thesinge.com
2006 Overleg met de gemeente

thesinge.jpg

Verslag / besluitenlijst overleg burgemeester en wethouders met het bestuur van de Vereniging dorpsbelangen Thesinge op dinsdag 25 april 2006 in caf? Molenzicht te Thesinge

Aanwezig namens de gemeente:
burgemeester Pot en de wethouders mevr. Zwerver ende heer Jurjens, alsmede de heer Van der Ploeg(Stafbureau). Tevens is aanwezig de heer Dijksterhuis, buurtagent.
Aanwezig namens dorpsbelangen:
Marga Boswijk, Menco van der Berg, Sake Heidema, Wolter Karsijns, Daphne Wiechertjes, Theo de Wit, Jakob van der Woude en Henry Zuidinga.
Aanwezig uit het dorp:
circa 60 inwoners, alsmede een bestuursdelegatie van ?De Til?.

1. Opening
De burgemeester opent om 20.00 uur de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat het onderwerp?Dorpshuis-gymzaal? als eerste wordt besproken.

3. Verslag overleg 19 april 2005
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Stand van zaken dorpshuis - gymzaal
Ter inleiding op dit onderwerp licht de heer van der Berg toe, dat beide onderwerpen tijdens de laatste jaarvergadering strikt gescheiden van elkaar zijn besproken omdat er geen relatie was tussen beide voorzieningen. Inmiddels is die relatie er wel en wil het bestuur dit onderwerp in samenhang bespreken. Wethouder Zwerver geeft een nadere toelichting met behulp van een powerpointpresentatie. De dia?s worden bij dit verslag gevoegd.

De heer Kooistra verwoordt als standpunt namens de school voorkeur te hebben voor optie 4. Behoud van het gymlokaal in Thesinge is onderwijskundig van groot belang.

De heer Van Galen vraagt naar de achterliggende onderwijskundige visie. De aannemer heeft een aanbieding gedaan van ? 200.000,00 voor aanpassing van het gymlokaal en de peuterspeelzaal. Dit brengt jaarlasten met zich van ? 10.000,00, oftewel 0,1% van de gemeentebegroting. Vervoer van de kinderen naar een gymvoorziening in Garmerwolde of Ten Boer is duurder. Een enqu?te in het dorp wijst uit dat 95% van de ouders voorstander is van handhaving van het gymlokaal. Wethouder Zwerver wijst op de andere mogelijkheden voor het gymonderwijs. Binnen de wettelijk vastgelegde straal van 7,5 km zijn er twee voorzieningen beschikbaar. De burgemeester vult aan, dat het gemeentebestuur zich beijvert voor vitale dorpen. Omdat niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden, moeten er keuzen worden gemaakt.

Op een vraag van mevrouw Saskia Elgin over de kosten van het gymvervoer zegt wethouder Zwerver dan de gemeente hier wellicht in tegemoet kan komen. Voor mevrouw Elgin is fietsen naar Garmerwolde geen optie vanwege gevaarsaspecten op de Lageweg.

Mevrouw Jolanda Tuinstra wijst op tegengestelde belangen. Het gaat om prioritering. Realisering van een dorpshuis is volgens haar mogelijk met behoud van de gymzaal. Wethouder Jurjens geeft een financi?le toelichting. De vraag is aan de orde of de gemeenteraad ? 350.000,00 wil investeren in de huidige gymzaal. Dit geeft nl. een financieel knelpunt. Er is niet te ontkomen aan het maken van een keuze. Volgens wethouder Zwerver zijn trouwens nog niet alle subsidiemogelijkheden uitgeput.

De heer Vaatstra oppert de mogelijkheid het Trefpunt zodanig uit te breiden dat hier ook ruimte ontstaat voor het gymonderwijs. Volgens de burgemeester kan dit niet. De hoogte is te gering en aanpassing zal te duur worden. De heer Kooistra wijst er op, dat ook de huidige gymzaal niet aan de eisen voldoet. De Onderwijsinspectie heeft hiervoor echter ontheffing verleend. Bij nieuwbouw zal geen sprake kunnen zijn van ontheffing en zal aan alle eisen moeten worden voldaan. Het gebouw waar nu de gymzaal is gehuisvest biedt voldoende mogelijkheden. Hij is ervan overtuigd dat ASSET uitgaat van te hoge ramingen. Vervoer voor het gymonderwijs is erg duur. Aanpassing van c.b.s. ?De Til? biedt geen volwaardige oplossing.

De burgemeester stelt een werkgroep voor met daarin een afvaardiging van school, peuterspeelzaal, dorpsbelangen en de wethouder om een aantal zaken verder uit te werken. De gemeenteraad kan hierover dan in juni opini?rend spreken. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de potenti?le bezetting van een dorpshuis.

5. Reconstructie Kerkstraat ? Molenweg
Planning is dat nog dit jaar wordt gestart met de werkzaamheden. In samenspraak met een werkgroepje is het plan voorbereid en kan nu worden aanbesteed. Daaraan voorafgaand zal er nog een informatieavond voor de aanwonenden worden belegd. Het traject strekt zich uit vanaf de brug tot nabij de begraafplaats. In elk geval worden er geen drempels toegepast.

6. Hondenpoepbeleid
De burgemeester geeft een toelichting op het in voorbereiding zijnde beleid. Dit houdt in een opruimplicht van hondenuitwerpselen binnen de bebouwde kom en een striktere handhaving van het aanlijngebod. Daarnaast moet het maatschappelijk zo worden, dat burgers elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag. Bij voldoende succes van dit beleid wil de gemeenteraad overwegen de hondenbelasting gefaseerd omlaag te brengen, zodanig dat de opbrengsten in relatie staan tot de inspanningen die de gemeente pleegt op het gebied van overlastbestrijding. In elk geval is de gemeente bereid afvalbakken te plaatsen
voor hondenuitwerpselen. De functie van het aanlijngebod is het verbeteren van de sociale veiligheid en het beter kunnen controleren waar de hond zijn behoefte doet. Hoewel velen nu ook al de uitwerpselen opruimen wordt het nieuwe beleid onderschreven. De suggestie om het aanlijngebod ook buiten de bebouwde kom in te voeren ontmoet geen bijval.

7. Onderhoudstoestand Singel
Volgens dorpsbelangen verkeert de Singel in slechte staat. Met lapwerk kan niet meer worden volstaan. De burgemeester zegt toe dat deze straat zal worden meegenomen in de visuele inspectie. De gemeente zal onderzoek doen naar de mogelijkheden om de verharding te vervangen door klinkers.

8. Paadje langs het maar
Door de oprukkende begroeiing wordt het paadje, vooral in de zomermaanden, vaak te smal. De gemeente zou het pad willen verbreden, maar hiervoor ontbreken de middelen. In overleg met de afdeling Ruimte zal worden beoordeeld of er vaker kan worden gemaaid. In het uiterste geval zal de begroeiing chemisch moeten worden bestreden, maar dit heeft uitdrukkelijk niet de voorkeur.

9. Tijdelijke opslag vaste mest
Met enige regelmaat komen er bij de gemeente meldingen binnen voor opslag van vaste mest. Onder bepaalde voorwaarden mag zo?n opslag plaatsvinden zonder vergunning. Het soort mest, runder-, kippen- of nertsenmest, maakt hiervoor geen verschil. De voornaamste eisen waaraan moet worden voldaan zijn: Maximaal 6 aaneengesloten maanden per jaar op dezelfde plaats;
Maximaal 2 meter hoog en niet meer dan 200 m3; 7 meter vanaf insteek sloot;
100 meter afstand tot bebouwde kom; 50 meter tot lintbebouwing in het buitengebied; Er mag geen vervuiling kunnen optreden van oppervlaktewater.

10. Speeltoestellen
Dit onderwerp wordt van de agenda afgevoerd. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuw beleid op dit vlak. Zodra dit in hoofdlijnen klaar is zal het alle dorpsbesturen ter beoordeling worden aangeboden.

11. Smederijmuseum
Het museum is maar beperkt open en niet op zondag. Terwijl juist op zondag veel dagjesmensen Thesinge aandoen tijdens hun fietsroute. De beoogde kennisoverdracht gebeurt maar mondjesmaat. De burgemeester herkent het probleem. Hetzelfde speelt bij andere, recreatief-educatieve voorzieningen. Zij stelt voor dat de gemeente het initiatief neemt om een aantal betrokkenen bij elkaar te brengen vanuit de gedachte, dat de kracht van de ?attracties? gezocht moet worden in een bundeling.

12. Molen Germania.
Wethouder Zwerver licht toe, dat de molen stap-voor-stap gerestaureerd wordt. Zo is de omloop inmiddels weer klaar. Er is nog geld beschikbaar, maar de werkzaamheden stagneren, onder meer door ziekte binnen de Stichting. De molenaar laat zich niet vaak zien op de molen. Hij is teleurgesteld door het trage tempo van de restauratie. De heer Dam te Ten Boer heeft zijn diensten aangeboden om te helpen bij fondsenwerving.

14. Rondvraag
A. Langs het nieuwe voetpad tussen Molenweg en Molenhorn is prikkeldraad
aangebracht. Uit een oogpunt van veiligheid is dit een minder gewenste situatie. De aansluiting van het voetpad aan de kant van de Molenweg zal worden verbeterd bij de reconstructie van deze weg.

B. Als vurige wens wordt uitgesproken een fietspad langs de Lageweg.

C. De heer Koekkoek vraagt aandacht voor zijn brief aan de gemeente over de lichtvervuiling. Hij zou het toejuichen als de gemeente hiervoor beleid wil ontwikkelen. De burgemeester zegt toe dat de brief beantwoord zal worden. Zij stelt zich voor dat de werkgroep Ten Boer Duurzaam op dit vlak met voorstellen kan komen.

D. De wilg naast de woning Molenweg 2 is dood. Gevraagd wordt of en wanneer de gemeente de boom gaat verwijderen. Het gaat om een wilg, die opgeruimd kan worden. In combinatie met de reconstructie van de Molenweg zal dit worden uitgevoerd.

15. Sluiting.
De voorzitter van dorpsbelangen sluit om 22.15 uur de vergadering.

Ten Boer, 13 juli 2006.
F. van der Ploeg.


Agenda
juni 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
     
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda