thesinge.com
2004 Verslag overleg B&W

thesinge.jpg

Verslag / besluitenlijst overleg burgemeester en wethouders met het bestuur van de Vereniging dorpsbelangen Thesinge op dinsdag 5 oktober 2004 in caf? 't Jopje te Thesinge.

Aanwezig namens de gemeente: burgemeester Pot en de wethouders mevr. Zwerver en de heer Jurjens, alsmede de heer Van der Ploeg. Tevens is aanwezig de heer Meier, buurtagent.

Aanwezig namens dorpsbelangen: Clara van Zanten, Marga Boswijk, Wolter Karsijns, Theo de Wit, Menco van der Berg en Kor van Zanten.

1. Opening.
De vergadering wordt geopend door de heer Van Zanten.

2. Vaststellen agenda
Dorpsbelangen heeft als aanvulling op de agenda de Molenhorn. Vanuit de gemeente wordt de bestuurlijke samenwerking toegevoegd.

3. Voortgang afspraken van de vergadering van 20 april 2004.
Het merendeel van de afspraken komt terug op de agenda. Als aandachtspunt ligt nog een groot aantal defecte straatlantaarns aan de Lageweg richting Garmerwolde. De gemeente zal dit melden bij ESSENT.

4. Stand van zaken Trefpunt / Mfc / woningbouw.
De heer De Wit heeft zich er aan gestoord dat de raad zo verbaasd reageerde op de uitkomsten van het onderzoek haalbaarheid mfc. Ook dat enkele fracties ' wel weten wat goed is voor Thesinge' (gemiste kans) viel bij hem niet in goede aarde. Voor wat betreft de hoogte van het bedrag dat de gemeente kan c.q. wil inbrengen in verbetering Trefpunt stelt hij voor dit in het op te starten overleg in te brengen. De gemeente zal deze gesprekken vanuit een positieve insteek starten. Het college was in elk geval blij met de positieve toonzetting tijdens de inspraak in de raadsvergadering.
Dorpsbelangen zal zitting nemen in de te vormen Stichting dorpshuis. De kerk brengt als eigenaar van het Trefpunt een bedrag in van ? 137.500,00, zijn de ozb-taxatie van het gebouw. De gemeente neemt op korte termijn initiatief voor de gesprekken.
Wethouder Jurjens geeft aan, dat de mogelijkheden worden onderzocht om de boerderij Ritsema te betrekken in de woningbouwplannen. In de Structuurvisie wordt uitgegaan van woningbouw op deze locatie, in aansluiting op de Molenhorn. Realisering zal zeker niet mogelijk zijn voor 2006 en er wordt een koppeling gelegd met de sanering van enkele huurwoningen aan de Molenweg.

5. Stand van zaken molen Germania
Wethouder Zwerver licht toe, dat in overleg met de Molenstichting de pijlen eerst zijn gericht op de FRAM in Woltersum. Zij verwacht dat er in het voorjaar van 2005 kan worden begonnen met Germania: reparatie van de omloop en het wind- en waterdicht maken. Zij wil met Piet Huisman overleggen wat de Vrienden van de molen kunnen betekenen in de restauratie. Er is circa ? 53.000,00 beschikbaar, ruim een kwart van het nodige budget. Doelstelling is de molen zo spoedig mogelijk weer open te stellen voor publiek. De subsidieregeling zal veranderen, maar dit leidt niet tot meer geld. Het blijft delen vanuit de schaarste.
De eigen inbreng is niet van invloed op de subsidietoekenning. Uiteraard kan er wel vanuit het dorp gezocht worden naar aanvullende middelen. Dit is ook nodig, omdat de restauratiekosten nooit volledig worden gesubsidieerd.
Dorpsbelangen geeft aan dat de overbuurman van de molen bereid is de molen open te stellen en de opleiding tot molenaar te volgen. Dit zou ideaal zijn, omdat de molen, na restauratie, dan weer toegankelijk is voor publiek.

6. Toestand paden en wegen (en drempels)
De aangebrachte drempel bij het kerkhof is door een particulier verwijderd. In de Schutterlaan wordt binnenkort een nieuw model drempel uitgeprobeerd. Als het effect hiervan gunstig is, qua snelheidsremming en trillingen, zal hetzelfde type ook in de Molenweg geplaatst worden.
De situatie met de klinkers bij het hoog holt je in het Boer Goensepad is nog niet goed. De gemeente gaat na hoe het een en ander verbeterd kan worden en er zullen afspraken worden gemaakt met Natuurmonumenten over het onderhoud van de oprit.


7. Situatie rond de Haven (onkruid en hekje bij zandbak)
De ontbrekende plank is inmiddels besteld en wordt binnenkort aangebracht. Voor wat betreft het onkruid zal worden bekeken of de borstelmachine kan worden ingezet. Als dit niet kan moet beoordeeld worden of iets kan worden gedaan met een biologisch afbreekbare onkruidverdelger. Probleem hierbij is. dat het gaat om een kinderspeelplaats. Alternatief is het onkruid handmatig te verwijderen, maar hiervoor ontbreekt het de buitendienst aan tijd.
De gemeente zal beoordelen wat de beste oplossing is.

8 .Idee?n en tips voor fietspaden, ingebracht door Piet Huisman
De gemeente voert een beleid om zoveel mogelijk verkeersborden te verwijderen. In dit licht bezien ligt het niet voor de hand een bord 'doodlopende weg' te plaatsen. Ook gaat het vaak om dorpelingen die langs dit pad even naar de molen fietsen.
Het idee voor het fietspad is niet nieuw. Het is al opgenomen in het gemeentelijk fietspadenplan. Financieel is aanleg, in elk geval de komende jaren, niet haalbaar.
Het maaien van het fietspad langs de Geweijdemaar wordt opgenomen met de buitendienst.

9. Molenhorn.
Dorpsbelangen ziet graag een lichtpunt geplaatst aan het paadje tussen de Molenweg en Molenhorn (langs huis van der Woude).
Tussen dit pad en het terrein van Ritsema zit een groot verval. Dit zou aangevuld moeten worden. Financi?le afhandeling inritten: De heer Van Zanten vindt het bevreemdend dat een inrit aanvankelijk ? 45,00 per meter kostte en later ? 90,00, terwijl het in de fase van woonrijp geen extra werk was voor de aannemer. Enkele bewoners hebben hierover een brief geschreven, die niet alle zijn beantwoord. Volgens wethouder Jurjens zijn hierover afspraken gemaakt die ook op papier zijn vastgelegd. Hij zal hierover contact opnemen met de betreffende afdeling.
Bij het speelveldje liggen nog een paar hoopjes grond. Deze zullen worden opgeruimd.
De lantaarnpalen staan midden in het voetpad. Voor sommige gebruikers is dit hinderlijk. De wethouder zal ook hiernaar navraag doen.
Het buitenste strookje van het speelveld, buiten het hekwerk, wordt niet elke keer meegemaaid. Dorpsbelangen zou dit graag anders zien. Aandachtspunt voor de buitendienst.

10. Wat verder ter tafel komt.
De heer Meier vraagt naar de ervaringen met de drempels in de Bovenrijgerweg. Er hebben dorpsbelangen geen klachten bereikt. Ze zijn in elk geval voldoende effectief, leert de ervaring. Er wordt nog gezocht naar een manier om de bermen in een betere conditie te houden.
De heer Meier vraagt dorpsbelangen om de politie vroegtijdig te informeren over evenementen in het dorp. Bij het project 'Mooi Thesinge' gebeurde dit zo laat dat de politie er niet meer op kon anticiperen (afzettingen, opleiden verkeersregelaars e.d.).

Met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de gemeente zijn aan dorpsbelangen enkele documenten toegestuurd. Hierover wordt enige tijd gediscussieerd. Voor inwoners van de gemeente die in de stad werken zou het prettig zijn als er dan ook in Groningen een paspoort aangevraagd kan worden. Dit wordt niet beoogd. Voor de meest voorkomende zaken blijft het gemeentehuis in Ten Boer het enige juiste adres. Het recht op een Stadjerspas zit er niet in. Deze is alleen voor inwoners van de gemeente Groningen. Van een direct voordeel voor de burgers zal geen sprake zijn. Wel indirect wellicht. Als er een efficiencyslag kan worden gemaakt die positief uitpakt voor de gemeentefinanci?n zou dit gevolgen kunnen hebben voor de tariefstelling van belastingen. Doelstelling is, de identiteit gebonden taken in eigen huis te houden. Hierin ligt ook de basis voor het zelfstandig blijven van de gemeente Ten Boer.

11. Sluiting.
Om 22.00 uur sluit de heer Van Zanten de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.

Ten Boer, 6 oktober 2004. F. van der Ploeg.


Agenda
juni 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
     
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda