen de Hoasneutkwis.

Muzikale gasten zijn zangeres Roos en haar begeleiders.

roos.jpg

Publiek is vanaf 10.00 uur van harte welkom!


Het programma is via radio, TV of internet te beluisteren en in de ether op FM 97,5.
rtvnoord.jpg
verslag: klik hier

Werkgroep Ommetjes
Eind 2009 is, op initiatief van Dorpsbelangen Thesinge, een werkgroep Ommetjes opgericht. Zie hiervoor het bericht op 08 januari 2010.

Na lang beraadslagen en polsen van grondeigenaren heeft de werkgroep Ommetjes een definitief besluit genomen om niet met de realisatie van een ommetje rond Thesinge door te gaan.
Uit het onderzoek kwamen naast positieve reacties ook een aantal bezwaren naar voren. Na het onderzoeken van alle opties ziet de werkgroep geen verdere mogelijkheden om een ommetje te realiseren.
HIJ KOMT! HIJ KOMT!

Op zaterdag 27 november komt Sinterklaas weer naar Thesinge.
En dat gaan we vieren in Trefpunt vanaf ongeveer 13:30u.  
De burgemeester zal Sinterklaas welkom heten.

Als je graag een liedje wilt zingen voor Sinterklaas, of een dansje doen of iets anders leuks, schrijf dan voor 27 november een brief aan Sinterklaas en doe hem in de brievenbus van de Sint zijn caravan.
De caravan staat vanaf 25 november weer op het schoolplein.

Je krijgt binnenkort een brief in de brievenbus met meer informatie. 
sint.gif
Overleg met B&W op 23 september 2010
thesinge-thumb.jpg


Op 23 september 2010 had Dorpsbelangen een overleg met B&W van de gemeente Ten Boer in Trepunt.
Klik hier voor het verslag

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
- Bypass, stand van zaken
- Hondenpoepbeleid
- Hardrijden en andere verkeerssituaties
- Onderhoud Lage Weg en steigertjes aan het maar
- Bewegwijzering voor fietsers vanaf het Boergoensepad
- Grondruil Trefpunt en sportveld
- Poule werkzoekenden
- Jeugdwerk
- Financieren
- Notitie Krimp
- Vrijwilligerswerk
- Verzoamelstee


Nieuw: bezichting uitlaatcentrum
Ingezonden:
Vanaf nu te bezichtigen: Molenweg 14
Waar dit kleine grasveldje wordt gebruikt als honden uitlaatcentrum,
ofwel een plek waar ze hun behoefte kunnen doen.
Elk rood streepje geeft de plek aan van een bultje stront.

poep.jpg


Thaisner Rais 2010
Misschien had u al gedacht “Wordt dat nog wat?”

Nu bij dezen kunnen we u mededelen, dat het nog wat wordt!

Nee, niet de geplande reis, maar iets heel anders.

Op vrijdag 10 december hopen we naar de kerstmarkt in Oldenburg te gaan.

Gaat u mee???

We vertrekken om 08:00 uur oet Taisn

Via de snelweg rijden we naar Westerstede, waar we Kaffee mit Kuchen gebruiken. Dan via o.a. Bad Zwischenahn naar Oldenburg. Daar heeft u de tijd van ca. 11:30 tot 16:00 uur om de stad te verkennen in al zijn facetten en natuurlijk over te kerstmarkt te flaneren.

Vervolgens aanvaarden we weer de terugreis en zoeken in de omgeving van Hesel/Veenhusen een restaurant op.

Onderweg krijgt u uitleg over de te rijden route.

Om ca. 20:30 uur hopen we weer thuis te zijn.

U kunt zich (graag zelfs) nu reeds opgeven, want we willen weten hoeveel personen er mee gaan.

Dan kunnen we weer verder met organiseren!

U gaat toch ook mee?!

Uw opgave zien we graag tegemoet bij Jakob van der Woude  via 06-13945502 of Bakkerstraat 5, 9797 PK Thesinge.

We verwachten veel belangstelling, dus wie het eerst komt.......
Reanimatietraining Thesinge

Reanimeren is gelukkig geen dagelijkse bezigheid voor de meeste mensen. Toch overkomt per week 200 à 300 mensen een circulatiestilstand. Het snel herkennen van acute hartproblemen is de eerste winst.

Hartklachten zijn écht alarm: Bel 1-1-2!
Vervolgens kan het snel starten van een goede reanimatie er voor zorgen dat er geen blijvende schade aan hersenen, hart en andere weefsels ontstaat. Met alleen basale reanimatie heeft het slachtoffer een overlevingskans van 10-15%. Alleen reanimeren is niet meer, maar ook niet minder dan tijd winnen.
Het gebruik van een AED kan de overlevingskans voor het slachtoffer tot 75% doen stijgen. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (Defibrillatie).
AED’s kom je op steeds meer plaatsen tegen. Denk bijvoorbeeld aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken.
In Thesinge hangt sinds enkele jaren een AED (Trefpunt) en zijn al verschillende dorpgenoten getraind in de omgang met de AED.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal dorpsgenoten getraind en een aantal op herhalingscursus geweest. EHBO Ten Boer en dhr. Heeringa van Live-AED verzorgden de training en Jan Mollema de accommodatie (Trefpunt) en de koffie.

aed kleur small.jpg
Zodra er een melding binnenkomt bij 1-1-2 worden de hulpdiensten op pad gestuurd, dit gaat snel maar kost tijd. Landelijk is een systeem in ontwikkeling waarbij mensen die kunnen reanimeren per SMS worden gewaarschuwd door de meldkamer om zich op een bepaald adres te melden. Zo gaan er geen kostbare minuten verloren. Elke minuut uitstel doet de overlevingskans namelijk met 7%-10% dalen.
In Thesinge (meldkamer Groningen) is dit systeem nog niet operationeel. Dorpsbelangen Thesinge heeft daarom een papieren lijst samengesteld die huis aan huis verspreid wordt. Niet iedereen volgt een reanimatietraining via Dorpsbelangen, maar bijvoorbeeld via het werk of studie.Wil je op de lijst, geef dan a.u.b. je naam en telefoonnummer door aan Annelies Hofstede.
De lijst is een hulpmiddel. Bel in noodgevallen altijd eerst 1-1-2 !
Meer weten? Kijk eens op: www.6minuten.nl
Bron: instructieboek basale reanimatie & AED bediening NODE
Nijjoarsverziede 2010

Op zaterdag 16 januari werd de traditionele Nijjoarsverziede gehouden in caf? Molenzicht.

Thomasvoar Roelf Jansen en Pieternel Roelie Dijkema memoreerden het jaar 2009.
IMG_0749.JPG

Act van deze avond was een muzikale quiz o.l.v. Edward Oudman
IMG_0752.JPG

De 1e prijs werd gewonnen door de "jeugd"!
IMG_0753.JPG

? foto's Wolter Karsijns

Werkgroep Ommetjes

Eind 2009 is, op initiatief van Dorpsbelangen Thesinge, een werkgroep Ommetjes opgericht.

Ommetjes zijn korte wandelingen die het landelijk gebied rondom een dorp beter toegankelijk maken en de beleving van het landschap een nieuwe impuls geven. Een ommetje moet grotendeels een onverhard pad zijn, het mag aansluiten op een bestaand pad.

Marinus Vermue, Geerle van der Veen, Koos van de Belt en Pieter Holtman onderzoeken in 2010 de mogelijkheden om een ommetje in en/of rondom het dorp Thesinge te realiseren. De projectfinanciering voor het aanleggen van ommetjes loopt namelijk nog tot 31-12-2010. Bij de realisatie worden verschillende instanties (o.a. landschapsbeheer, waterschap, gemeente, provincie, LAW) betrokken en geraadpleegd.

Op de website van landschapsbeheer Groningen is een aantal gerealiseerde ommetjes te zien.

Historische Commissie Thesinge

In 2009 is, op initiatief van Dorpsbelangen, een Historische Commissie opgericht.

Briefhoofd.jpg

mail contact

Een nieuw initiatief in Thesinge? Jawel, maar dan oud? Zoals in zoveel gemeenten leeft ook in Thesinge de behoefte iets van de historie vast te leggen. De tijd verstrijkt, nieuwe mensen komen, oude mensen vertrekken, gewoonten veranderen. Voor je het weet is alles voorbij en weet niemand meer hoe het ooit geweest is?

Jeugd- en jongerenwerk

Tijdens de eerste dorpsbelangenvergadering in 2010 schoof Kim Ensing een uurtje aan. Ze vertelde enthousiast over haar werkzaamheden als jongerenwerker in de Gemeente Ten Boer en de plannen die op stapel staan om het jeugdwerk in Thesinge en Garmerwolde vorm te geven.

In bijgaand document, dat ook in de G&T express van januari geplaatst zal worden, stelt ze zich voor.

Eindejaarsactiviteiten

Kerstnacht
In de Kloosterkerk in Thesinge werd op 24 december een kerstnachtdienst gehouden. Na afloop van de dienst in Thesinge bood Dorpsbelangen een glas gl?hwein of chocolademelk aan.

kerk%20web.JPG

Kloksmeren

Een vijftigtal Thesingers kwam in de nieuwjaarsnacht van 00:15 tot 00:45 uur naar de Kloosterkerk om de klok te smeren. Dat komt er op neer dat er nieuwjaarswensen werden uitgewisseld welke werden bezegeld met een glaasje jonge jenever of beerenburger.

Dorphuis open
Zoals elk jaar was ook dit jaar het dorpshuis in de nieuwjaarsnacht geopend. Het was weer gezellig druk. Met dank aan de barmedewerkers en de beheerder van Trefpunt !

Thesinge en Dorpsbelangen

tn_Thesinge%20Kaartje.jpg
ontwerp Pieter Jan Karsijns

Ligging
Vlakbij de stad Groningen, tussen de dorpen Garmerwolde en Ten Boer, ligt Thesinge met z'n ca. 700 inwoners. Opmerkelijk rustig, bijna verscholen, in het Groninger platteland. Geen drukke wegen of doorgaand verkeer zijn er, wel smalle landweggetjes, kano-vaarwater en landerijen. Een dorp met de voordelen van het plattelandsleven ?n, door de korte afstand, de voorzieningen en het vermaak van de "grote" Stad binnen -fiets-bereik.

5 juni Fietstocht

door Truus Top

De ereleden van de Vereniging van Dorpsbelangen Thesinge organiseerden weer de jaarlijkse fietstocht. Omdat Roelie Dijkema en Roelf Jansen er weer hun uiterste best op hadden gedaan om een aantrekkelijk rondje te bedenken willen we u een korte omschrijving niet onthouden. Als het weer eens een mooie zomeravond is dan is het een aanrader om deze route te nemen.

Op 5 juni fietsten wij met slechts 18 deelnemers vanuit caf? Molenzicht via het boer Goenzepad naar Ruischerbrug. Halverwege richting Harkstede sloegen we linksaf het land in waar al flink voorbereidend werk verzet wordt voor de nieuwe wijk Meerstad. Aan het einde van dit pad linksaf en om de roeibaan heen voerde de route langs de kijktuin ?de Drie Wilgen?. Over de Bieleveldslaan ging het richting Harkstede langs de camping bij het Grunostrand en zetten we koers naar Engelbert. In Harry?s caf? zaten Roelie en Roelf als controlepost en genoten we van een kop koffie. In Middelbert reden we via het kerkpad weer richting Ruischerbrug om daarna via de Stadweg weer in Thesinge te belanden.

Bij Dora, waar we een afzakkertje namen, werd duidelijk dat er in ieder geval twee dames een volslagen eigen route hadden gefietst. Nadat ze bij de roeibaan in de fout waren gegaan hebben ze een uniek ommetje gemaakt. Of het ook zo?n 25 km. is geweest konden ze niet vertellen maar ook hun tocht was de moeite waard.

Jaarvergadering vrijdag 20 maart 2009

De jaarvergadering van Dorpsbelangen, waarin wordt gememoreerd aan het afgelopen jaar en wordt vooruitgeblikt op het komende jaar, wordt gehouden op vrijdag 20 maart om 20:00 uur in caf? Molenzicht. Uiteraard is dit ook d? gelegenheid om als inwoners van gedachten te wisselen over het beleid en de plannen in Thesinge, maar ook over de ontwikkelingen in de regio.

Nijjoarsveziede 16 januari

Caf? Molenzicht was als vanouds bij deze gelegenheid vol en na het openingswoord van de voorzitter, Menko Van der Berg, trad het duo de Gringo?s op.

1%20gringo.jpg
andere%20gringo.jpg

Op hun visitekaart staat: een mix van Haagse bluf en Groninger klei. De heren begeleiden zichzelf met gitaar en accordeon en brengen een programma van smartlappen, country en populaire liedjes. Het publiek zingt en klapt mee maar babbelt er ook vrolijk doorheen. Dat hoort ook echt bij de sfeer van deze veziede.

2009thomenpiet.JPG

Na het eerste blok muziek staan Thomasvaor en Pieternel weer op de planken. Roelie Dijkema heeft met haar scherpe waarneming en dito pen het dorpsgebeuren weer goed bijgehouden. Zo hoor je nog eens wat er allemaal aan anecdotes, verhuizingen en wel en wee gepasseerd is in het verleden jaar.

De tombola zorgde weer voor een gespekte kas en na nog een blokje muziek kwam er een eind aan een genoeglijke avond.

2e Thaisner D?rpsRun

Op zaterdag 27 september werd voor de tweede keer de Thaisner D?rpsRun gehouden.

kidsrun.jpg

Een zeer geslaagd en uitstekend georganiseerd evenement !

diplomac4mijl103.jpg

Kijk voor uitslagen en (veel) meer foto's op de website van www.thesingerun.nl

Buren-klus-dag

Op Burendag, zaterdag 20 september, is in Thesinge een aantal klussen geklaard.

de%20groep.jpg

Een grote groep vrijwilligers ging aan de slag !

Geslaagd Nazomer feest !

Als dank aan alle Thesingers die hebben bijgedragen aan de realisatie van het dorpshuis bood dorpsbelangen zaterdag 30 augustus een swingend feest met een live band aan. De ruim 100 aanwezigen genoten van de door Alternative ten gehore gebrachte muziek.

tn_IMG_5192.jpg
Prachtige zang door Kitty, ondersteund door de uitstekend spelende coverband Alternative

24 juni 2008: Bijeenkomst ?by-pass? N360

door Menco van der Berg (voorzitter Dorpsbelangen)

Meer actueel nieuws en kaarten op website www.n361.com

Op woensdag 24 juni was de 2e bijeenkomst over de verkeersproblematiek rond de N360 (Rijksweg Groningen-Delfzijl). Tijdens deze bijeenkomst in Appingedam werden de resultaten getoond van een verkeerskundig onderzoek, uitgevoerd door ingenieursbureau Royal Haskoning.

Gedenkteken op Smidshouk

Op zondagmorgen 4 mei is op Smidshouk een gedenkteken onthuld. Dit ter nagedachtenis van Hendrik Ridder, verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Geboren in Thesinge op 04-02-1918. Na gruwelijke martelingen is hij gefusileerd in Westerbork op 28-10-1944. Burgemeester Rika Pot hield een rede, waarna een zus van Hendrik Ridder het gedenkteken onthulde. Herbert Koekkoek, die het heeft gemaakt, gaf een toelichting. Renger de Vries droeg een gedicht voor dat gemaakt was door een vriend van Hendrik, dhr. P.van Loo. Het koor Lovende Stemmen zong enige liederen.

Teken%201.jpg
Onthulling gedenkteken

POP

Wat is POP?

In het Provinciaal OmgevingsPlan, kortweg POP, wordt beschreven hoe de provincie er in de toekomst uit komt te zien. Onderwerpen als wonen, werken, ondernemen, bereikbaarheid, milieu en veiligheid komen erin aan bod.

Samen
De provincie wil het POP samen met inwoners, ondernemers, organisaties en lokale en regionale overheden ontwikkelen.

Klik op het logo om op de website te komen:
071123%2520popbanner.bmp

12 januari : Nij-joarsverziede

De jaarlijkse nij-joarsverziede werd gehouden op zaterdag 12 januari 2008. Zoals gewoonlijk in, een tot de laatste stoel gevuld, caf? Molenzicht.

aanko%202008.jpg

Thomasvoar en Pieternel memoreerden het afgelopen jaar. Mw. van Zanten had de Brandewien mit Rezienen klaar. Het ludieke damesduo "B en dubbel D" vulde de avond muzikaal en theatraal. Uiteraard ontbrak de tombola niet!

Sinterklaas in Molenzicht

Hallo, kinderen van Thesinge !

2007_1125thesingesinterklaas0073.JPG

Dat was weer gezellig, afgelopen zaterdag 24 november in caf? Molenzicht.
Heel gezellig om samen met jullie en met mijn zwarte Pieten feest te vieren.

Sint Maarten op 10 november

In Thesinge is dit jaar Sint Maarten op zaterdag 10 november gevierd.

tn_sintmaarten%2520016.jpg

De kinderen kwamen op deze avond bij de deuren langs om een liedje te zingen ?n om iets lekkers te krijgen !

21 september : Thaisner rais veur elk en ain

door : Roelie Dijkema

55%2B%20reis%20Thesinge%202007%20007_edited.jpg

De Thaisner rais werd dit jaar gehouden op vrijdag 21 september. Vier Thesingers Welly, Trijn, Klara en Jacob hadden de reis uitgezet. Als vervoermiddel was gekozen voor een oude VEON bus uit het busmuseum.

Jaarlijkse fietstocht op 8 juni

tn_fiets23.jpg
een verslag van Hetty van Linge

Het is met 30 graden een bijzonder warme zomerse avond. Wat niet mag weerhouden dat er ook dit jaar weer 34 deelnemers meefietsen. De eersten vertrekken om 18.10 uur en de laatste, zoals zovaak op het nippertje, om 19.30 uur. Bij caf? Molenzicht regelt Jacob van der Woude de inschrijving en de routebeschrijvingen.


De route
De fietstocht gaat dit jaar eerst richting ?Stad? over de Stadsweg. Voor menigeen wel bekent terrein. Daarna een stukje richting Harkstede en vervolgens over het Eemskanaal links af richting Lageland. Een weg waar velen uit de groep nog nooit op de fiets langs waren gekomen. Er is een beetje tegen wind maar dat mag de pret niet drukken. Even door fietsen en ondertussen genieten van het mooie weidse landschap. Bij de IJzeren klap gaan we via Luddeweer richting Woltersum. Daar worden we opgewacht door Roelie Dijkema en Roelf Jansen die de controlepost bemannen en ons een consumptie aanbieden bij caf? De Witte Brug. Even uitblazen op het terras heerlijk aan het water. Het is een mooi oud caf? dat door de huidige eigenaren grondig is opgeknapt en nu elke avond en het weekend open is. Voor het vervolg van de route eerst richting Ten Boer en Sint Annen, dan bij ?De Luchtfietser? (het kunstwerk van Herbert Koekkoek) linksaf op naar Thesinge.


Nadat Jacob de gearriveerde deelnemers heeft genoteerd is het tijd om nog even na te praten in caf? Molenzicht. Een pluim voor Roelie en Roelf. Ze hebben weer een mooie fietstocht in elkaar gezet. En dan vinden ze altijd net over de helft een pleisterplaats! Zal Roelf daarvoor ook dit jaar de gedetailleerde kaarten weer thuis bestudeerd hebben. Ik denk het wel. Zo zijn R&R er toch drie avonden mee bezig om een mooie route uit te stippelen. Hartelijk dank namens alle deelnemers.

P.S. Het startgeld ? 5,= p.p. is deels (? 2.=) besteed aan het Dorpshuis!

Overleg met B&W op 24 april 2007

thesinge.jpg

Op 24 april had Dorpsbelangen een overleg met B&W van de gemeente Ten Boer in huiskamercaf? ?t Jopje te Thesinge klik hier voor het verslag gemaakt door F. vd. Ploeg van de gemeente Ten Boer.

AGENDAPUNTEN

1. Verslag overleg 25 april 2006
n.a.v. smederijmuseum

2. Stand van zaken dorpshuis

3. Stand van zaken molen Germania

4. Hondenpoepbeleid

5. Stand van zaken bypass Ten Boer - Eemshavenweg

6. Veel lekke ballen op sportveld als gevolg van doornige bosjes

7. Communicatie betreffende reconstructie Kerkstraat / Molenweg

8. Subsidie jeugdcomit?

9. Verlichting Lageweg

10. Prikkeldraad voetpad Molenweg - Molenhorn

11. Antenne mobiele telefonie

12. Rondvraag

A. Boer Goensepad
B. Lageweg, doodlopend deel
C. Schultingaweg
D. Picknickplaats Schultingaweg
E. Wietplantage opgeruimd
F. Dorpsommetjes
G. Radiomuseum
H. Dorpsranden

13. Sluiting

Instemmend applaus en knallende kurken

Thesinge krijgt (eindelijk) een dorpshuis!

tn_IMG_3887.JPG

Zie hier het verslag van de bijzondere ledenvergadering

11 mei: Bijzondere ledenvergadering Dorpsbelangen

dorpshuis.bmp

DORPSHUIS THESINGE
Bijzondere ledenvergadering Dorpsbelangen


vrijdag 11 mei 2007
20:00 uur
in Ons Trefpunt

Ruim twee jaar geleden is door de Protestantse Kerk en Dorpsbelangen Thesinge een werkgroep opgericht die een tweevoudige opdracht meekreeg:

- Is het mogelijk om het Trefpunt te verbouwen tot een dorpshuis?
- En is het vervolgens mogelijk om dit dorpshuis rendabel te exploiteren?

klik hier voor een notitie van de werkgroep dorpshuis in oprichting

De werkgroep is klaar met het onderzoek en zal de resultaten deze avond presenteren. Vervolgens zal het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Thesinge de leden vragen de werkgroep te steunen bij de realisatie van het dorpshuis. Bij een positieve beslissing zullen de 5 werkgroepleden hun taak neerleggen om direct daarna bestuurslid te worden van de op te richten Stichting Dorpshuis Thesinge.

AGENDA

1. Opening
2. Presentatie werkgroep dorpshuis in oprichting, zowel bouwkundig als financieel.
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
4. Vraag om steunbetuiging aan de leden van de Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge
5. Oprichting van de Stichting Dorpshuis Thesinge.
6. Opdrachtverstrekking tot bouw aan de betrokken aannemers


7. PAUZE

8. Uitleg over financieringsmogelijkheden door Henri Schijf
9. Presentatie van de ?menukaart? tot realisatie van het dorpshuis

Neutenschaiten op het schoolplein

Zaterdagmiddag 7 april organiseerde Dorpsbelangen Thesinge een klein Paasfestijn voor jong en oud.

impulse3_groot.jpg walnoten.jpg

De kinderen speurden in de dorpskom naar de door de paashazen verstopte paaseieren. De overigen, van ca.12 tot 80+, gingen neuten schaiten op het schoolplein of hielden zich bezig met touwtje springen. Tot slot was er een gezellig samenzijn in en rond ons Trefpunt met een hapje en een drankje.

foto's ? wolter karsijns en stoffer havinga

tn_n1.JPG

tn_n5.JPG

tn_n6.JPG

De paashazen hebben de eieren verstopt

foto's ? wolter karsijns en stoffer havinga

tn_ei7.JPG

tn_ei3.JPG

Vergadering Dorpsbelangen goed bezocht

(bron: Garmer & Thesinger Express)

Zestig leden woonden op 23 maart de jaarvergadering bij.
De agenda werd vlot ?grotendeels in het gronings- afgewerkt en na de pauze werd de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt. Sake Heidema was niet herkiesbaar, Wolter Karsijns werd herkozen en nieuw in het bestuur zijn Aletta van der Neut en Kor van Zanten Hzn. Het bestuur is uitgebreid van acht naar negen leden in verband met alle werkzaamheden voor het nieuwe dorpshuis en de feestweek in 2010.

De goede samenwerking met de commissie dorpshuis in oprichting zorgde er op deze avond voor dat er enthousiast gereageerd werd op de idee?n om geld in te zamelen door eigen werkzaamheid ?veur en deur ?t d?rp?. Peter Heidema gaf uitleg over de procedure waarin de berekeningen steeds duidelijker worden en er over enkele weken besluiten genomen zullen worden door de verschillende partijen. De sfeer waarin de onderhandelingen plaats vinden is zeer positief en medio april is het ?uur van de waarheid?! Henri Schijf geeft nog een korte presentatie van de individuele financi?le mogelijkheden ter ondersteuning. Over zes weken zal er een nieuwe ledenvergadering volgen waarin de inspanning van het dorp verder wordt aangegeven.

Tot slot genieten we van de video van Dick v.d. Ree uit 1995 toen ?Thaisn ?t zulf? deed.

Truus Top

Nijjoarsveziede

fotoverslag ? Wolter Karsijns

Suikerspinnen.JPG

De Suikerspinnen

Kloksmeren 2007

In de nieuwjaarsnacht trotseerden veel dorpelingen regen en wind om in de Kloosterkerk de klok te smeren en elkaar al proostend veel heil en zegen te wensen in het jaar 2007. Piet Huisman had de kachel lekker warm gestookt en Dorpsbelangen zorgde voor een opwarmertje in de vorm van een heldere borrel of een berenburger.

? foto's Wolter Karsijns

piestof.JPG

Discussieavonden met gemeenteraad

thesinge.jpg

Discussieavonden gemeenteraad Ten Boer
over veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving

In november 2006 organiseerde de raad van Ten Boer een drietal discussieavonden met de inwoners met als hoofdonderwerp ?veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving?. Daarnaast kwamen kort aan de orde de regeling burgerinitiatief en het model-Ten Boer.

De bijeenkomsten werden gehouden omdat de raad als volksvertegenwoordiging graag van de inwoners wilde horen hoe zij denken over de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen dorpen. De inbreng van de inwoners is belangrijk voor de raadsleden bij het maken van politieke keuzes in de raad.

In Garmerwolde (20 november), de inspraakavond voor de inwoners van Garmerwolde en Thesinge, waren aanwezig 28 inwoners en 9 raadsleden. Ook aanwezig: burgemeester H.K. Pot, buurtagent S. Dijksterhuis, ambtenaar veiligheidszaken H. Bos en griffier L. Faber.

Lees het verslag op de website van de gemeente Ten Boer

Lees verder voor de reacties in Garmerwolde op de vier stellingen:
(uit verslag van griffier Liesje Faber)

Reconstructie Kerkstraat / Molenweg

thesinge.jpg

De gemeente Ten Boer had voor 2006 in de planning om een start te maken met de reconstructie van de Kerkstraat en Molenweg. De werkzaamheden worden echter opgeschort tot het voorjaar van 2007.

De gemeente bericht ons hierover het volgende:

"De planvoorbereiding en het hiermee gepaard gaande overleg heeft veel tijd gevergd. Zouden we nu nog met de uitvoering van het werk beginnen, dan betekent dat zondermeer een onderbreking van de werkzaamheden vanwege de winterperiode. In het recente verleden hebben wij hiermee minder goede ervaringen opgedaan. Het leidt tot extra overlast en kosten".

2006 Foto's Thesinger Reis

eerste koffie stop2.JPG

boeren leven in Blijham2.JPG

warme vismaaltijd in Termunten2.JPG

2006 Zomerfeest

Een fotoimpressie (? Wolter Karsijns)
van - een deel van- het zomerfeest op de 1e juli 2006

tn_IMG_2898.JPG

2006 Overleg met de gemeente

thesinge.jpg

Verslag / besluitenlijst overleg burgemeester en wethouders met het bestuur van de Vereniging dorpsbelangen Thesinge op dinsdag 25 april 2006 in caf? Molenzicht te Thesinge

Aanwezig namens de gemeente:
burgemeester Pot en de wethouders mevr. Zwerver ende heer Jurjens, alsmede de heer Van der Ploeg(Stafbureau). Tevens is aanwezig de heer Dijksterhuis, buurtagent.
Aanwezig namens dorpsbelangen:
Marga Boswijk, Menco van der Berg, Sake Heidema, Wolter Karsijns, Daphne Wiechertjes, Theo de Wit, Jakob van der Woude en Henry Zuidinga.
Aanwezig uit het dorp:
circa 60 inwoners, alsmede een bestuursdelegatie van ?De Til?.

1. Opening
De burgemeester opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat het onderwerp?Dorpshuis-gymzaal? als eerste wordt besproken.

2005-2006 29ste Jaarverslag

Evenals in het vorig jaarverslag speelde zich wederom het een en ander af rondom Trefpunt. Er is een commissie Dorpshuis i.o. in het leven geroepen. Deze commissie heeft een aantal vergaderingen belegd met Dorpsbelangen. Tot op heden is er nog overleg gaande.

Maar er was meer:

2006 Nijjoarsveziede in Taisn

Koffie met kniepertjes.
Jongeren en ouderen,
hutje mutje,
zittend aan lange rijen tafels.

De Koning en de Dame,
Wouter de Koning en Rika Dijkstra,
vertolken ballades en liefdesliederen.

Thomasvoar en Pieternel,
Roelf Jansen en Roelie Dijkema,
vertellen over lief en leed(vermaak),
Over (vier) lutje potjes en sterfgevallen.

Brandewijn met rozijnen.
Tombola en ?dikke? prijzen.

Ingredi?nten voor een traditionele nijjoarsveziede, zo halverwege de maand januari, in het tot de laatste stoel bezette caf? Molenzicht. Dat is toch wel de kracht van een klein dorp. Iedereen kent (bijna) iedereen en komt eens in het jaar even bij elkaar op veziede. Een goede traditie. Luisteren naar muziek en naar de ?kroniek? van het afgelopen jaar.

njv.jpg

Je weet van tevoren bijna wat je kunt verwachten, maar elk jaar is het toch weer een beetje anders. Zoals de (luister) muziek, die mij erg aanspreekt, maar misschien niet door iedereen wordt gewaardeerd. Zoals altijd wordt er plaatselijk talent op het podium geronseld, dit jaar zijn Trijn vd. Meulen, Aukje Groothoff en Theo de Wit de klos.

njv1.jpg

njv3.jpg

Zoals de act van Roelf en Roelie, waarin elk jaar wel weer een ander ?stoer?woord niet over de lippen van Roelf kan komen en het altijd weer een verassing is hoeveel ?potjes?er zijn geboren. De aansporing van Roelf: ?Veural deur goan, jongeluu?, is wel elk jaar dezelfde. De tombolaprijzen worden dit jaar door Jacob vd. Woude aangekondigd en hij heeft bij elke prijs wel een opmerking of anekdote verzonnen. Aanstaande bruidegom Bol, werkzaam bij Oudman, verzamelt een deel van zijn uitzet bij elkaar. Hij wint een groot deel van de prijzen.

njv2.jpg

Rond twaalven verlaat ik het caf? en zoals altijd blijven dezelfde mensen nog een poosje plakken. Net zoals bij een gewone veziede.

Roelie Karsijns.

2006 Kloksmeren in Thesinge!

Kloksmeren? Uit de reacties die ik om mij heen hoorde, was ik niet de enige die niet wist wat dat in hield: ?waarom moet die klok nu juist oudejaarsavond om 00.00 uur gesmeerd worden??, ?waarom hebben ze daar het hele dorp bij nodig om die klok te smeren??, ?is olie niet beter dan berenburg voor die klok??. Ik kan U sedert dit jaar uit eigen ervaring melden dat kloksmeren heel erg gezellig is, dat je daar inderdaad het hele dorp voor nodig hebt en dat berenburg beter is voor het kloksmeren dan olie.

kloksmeren.jpg

2005 Thiasinga feestweek

In 2005 was het weer zover. Om bij de historie van het dorp stil te staan ?n omdat we natuurlijk het traditionele vijfjaarlijkse dorpsfeest gingen vieren, stond het thema Middeleeuwen in mei 2005 centraal.

Halverwege het jaar 2004 beten de schepenen van Dorpsbelangen het spits af: In mei 2005 hield Thiasinga een middeleeuws festijn. Tegelijkertijd gaf dit bestuur het heft uit handen door de Thiasinger burgerij de handschoen toe te werpen.

Voor de week vanaf 30 april tot en met 6 mei zijn er in Thiasinga activiteiten met een knipoog naar de middeleeuwen. We hadden verschillende pijlen op de boog: Spelletjes, knutselen, barbecue, voet- en griezeltochten, verhalen, dansen en muziek, pannenkoeken eten, poppenkast, boogschieten, riddertest, alles kwam aan de orde. Ook rondreizende artiesten en ander vreemd gespuis deden Thiasinga aan.

Het mooie is dat de organisatie en de uitvoering niet door een paar horigen is gedaan, maar dat de taken/programmaonderdelen door verschillende groepen uit de burgerij werden gerealiseerd. Het feest vond grotendeels plaats op het terrein van de Kloosterkerk en het aangrenzende land van leenman Kees van Zanten.

kijk ook onder de homepagina van deze site

Hierbij de foto's van de barbecue.

bbq13.jpg

2005 Foto's Feest Koninginnedag

Na een dag vol activiteiten, georganiseerd door het Oranje Comit?, was er 's avonds groot feest in "Ons Trefpunt", waar de band Simpel Zat de stemming er goed in kreeg. Menko Ridder maakte de foto's.

feest26.jpg

2004 Verslag overleg B&W

thesinge.jpg

Verslag / besluitenlijst overleg burgemeester en wethouders met het bestuur van de Vereniging dorpsbelangen Thesinge op dinsdag 5 oktober 2004 in caf? 't Jopje te Thesinge.

Aanwezig namens de gemeente: burgemeester Pot en de wethouders mevr. Zwerver en de heer Jurjens, alsmede de heer Van der Ploeg. Tevens is aanwezig de heer Meier, buurtagent.

Aanwezig namens dorpsbelangen: Clara van Zanten, Marga Boswijk, Wolter Karsijns, Theo de Wit, Menco van der Berg en Kor van Zanten.

2004 Verslag jaarvergadering

Verslag van de 28e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge. Gehouden op vrijdag 26 maart 2004 in caf? Molenzicht.
Aanwezig 47 leden, waaronder het voltallige bestuur.

2004-2005 28ste jaarverslag

28ste jaarverslag over het jaar 2004-2005
van de vereniging voor dorpsbelangen Thesinge.

2003-2004 27ste jaarverslag

27ste jaarverslag over het jaar 2003-2004
van de vereniging voor dorpsbelangen Thesinge

Een opmerking vooraf: Traditiegetrouw wordt steeds de periode tussen twee jaarvergaderingen beschreven. Volgens de statuten is het verenigingsjaar echter gelijk aan een kalenderjaar, maar ik hou de traditie maar in ere.

2005 Foto's Breakdanceshow

De breakdanceshow van vrijdag 19 maart was zeer geslaagd: een prima show en veel toeschouwers.

breakdanceshow2.jpg

Meer foto's staan bij de jongeren

2004 Sinterklaas in Thesinge

Het Sinterklaasfeest was ook dit jaar weer heel erg leuk,en Ons Trefpunt was afgeladen met kinderen. Er was wel van alles aan de hand. Sinterklaas was zijn boek kwijt en zoals later bleek was deze door zijn eigen Pieten gejat, "errug" en ze hadden er ook nog allemaal rare dingen ingezet. Voor straf moesten de Pieten een liedje zingen.

En dan de leerling Pieten zij hadden zich verstopt onder het podium. Daar zochten ze naar cadeautjes. Gelukkig hoorden ze de kinderen roepen, en kwamen ze onder het podium vandaan zodat ze toch mee konden doen met het Sinterklaasfeest.

Alle kinderen kregen een chocolade letter mee en mochten thuis hun schoen zetten.

Groetjes, Pen Piet.

sinterklaas1.jpg

2004 Optreden Boetenbaintjes en Wia Buze een groot succes

Het optreden van de Boetenbaintjes en Wia Buze op 15 oktober in een uitverkochte zaal was een groot succes. De jongens op onderstaande foto wisten langs de beveiliging te glippen en een foto te maken van hun helden, de Boetenbaintjes.

fotobb.jpg

2004 Trac?studie verbinding Eemshavenweg - N 360

Van de gemeente ontvingen we een reactie over de toezegging van een aantal fracties tijdens de dorpenronde om de agendacommissie voor te stellen de “trac?studie verbinding Eemshavenweg-N360” op de politieke agenda te plaatsen. De agendacommissie (het raadspresidium) heeft dit overwogen en besloten het vooralsnog niet op de agenda te plaatsen met de volgende motivatie:

“Over de trac?studie is nog niets anders bekend dan dat de provincie het voornemen heeft te onderzoeken waar een verbindingsweg tussen Eemshavenweg en N360 mogelijk is. In dit onderzoek zal, naast andere aspecten, ook de historische waarde van de te doorsnijden gebieden worden meegenomen. De mogelijkheden liggen dus nog volledig open en het onderzoek moet nog van start gaan. Bovendien heeft de heer Calon, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, onlangs tijdens een bezoek aan de gemeente Ten Boer verzekerd dat alle betrokkenen, dus zeker de gemeente en de bewoners, mogen meepraten in de verdere ontwikkeling. Om deze redenen acht het presidium het te vroeg om als raad nu reeds een standpunt hierover in te nemen. Daarom heeft het presidium het onderwerp vooralsnog niet in de concept-langetermijnagenda opgenomen. Deze agenda wordt overigens behandeld in de raadsvergadering van 25 februari a.s.

Zodra er meer informatie beschikbaar is en er duidelijkheid komt in de planvorming, zal ook de raad van Ten Boer hierover een visie ontwikkelen. Hierbij zal de zorg die in uw dorp werd uitgesproken over de kwetsbaarheid van het gebied tussen Thesinge en de Eemshavenweg een belangrijk punt van aandacht zijn. Uiteraard krijgt u bericht als het punt op de agenda komt, zodat de inwoners van Thesinge kunnen inspreken als zij dat wensen.”

De gemeente heeft ons verzocht dit aan alle inwoners mee te delen. Bij deze.


Menco van der Berg, secretaris.

2004 Verslag dorpenronde

thesinge.jpg

Verslag dorpenronde Raad Ten Boer najaar 2003 in Thesinge, 31 oktober 2003, aanwezig ca. 65 personen ?

Molen Thesinge: hoe zit het met onderhoud en restauratie?
Antw.: Beschikking subsidie is binnen. Alle werkzaamheden kunnen hier niet voor worden gedaan. Er is nog een bedrag van € 100.000,-- tekort. Planning uitvoering nog niet bekend. Het dorp zelf wordt ook opgeroepen acties te ondernemen.

? Multifunctioneel Centrum Thesinge (MFC)
Gevraagd wordt de visie van de raad.
De aanwezigen pleiten voor een totaalvisie, waarbij de volgende aspecten moeten worden meegewogen:
? de prognose van het aantal leerlingen (en het aantal lokalen dat op grond daarvan gebouwd mag worden; gaat de school er in ruimte op achteruit?) en het aantal peuters;
? ervaringen met een dergelijke oplossing in andere dorpen;
? de uiterlijke verschijningsvorm van 'het MFC (passend in het oude dorp);
? de bestemming van het oude schoolgebouw (beeldbepalend in het dorp);
? de oncombineerheid van uitvaarten met de overige functies van het MFC;
? de financi?n.
Antw.: De raadsleden hebben aangegeven dat het college op dit moment de mogelijkheden van een MFC onderzoekt, in overleg met de betrokkenen. Op grond van de uitkomsten daarvan maakt de raad een afweging, waarin alle aspecten worden meegewogen. Op dit moment is nog niets besloten.

? Zijn er mogelijkheden voor breedbandinternet in de gemeente? Er zijn onderzoeken naar de mogelijkheden van internet via de satelliet (dat is goedkoper). De gemeente heeft hierin weinig sturingsmogelijkheden.
Antw.: ADSL grotendeels voor handen. KPN streeft naar uitbreiding in 2004. Daarna kan nagenoeg de gehele gemeente hierop worden aangesloten.

? De verbinding Eemshavenweg-N360
Er zijn grote zorgen om het mogelijke trac? van deze weg (door een kwetsbaar gebied) die de provincie van plan is aan te leggen. Gevraagd wordt naar de visie van de raad hierop.
De vertegenwoordigers van de PvdA-, CDA- WD- en AB-fractie zeggen toe dat ze zullen voorstellen het onderwerp op de politieke agenda zullen plaatsen. De agendacommissie (raadspresidium) buigt zich hierover en bepaalt wanneer het aan de orde komt. Dorpsbelangen wordt hiervan in kennis gesteld, zodat ze kunnen inspreken. Diverse trac?s zijn bij de Provincie in studie. Inspraak komt t.z.t.

Reactie op de Stellingen:
1. Grote meerderheid tegen herindeling (3 voor)
2. Ongeveer de helft van de aanwezigen heeft wel iets over voor instandhouding voorzieningen, 5 personen zijn tegen, de rest onthoudt zich (men vindt de stelling te onduidelijk)
3. De meerderheid vindt dat Ten Boer niet moet groeien (een klein aantal vindt van wel)
4. Overgrote meerderheid is voor behoud open ruimte tussen stad en dorpen Ten Boer (1 tegen)


Toelichting op het verslag

Veel van de ingebrachte punten vallen onder de bevoegdheid van burgemeester en wethouders. De antwoorden komen dan ook veelal van het college.

De volgende onderwerpen worden naar alle waarschijnlijkheid op de lange termijnagenda van de raad voor 2004 geplaatst:

? trac?studie verbinding Eemshanvenweg-N360 (toegezegd in Thesinge);
? riolering buitengebied;
? discussie over het hebben van hondenbelasting;
? multifunctioneel centrum Thesinge.
De lange termijnagenda wordt in januari of februari 2004 door de raad vastgesteld. Betrokken inwoners (waaronder de dorpsverenigingen en verenigingen dorpsbelangen) worden te zijner tijd uitgenodigd voor de vergadering waarin het betreffende punt aan de orde komt.

Voor het overige is het aan de fracties om onderwerpen aan de orde te stellen in de raadsvergaderingen. Informatie over wat er op de raadsagenda staat of komt te staan kunt u vinden op de gemeentelijke advertentiepagina in de Noorderkrant en op de website. Hebt u nog aanvullende vragen, dan kunt u die stellen aan de griffier, L. Faber (meestal aanwezig op maandag en woensdag, tel. 3028816) of aan de voorlichter, de heer F. van der Ploeg (op de andere dagen, tel. 3028812).

Regiovisie Groningen-Assen 2030

Meer weten over de Regiovisie? Alle actuele informatie staat op de website van Regiovisie

Op 3 december was de presentatie van de geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen 2030 in het gemeentehuis van Ten Boer. Gedeputeerde Calon presenteerde deze visie aan de raad waarbij ook het publiek vragen mocht stellen of z’n mening geven.

2003 Overleg met de gemeente

thesinge.jpg

Dinsdag 7 oktober hebben we ons halfjaarlijkse overleg met Burgemeester en Wethouders van Ten Boer gehad. Het overleg verliep in een prettige sfeer en een groot aantal uiteenlopende onderwerpen kwam aan bod.
Interessante punten waren:

1) Hardrijders op de Molenweg: De politie heeft een aantal keren gecontroleerd en mensen aangehouden. De gemeente gaat experimenten met een tijdelijke drempel om de snelheid verder te verlagen. De drempel is in bestelling en zal binnenkort gemonteerd worden.


2) In de vorige G&T heb ik vermeld dat subsidie voor de restauratie van de molen Germania binen is. Dat is ook wel zo, maar er is nog meer geld nodig. Totaal is ca. 170.000 euro nodig waarvan nu 64.000 binnen is.


3) De gemeente had ook goed nieuws voor de jeugd. Voor het organiseren van jeugdactiviteiten komt 1200 euro per jaar beschikbaar (college moet nog wel akkoord gaan).


4) We hebben het college uiteraard ook gevraag naar hun standpunt in zake de “by-pass” tussen de Rijksweg en de Eemshavenweg. Hier is een uitgebreide toelichting op gegeven. Kort samengevat komt het hierop neer: De gemeente heeft al lange tijd aangegeven dat de Rijksweg te druk is. Ze wil de weg door Ten Boer ontlasten van verkeer en daarom een soort rondweg die ten noorden van Ten Boer begint. Dit zijn overigens al zeer oude wensen. De gemeente is blij dat de provincie dit nu ook erkent.
In tegenstelling tot wat in het Dagblad van het Noorden staat is nog geen trac? bekend. Of de aftakking direct noord van Ten Boer begint of bij Loppersum staat niet vast en ook de aansluiting op de N46 is nog niet bepaald. De komende jaren zal de provincie een tranc? studie doen. Op basis van deze studies zal de gemeente voor en tegen afwegen en een keuze maken. Op voorhand wordt niets uitgesloten. U begrijpt dat wij niet gerustgesteld zijn door dit antwoord en hebben onze mening duidelijk overgebracht. We raden iedereen daarom aan om als de raad in Thesinge komt (30 oktober) hierover ook vragen te stellen.


5) We hebben het college ook gevraagd naar de toestand van de singel. De Singel staat niet op de rol om met voorrang in het “meerjareninvesteringsplan” te worden opgenomen. Wel is de Singel (zoals elke weg in de gemeente) op genomen in het reguliere onderhoudsplan. Dit houdt in dat in het voorjaar (februari) gekeken wordt naar de toestand en dat eventueel reparaties verricht worden (zoals recent met de Molenweg gebeurd is). In februari 2004 zal met extra aandacht naar de toestand van de Singel gekeken worden.

Tot zover de een aantal punten uit het halfjaarlijkse overleg.

2003 Bankje Molenhorn

De financi?le giften die Dorpsbelangen heeft mogen ontvangen naar aanleiding van het 25 jarig bestaan zijn besteed aan een bankje met inscriptie dat inmiddels bij het speeltuintje aan de Molenhorn staat.

bankje.jpg

inscriptie.jpg

2003 Nazomerfeest

Eindelijk is het dan zover: we gaan feestvieren! Helaas laten de weergoden ons wel een beetje in de steek en moet er op het laatst besloten worden dat we alle activiteiten naar “Ons Trefpunt” gaan verhuizen.

Om 15:00 uur staan alle kandidaten van Idols zenuwachtig te wachten tot ze aan de beurt zijn. Onder grote belangstelling laten de kinderen hun favoriete liedjes horen. Een groot succes!

Om 16:30 uur gaan we met zijn allen naar het haventje, waar om 17:00 uur door burgemeester Pot het kunstwerk “Zicht” van de kunstenaar Gert Sennema wordt onthuld.

toespraak.jpg

zicht.jpg

Na haar toespraak mogen de kinderen van groep 7 van de basisschool “De Til” samen met de burgemeester het kunstwerk onthullen. Het beeld is verrassend mooi; maar ook onder het zand in de bak mogen we vanaf nu graven naar oude gegoten bronzen voorwerpen. Dit is niet tegen dovemansoren gezegd: de kinderen graven er lustig op los tot de voorwerpen zichtbaar worden (zand erover en op zoek naar de volgende). Laten we hopen dat we de katten op veilige afstand houden.

We krijgen allemaal een hapje en een drankje aangeboden, waarna een ieder huiswaarts gaat om zich op te maken voor het avondprogramma.

Voor een patatje van Vijfschaft moeten we tussen 18:00 en 19:00 uur in de rij staan, want – zeg nu eerlijk – als er patat in Thesinge te koop is, zijn we bijna allemaal van de partij.

Om 21:00 uur zijn we er allemaal klaar voor om eens even lekker te gaan swingen. Op de muziek van de band “Swamp” is het erg moeilijk om stil te blijven staan. Tex Mex muziek, je moet er natuurlijk wel van houden. Maar als je geen zin hebt om te swingen, is het ook een lust om naar te kijken.

Weer een groot succes, en – zoals altijd als het gezellig is – te snel tijd om op te houden. Om 24:00 uur neemt First Move nog even een uurtje muziek voor zijn rekening, maar dan gaat ook iedereen zo langzamerhand huiswaarts.

Een fijne, gezellige, geslaagde dag. Om met plezier naar terug te kijken.

2003 55+ reis geslaagd
De 55+ reis was weer een groot succes. Het was een zeer geslaagde gezellige dag met mooi weer. Hieronder twee foto's van deze dag.
55reis1.JPG
55reis2.JPG
2002-2003 26ste jaarverslag

Het afgelopen seizoen stond voor DB in het teken van het 25 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan was op vrijdag 6 september een receptie voor leden, oud-dorpsgenoten oud-bestuursleden, verenigingen en relaties van dorpsbelangen. De receptie is goed bezocht door circa 80 personen.

2001-2002 25ste jaarverslag

Het seizoen startte op de Jaarvergadering op 23 maart 2001. Na het huishoudelijk gedeelte werd door de collega's uit Garmerwolde aandacht geschonken aan het zogenaamde Leaderproject, ter stimulering van de plattelandsontwikkeling.

2000-2001 24ste jaarverslag

24ste jaarverslag van de vereniging van dorpsbelangen Thesinge,
seizoen 2000/2001, vrijdag 23 april 20.00 uur te caf? Molenzicht

Banner dorpsbelangen
banner-garmerwolde.png
Agenda
juni 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Binnenkort in Thesinge
5 oktober 2024
Lopend Eten 2024

Het traditionele culinaire hoogtepunt van 2024 komt er weer aan: Lopend eten, editie 2024. Thesingers eten bij Thesingers. Altijd gezellig! Een avond vol verrassende gerechten en leuke ontmoetingen met mededorpsgenoten op plekken waar je vaak langskomt maar waar je nog nooit binnen bent geweest. Hou de brievenbus in de gaten voor het opgaveformulier.

Foto van de maand
202405FvdM.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda