thesinge.com
2004 Verslag jaarvergadering

Verslag van de 28e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge. Gehouden op vrijdag 26 maart 2004 in caf? Molenzicht.
Aanwezig 47 leden, waaronder het voltallige bestuur.

1. opening
De voorzitter (Kor van Zanten) opent de vergadering om 20:00 en heet iedereen welkom en speciaal de ereleden Roelie Dijkema en Welli Boer. Erelid Roelf Jansen is wegens lammeren afwezig.

2. notulen van de jaarvergadering 2003
De secretaris (Menco van der Berg) leest de notulen. Met de opmerking dat de fietstocht in mei gehouden was, en niet zoals gemeld in oktober, worden de notulen goedgekeurd.

3. jaarverslag 2003/2004
De secretaris leest het jaarverslag voor. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4. financieel verslag
De penningmeester (Theo de Wit) geeft een toelichting
Op de vraag of de problemen met de draadloze microfoon te wijten zijn aan het feit dat voor het onderhoud van de geluidsinstallatie 0 euro is uitgegeven, kan de voorzitter gelukkig antwoorden dat de problemen het gevolg zijn van een lege batterij.
Henri Schijf vraagt waarom de post bestuurskosten met 500 euro gestegen is. Dit is het gevolg van het bestuursetentje waarvoor afgelopen jaar een cateraar is ingeschakeld in plaats van dat het bestuur z?n eigen vlees braadde. Komend jaar wordt waarschijnlijk weer een BBQ gehouden.
Theo wordt door de voorzitter bedankt.

5. verslag kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Henk Busscher en Henri Schijf. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en maakt bij monde van Henri de complimenten aan de penningmeester.
De financi?le commissie adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
De voorzitter bedankt de financi?le commissie

6. verkiezing nieuw lid kascommissie
Henri Schijf is aan de beurt van aftreden. Koos van de Belt wordt gekozen als nieuw lid en vormt nu samen met Henk Busscher de kascommissie.

7. begroting 2004/2005
? Rudy Bremer vraagt wat het risico is dat wij lopen als de 20.000 euro voor het feest in mei ?mooi Thesinge? door onze boeken lopen. Wat gebeurt er als we meer dan 20.000 euro aan rekeningen krijgen.
Theo geeft aan dat de 20.000 beschikbaar gesteld is voor dit doel door 9 gemeentes en de provincie. Dit moet voldoende waarborg zijn, maar we hebben dit niet zwart op wit staan.
? Hoe zit het met de reservering van 500 euro voor het feest in 2005? Dit is ter dekking van de aanloopkosten.
? De hosting van de website staat voor ?400 op de begroting. Dit is vrij veel. Probleem is dat we over het afgelopen jaar nog geen rekening gekregen hebben, daarom staat de website nu voor het dubbele op de begroting. Ton Ensink geeft nog aan dat hij regelmatig om een rekening gevraagd heeft, maar die komt maar steeds niet.
? Aly Pepping merkt op dat er meer inkomsten dan uitgaven voor onderhoud speeltoestellen staat. Dit verschil is een vergoeding voor de maandelijkse inspecties die dorpsbelangen uitvoert. Met dank aan Sake Heidema.
? Aly ziet verder dat de afrekening soms anders uitpakt dat oorspronkelijk begroot was. In de begroting voor het komend jaar wordt dan toch weer van het bedrag van de oude begroting uitgegaan i.p.v. het bedrag van de realisatie. Het oude bedrag wordt weer opgevoerd de nieuwe begroting wanneer de verschillen het gevolg zijn van toevallige schommelingen.
? Rudi Noorderbos vraagt waarom de inkomsten van contributies lager zijn dan begroot; zijn er zoveel mensen minder lid van DB. Theo geeft aan dat dat niet het geval is. Het aantal leden is ongeveer gelijk, maar de begroting was in het verleden niet juist. Aanvullend komt de vraag of alle nieuwe bewoners wel lid worden. Kor antwoordt dat alle nieuwe bewoners tijdens de nieuwe bewonersavond lid worden. Degene die daar niet aanwezig waren worden apart benaderd.
Theo bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.


8. verdeling welzijnsubsidie
Theo geeft een toelichting: De subsidie bedraagt 1295 euro (een vast bedrag per inwoner). Er is voor 1525 euro aan aanvragen binnengekomen. Om de verdeling sluitend te krijgen wordt voorgesteld om bij de aanvraag van het Oranje Comit? 100 euro uit het muziekfonds te halen en de IJsvereniging 200 i.p.v. 300 euro toe te kennen en de aanvraag van 2x 300 euro voor de oprichting van een jeugd dam/schaak club en jeugdvoetbalclub uit de gemeentelijke subsidie jeugdactiviteiten te betalen.. Tot slot zal Sinterklaas (tot spijt van Henk Busscher) 5 euro moeten inleveren. De vergadering gaat accoord met deze verdeling.

-pauze-

9. bestuursverkiezing
Roelf Koopman is aan de beurt van aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. Kor bedankt Roelf voor zijn jarenlange inzet. Roelf heeft 2 keer in het bestuur van dorpsbelangen gezeten voor in totaal 14 jaar (?).
Roelf had een aantal vaste taken in het bestuur en Kor hoopt dat hij een aantal van deze taken wil blijven uitvoeren. Roelf krijgt door hem zelf gekochte bloemen uitgereikt en een reischeque voor de 55+ reis.
Het bestuur stelt Wolter Karsijns als nieuw bestuurlid voor. Menco van der Berg is tevens aan de beurt van aftreden en stelt zich herkiesbaar. Beide worden met een ruime meerderheid gekozen.

De stemverdeling was als volgt:

Wolter Karsijns: 44
Menco van der Berg: 43
Koos van de Belt: 1
Henri Schijf: 1
Blanco: 2
Ongeldig: 1
Totaal 47 stemmen

10. agenda en activiteiten komende periode
? Op 8 mei wordt het culturele evenement ?mooi Thesinge? gehouden. Jaap Alkema Promotions organiseert dit. Pluc Plaatsman geeft een toelichting over de inbreng vanuit het dorp. Radio Noord komt die dag tussen 10 en 12 vanuit het Jopje.
? Verder natuurlijk nog terugkerende activiteiten zoals de fietstocht (in mei), de 55+ reis, de intocht van Sinterklaas en oud en nieuw.

11. Medelingen
De Situatie rond het Trefpunt. Theo geeft een toelichting:. De Raad heeft 4 vragen gedefinieerd, waar een commissie antwoord op gaat geven. Er is een klankbordgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de school, de peuterspeelzaal en het dorp (de gebruikers van het Trefpunt). De ambtenaren willen snel, de anderen hebben reserves en willen eerst een zorgvuldig onderzoek. Wij blijven het volgen. Ali Pepping merkt op dat de provincie geld wil spenderen aan Multifunctionele centra. Hans Weggemans geeft aan dat wij onze mening kenbaar moeten maken aan de Raad, desnoods moeten we ze hier uitnodigen.
Het ebstuur wil de oude groene legertenten verkopen. We maken nu gebruik van veel sneller op te zetten partytenten. Gedacht wordt aan een bedrag van 100 en 150 euro.

12. feest 2005
Rudy geeft een toelichting over zijn idee?n. Het bestuur gaat nu opzoek naar idee?n en draagvlak en vooral naar mensen die willen helpen bij de organisatie. Thema wordt Thesinge 750 jaar. De vergadering geeft haar steun voor de feestweek. Hans van de Brand geeft aan dat VIOD wel een dag wil invullen.

12. vragen t.b.v de halfjaarlijkse overleg tussen DB en de gemeente
Op 14 april is het halfjaarlijkse overleg met de gemeente. DB roept iedereen op om punten aan te dragen die dan ter sprake moeten komen:
? Ali Pepping vindt het veel te licht ?s avond s en vraagt hoe het met de nachtbranders zit
? Susan geeft aan dat er water in de nieuwe zandbak staat
? Lucy Kol merkt op dat de sirenes niet hoorbaar zijn en dat de verkeersdrempel op de molenweg op een andere plek moet liggen.
? Er zijn door de bewoners borden langs de Bovenrijgeweg geplaatst om de snelheid terug te brengen. Wat vindt B&W hier van?
? Roelf Koopman: Hoe staat het met het paadjes langs Molenhorn
? Navragen wat met ingediende klachten gebeurd
? Wanneer wordt Molenhorn herstraat en komt de straatverlichting.

14. rondvraag? Wat zijn de plannen m.b.t. het baarhuisje: Een van de idee?n is een Expositie over schrijfwerk in het klooster?
? Lucy vraagt wat de status is m.b.t. seniorenwoningen: Deze vraag wordt aan B&W gesteld
? Wat is de status van de rondweg: Geen nieuws te melden.
? Tip: Volgende jaarvergadering 3VO uitnodigen

14. sluiting
Kor bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering..

Na de vergadering geeft de heer Mollema uit Leens een erg interessante presentatie over de beurtschippers en boderijders uit deze omgeving en vroegere tijden.


Agenda
juni 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
     
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda