thesinge.com
2004 Verslag dorpenronde

thesinge.jpg

Verslag dorpenronde Raad Ten Boer najaar 2003 in Thesinge, 31 oktober 2003, aanwezig ca. 65 personen ?

Molen Thesinge: hoe zit het met onderhoud en restauratie?
Antw.: Beschikking subsidie is binnen. Alle werkzaamheden kunnen hier niet voor worden gedaan. Er is nog een bedrag van € 100.000,-- tekort. Planning uitvoering nog niet bekend. Het dorp zelf wordt ook opgeroepen acties te ondernemen.

? Multifunctioneel Centrum Thesinge (MFC)
Gevraagd wordt de visie van de raad.
De aanwezigen pleiten voor een totaalvisie, waarbij de volgende aspecten moeten worden meegewogen:
? de prognose van het aantal leerlingen (en het aantal lokalen dat op grond daarvan gebouwd mag worden; gaat de school er in ruimte op achteruit?) en het aantal peuters;
? ervaringen met een dergelijke oplossing in andere dorpen;
? de uiterlijke verschijningsvorm van 'het MFC (passend in het oude dorp);
? de bestemming van het oude schoolgebouw (beeldbepalend in het dorp);
? de oncombineerheid van uitvaarten met de overige functies van het MFC;
? de financi?n.
Antw.: De raadsleden hebben aangegeven dat het college op dit moment de mogelijkheden van een MFC onderzoekt, in overleg met de betrokkenen. Op grond van de uitkomsten daarvan maakt de raad een afweging, waarin alle aspecten worden meegewogen. Op dit moment is nog niets besloten.

? Zijn er mogelijkheden voor breedbandinternet in de gemeente? Er zijn onderzoeken naar de mogelijkheden van internet via de satelliet (dat is goedkoper). De gemeente heeft hierin weinig sturingsmogelijkheden.
Antw.: ADSL grotendeels voor handen. KPN streeft naar uitbreiding in 2004. Daarna kan nagenoeg de gehele gemeente hierop worden aangesloten.

? De verbinding Eemshavenweg-N360
Er zijn grote zorgen om het mogelijke trac? van deze weg (door een kwetsbaar gebied) die de provincie van plan is aan te leggen. Gevraagd wordt naar de visie van de raad hierop.
De vertegenwoordigers van de PvdA-, CDA- WD- en AB-fractie zeggen toe dat ze zullen voorstellen het onderwerp op de politieke agenda zullen plaatsen. De agendacommissie (raadspresidium) buigt zich hierover en bepaalt wanneer het aan de orde komt. Dorpsbelangen wordt hiervan in kennis gesteld, zodat ze kunnen inspreken. Diverse trac?s zijn bij de Provincie in studie. Inspraak komt t.z.t.

Reactie op de Stellingen:
1. Grote meerderheid tegen herindeling (3 voor)
2. Ongeveer de helft van de aanwezigen heeft wel iets over voor instandhouding voorzieningen, 5 personen zijn tegen, de rest onthoudt zich (men vindt de stelling te onduidelijk)
3. De meerderheid vindt dat Ten Boer niet moet groeien (een klein aantal vindt van wel)
4. Overgrote meerderheid is voor behoud open ruimte tussen stad en dorpen Ten Boer (1 tegen)


Toelichting op het verslag

Veel van de ingebrachte punten vallen onder de bevoegdheid van burgemeester en wethouders. De antwoorden komen dan ook veelal van het college.

De volgende onderwerpen worden naar alle waarschijnlijkheid op de lange termijnagenda van de raad voor 2004 geplaatst:

? trac?studie verbinding Eemshanvenweg-N360 (toegezegd in Thesinge);
? riolering buitengebied;
? discussie over het hebben van hondenbelasting;
? multifunctioneel centrum Thesinge.
De lange termijnagenda wordt in januari of februari 2004 door de raad vastgesteld. Betrokken inwoners (waaronder de dorpsverenigingen en verenigingen dorpsbelangen) worden te zijner tijd uitgenodigd voor de vergadering waarin het betreffende punt aan de orde komt.

Voor het overige is het aan de fracties om onderwerpen aan de orde te stellen in de raadsvergaderingen. Informatie over wat er op de raadsagenda staat of komt te staan kunt u vinden op de gemeentelijke advertentiepagina in de Noorderkrant en op de website. Hebt u nog aanvullende vragen, dan kunt u die stellen aan de griffier, L. Faber (meestal aanwezig op maandag en woensdag, tel. 3028816) of aan de voorlichter, de heer F. van der Ploeg (op de andere dagen, tel. 3028812).


Agenda
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augustus 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda