thesinge.com
Een terugblik op het onderhoud van het Monument De Dijk

In 1996 heerste er nogal wat onvrede over de onderhoudstoestand van verschillende wegen in Thesinge. Een groepje mensen opperde toen dat we het onderhoud zelf maar moesten uitvoeren. Dit resulteerde in de dag 'Din doun wie "t zulf."
De onvrede over de slechte toestand van wegen dateert echter al van 1880.

Reeds voor 1880 lag er langs "Het Geweijde" [Moar in de volksmond] een voetpad, nu De Dijk, welke zeer onvoldoende verhard was, waardoor er elke winter ware modderpoelen ontstonden.

Dit was ook toen de aanleiding voor een aantal inwoners van Thesinge om de Gem.Ten Boer te vragen, om hier verandering in aan te brengen.

Op 24 November 1880 werd een brief naar de Gem. Ten Boer verstuurd met het verzoek de paden in Thesinge te verharden.
De brief werd opgesteld onder aanvoering van de Kerkvoogden en de Diakenen van de Herv. Gem., en de Diakenen van de Chris.Geref. Gem. van Thesinge.
Verder werd er door een groot aantal middenstanders, waaronder een koopman, bakker, winkelier, kleermaker, grofsmid en een aantal daglooners en dagloonsters,de brief ondertekend.

"Allen te Thesinge handelende in hoedanigheid van eigenaar, bezitter of vruchtgebruikers van de hierna vermelde en bedoelde gronden, verklaren hierbij dat zij volkomene toestemming en onherroepelijke vergunning en magtiging verleenen aan het Gemeentebestuur van Ten Boer om een openbare voetpad, volgens het provinciaal reglement tot stand te brengen en ten allen tijde te onderhouden voor rekening van de gem. Ten Boer, langs, over en op hunner erven en gronden, gelegen langs het Maar.
Gedaan en geteekend te Thesinge den vieren twintigsten November 1800 tachtig."

In dezelfde brief wordt aan het einde een correctie gemaakt, n.l. dat A.W. Maat geen daglooner is maar winkelier. Verdere correspondentie is niet aanwezig in het archief, zodat we niet weten hoe dit afliep

In 1937 is men weer ontevreden over de slechte toestand van De Dijk en wordt opnieuw een brief opgesteld, ditmaal door J.J. Schipper en 27 anderen.

"Aan de Edelachtbare raad der Gemeente Ten Boer.
Geven met verschuldigde eerbied te kennen, de ondergeteekenden, allen wonende te Thesinge, dat het voetpad loopende door de Noordwesthelft van het dorp Thesinge, hetwelk toegang verleent tot de erven van een groot aantal woningen, in de natte tijd van het jaar dikwijls in een moeilijk begaanbare toestand verkeert, dat door gemeenschappelijk onderhoud der aanwonenden waarschijnlijk nimmer een afdoende verbetering in deze toestand zal worden verkregen, dat dit pad geheel wordt gebruikt als een openbare weg, dat alle eigenaars der aan het pad zwettende percelen genegen zijn, de grond waarop het pad is gelegen, voorzover zij hierop rechten kunnen doen gelden, altijddurend aan de Gemeente in bruikleen af te staan, om het te doen gebruiken als een openbaar pad, met dien verstande, dat zij het recht behouden van dit pad een redelijk gebruik te mogen maken, als toegangsweg tot hunne percelen, zooals zij dit tot dusverre gewend waren, dat al deze eigenaars, zonder uitzondering onderteekenaren van dit stukje zijn, dat zij U beleefd verzoeken, genoemd pad in een betere toestand te willen brengen en zoo mogelijk te accepteren als een object, dat bij de Gemeente in onderhoud is. 't Welk doende.
Thesinge 29 Mei 1937"


In de raadsvergadering van 30 Juni 1937 wordt een besluit genomen over
het verzoek van bovenvermelde brief.

Van J.J. Schipper en 27 anderen, allen wonende te Thesinge is een adres ontvangen van den volgende inhoud. [brief 29 mei]

"Burgemeester en Wethouders wenschen met het uitbrengen van hun advies ten aanzien van dit adres te wachten totdat het uitbreidingsplan voor de geheele gemeente zal zijn gereedgekomen. Ingevolge toezegging van den ontwerper kan het plan begin October a.s. aan den Raad worden aangeboden. Op grond hiervan wordt voorgesteld dit adres aan te houden tot een volgende vergadering en in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om praedvies."

Of er advies is uitgebracht is niet duidelijk, wel is duidelijk dat er in December weinig verbetering is aangebracht.

Op 2 December 1937 wordt opnieuw een verzoek gericht aan de raad van de Gem. Ten Boer. De aanwonenden van De Dijk hebben een inzameling gehouden, en hebben samen een som van f 38,50 bijelkaar gebracht. Daar verharding met puin ongeveer f 80,- moet kosten, wordt de Gem, gevraagd het resterende bedrag aan te vullen en de verharding met de wals te dichten.
"Dit is ook zeer in het belang van het hele dorp."
Deze brief is ondertekend door J.Schreuder en J. Ridder.

Raadsvergadering van 16 December 1937.

In deze vergadering wordt het verzoek van 2 Dec. ter vergadering gebracht, "echter dit adres is pas gisteren ingekomen en aan de gemeenteopzichter gerenvoyeerd om advies. Zoo mogelijk zal nog deze vergadering een voorstel zijn te verwachten"

De Gem. opzichter de Hr. Pestman, komt na een daarvoor gedaan onderzoek, tot de conclusie dat een ged. in een zeer slechten toestand verkeerd, dat voetgangers die de dijk moeten passeeren, gevaar lopen dat de nog dunne deklaag hen over schoenen of klompen zal vloeien.
Verder schets hij dat er om de 6 á 7 jaar een inzameling gehouden wordt, welke de Gem. Ten Boer aanvult tot f 100- waarvan geklopt puin, op de dijk wordt aangebracht.
Kennelijk is dit in 1929 ook nog gebeurt.
Ook nu heeft men een inzameling gehouden, welke f 38,50 heeft opgebracht en werderom wordt de Gem. gevraagd dit aan te vullen tot f 80,- opdat de dijk weer verhard kan worden.

Het advies van de Hr. Pestman.

"Ik zou willen adviseren, in overleg en met toestemming van de eigenaars, van de percelen waartegenover de dijk smal is, en geen vier meter bedraagt, de daarvoor te kort komende gronden gratis te doen afstaan.
Mijns inziens moet de weg [waar ze het niet is] verbreed worden, tot vier meter, met een verharde deklaag van drie meter, opdat ze voor het toekomstig verkeer voldoende vast kan worden geacht, maar daar tegenover komt men voor grootere uitgaven te staan. De kosten voor puin, cintels enz. zullen f 0,57 per vierkante meter moeten kosten, aan loon f 0,11, te samen per vierkante meter f 0, 68, de weg heeft een oppervlakte van 805 vierkante meter.
De kosten zullen in 't geheel dus moeten bedragen f 550-".

Burgemeester en Wethouders stellen zich persoonlijkop de hoogte.

In de raadsvergadering van 31 Januari 1938 melden B en W dat de toestand zeer precair is. Zij zijn echter van oordeel dat men minstens 2 meter grond "voorzooveel mogelijk gratis zouden moeten afstaan. Vervolgens zou er een verharding moeten worden aangebracht van puin en basalt en daarna behandelen met spramex. Eerst dan zou een alleszins verbeterde toestand, voldoende voor het te verwachten verkeer intreden. B en W hebben echter gemeend in verband met de zeer hooge kosten f 2500,- voorloopig van dit plan te moeten afzien en thans slechts een provosorische verbetering te doen aanbrengen. Voorgesteld wordt het verzoek van adressanten in te willigen en burgemeester en wethouders te machtigen een behoorlijke, zij het voorloopig eenvoudige voorziening te treffen."

Verzoek om het toegezegde bedrag ten spoedigste te storten.

Op 23 Februari berichten B en W aan J. Ridder, "op uw verzoek gunstig te beschikken, in zooverre dat voorloopig een eenvoudige, doch behoorlijke voorziening zal worden getroffen. Het U toegezegde bedrag in de kosten van verbetering ad. f 38,50 gelieve U ten spoedigste te storten ten kantore van de gemeenteontvanger alhier. De gemeenteopzichter is bereids opdracht verstrekt zich met U in verbinding te stellen."

Over de uitvoering is in de correspondentie niets te vinden.

Twee jaar later is de toestand weer [of nog steeds ] slecht en word er weer een brief gericht aan B en W.

Aan de Edelachtbare Heren Burgemeester en Wethouders der Gem. Ten Boer.

De ondergetekenden, allen wonende in het dorp Thesinge, heben de eer U hierbij beleefd op te merken, dat enkele paden in het dorp zeer onvoldoende verhard zijn, dat daarom elke winter ware modderpoelen ontstaan, die het verkeer zeer belemmeren, dat door de auto van de ophaaldienst deze toestand nog zal verergeren ,dat het pad langs het Maar in zeer slechte toestand verkeert, dat het eigendomsrecht van dit pad zeer dubieus is, dat alle eigenaren van aanzwettende percelen schriftelijk het altijd durende gebruik aan de Gem. Ten Boer hebben aangeboden. Beleefd verzoeken zij Uw College, maatregelen te treffen, welke in de bestaande toestand verbetering kunnen brengen. 't Welk doende.
Thesinge 18 October 1940.

De brief is ondertekend door 62 inwoners van Thesinge.

Het zal wel verband houden met de oorlogsjaren, dat verdere correspondentie ontbreekt. Zeker is wel dat er steeds eenvoudige voorzieningen zijn getroffen, in ieder geval tot de "Din doun we 't zulf dag in 1996.

Het eigendomsrecht.

Het eigendomsrecht behoort nog steeds toe aan de eigenaren van de aanzwettende percelen. Er is echter één uitzondering.
De gedeeltes voor G.N.Schutterlaan 2, De Dijk 1 en 2 behoren bij de eigenaren van De Dijk 4.


Agenda
juli 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
augustus 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Binnenkort in Thesinge
25 augustus 2022
Zummerspeulen 2022 - dag 1

Thumbnail image for Webbanner_Speldagen_2022.jpg

Dag 1 van de zummerspeulen - zie voor meer informatie: thesinge.com/zummerspeulen

Foto van de maand
koningsdag2022-kvdb.JPG

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda