thesinge.com
Aftrap Dorpshuis : Instemmend applaus en knallende kurken

© verslag Roelie Karsijns en © foto's Wolter Karsijns


Vrijdagavond 11 mei 2007 : Ons Trefpunt te klein!
Nadat, door de inzet van enkele jongeren, iedereen is voorzien van een kopje koffie of thee, heet de voorzitter Dorpsbelangen (Menco van der Berg) een overvolle zaal, gevuld met Thesingers en enkele gasten, welkom. De deuren van de zaal staan open, zodat de mensen die geen zitplaats meer konden bemachtigen, alles vanuit de hal kunnen volgen. Al deze mensen zijn gekomen om de eindpresentatie van de werkgroep Dorpshuis in oprichting mee te maken. De eindpresentatie van het onderzoek naar de haalbaarheid van het stichten en exploiteren van een Dorpshuis in Thesinge. En gezien, de beperkte ruimte die het huidige Trefpunt biedt, is er hieraan zichtbaar behoefte. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de sobere, bijna armoedige, uitstraling en aankleding.

tn_IMG_3868.JPG

Bouwplannen
Peter Heidema, voorzitter van de werkgroep, geeft eerst het woord aan Stefan van der Zande, werkzaam bij aannemersbedrijf Tadema, om de bouwkundige kant van deze plannen toe te lichten. Deze laat de oorspronkelijke, ambitieuze, plannen en tekeningen zien. Een mooie nieuw- aanbouw met een trapezium vorm en een speels vormgegeven dak. Helaas is dit ontwerp financieel niet haalbaar. Door in te steken op een eenvoudige nieuwbouw, een zgn. blokkendoos, kan er 10% op de oorspronkelijke bouwkosten worden bespaard. Door middel van tekeningen legt Stefan uit wat de bedoeling is. Het is en blijft een kwalitatief goed gebouw dat voldoet aan de huidige eisen qua comfort, veiligheid en uitstraling. Belangrijk voor de toekomstige exploitatie.


Financieel
De bouwbegroting wordt daarna toegelicht door Peter Heidema. De totale kosten zijn begroot op ca. 5 ton. Hiervan zijn 50% bouwkosten, 30% inrichting en alle bijkomende kosten (z.g.n. stelposten) en 20% aan schilder- en installatiekosten. Het dekkingsplan is ook rond en is globaal als volgt opgebouwd: 45 % Gemeente Ten Boer ; 20% Provincie Groningen ; 15%fondsen en subsidiegevers ; 10% inzet dorp Thesinge en stichtingsbestuur door zelfwerkzaamheid, acties en bezuinigingen; 10% lening en pacht grond . Deze percentages en bedragen kunnen in loop van het bouwproces uiteraard nog wijzigen. De werkgroep heeft er daarom bewust voor gekozen om deze avond de cijfers globaal te benoemen. Inzet is en blijft om zo weinig mogelijk geld te lenen. De jaarlijks te betalen rente en pacht zal immers drukken op de exploitatie.


Vragen
Vanuit de zaal worden nog enkele kritische vragen gesteld over de noodzaak van de aanpassingen van het bouwontwerp en over de haalbaarheid van de exploitatie. De aanpassing van de bouw is helaas noodzakelijk. Door een eenvoudige, maar kwalitatief goede, bouw is de besparing op bouw- en installatiekosten aanzienlijk. De exploitatie is en blijft uiteraard een grote uitdaging maar is haalbaar. In de exploitatiebegroting is uitgegaan van de huidige activiteiten met een kleine uitbreiding. Mede door de inzet van een activiteitencommissie moet een verdere uitbreiding zeker haalbaar zijn. Ook gezien de faciliteiten qua ruimte en uitstraling van het nieuwe dorpshuis. Aantrekkelijk voor vergaderarrangementen, het vieren van verjaardagen en andere feesten etc.


Lovende en stimulerende woorden van B&W
Burgemeester Pot van de gemeente Ten Boer prijst vervolgens de inzet, de zorgvuldige aanpak, de flexibiliteit en vooral de vasthoudendheid van de werkgroep. In ieder ontwikkelproces zijn tegenslagen. En die zijn er geweest. Drie plannen zijn ontwikkeld en uitgewerkt voordat het dorpshuis haalbaar en exploitabel bleek. Met behoud van de gymzaal en de peuterspeelzaal in het dorp. Dit mede door de inzet van de ondernemer, die het pand waarin de gymzaal is gehuisvest heeft gekocht. De gymzaal blijft, onder voorwaarden, beschikbaar voor het gymonderwijs van de basisschool en voor andere kleinschalige sportactiviteiten. De peuterspeelzaal vindt onderkomen in het nieuwe dorpshuis. Verder doet de burgemeester een beroep op de inzet en saamhorigheid van de inwoners van Thesinge. Het dorp is ambitieus en het is, ook in het verleden, gebleken dat de leus “Taisn, wie doun ’t zulf” een onmisbare factor is bij het realiseren van projecten en activiteiten in Thesinge. De gemeente zal, binnen de mogelijkheden, de plannen ondersteunen. De geplande werkzaamheden in de Kerkstraat kunnen gezamenlijke voordelen opleveren. Materiaal, zoals klinkers en evt. grond én de werktuigen kunnen in overleg worden ingezet voor beide doelen. Ook in de procedure rondom de bouwaanvraag zal zo snel mogelijk worden gehandeld.Oprichting Stichting Dorpshuis een feit

Daarna wordt er afgeweken van de agenda. Voordat officieel toestemming en medewerking is gevraagd aan de inwoners van Thesinge om het dorpshuis te realiseren, wordt de werkgroep Dorpshuis opgeheven en direct daarna omgevormd in het bestuur van Stichting Dorpshuis Thesinge. Dit heeft te maken met de agenda van notaris Hunderman. Hij moet op deze vrijdagavond nog een tenniswedstrijd spelen en voor het passeren van de acte van oprichting Stichting Dorpshuis Thesinge is een notaris noodzakelijk. Na het beknopt voorlezen van de acte wordt deze ondertekend door de nieuw- benoemde bestuursleden.

tn_IMG_3869.JPG
Hans twijfelt...

tn_IMG_3870.JPG
Jan en Roelie luisteren goed

tn_IMG_3872.JPG
Peter ondertekent

tn_IMG_3873.JPG
Jan Alix ook

tn_IMG_3875.JPG
formalisering door de notaris

De Stichting is hiermee formeel een feit. Mocht er onverhoopt geen toestemming worden verleend, dan wordt de Stichting direct weer opgeheven. Trouwens, de eerste besparing op de bijkomende kosten is een feit. De notaris zegt toe geen nota te zenden voor zijn werkzaamheden. Dit levert natuurlijk een groot applaus op!


De zegen van de kerk
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente, één van de opdrachtgevers van de werkgroep, voert Johanna van Zanten het woord. Ze noemt de participatie van de kerkgemeenschap in de dorpsgemeenschap. De toekomstvisie van de kerk, met o.a. de bevordering van het gemeenschapsgevoel, het omzien naar elkaar en de gezamenlijke zoektocht naar zingeving, speelt hierin een belangrijke rol. Hiervoor is een ontmoetingsruimte nodig. Het huidige kerkelijke gebouw Ons Trefpunt, dat decennialang heeft gefungeerd als onderkomen voor het dorp, voldoet niet meer aan de eisen des tijds. Gezien de zorgvuldige planvorming van de werkgroep heeft de kerkenraad vertrouwen in de realisatie van het dorpshuis. In kerkelijke termen gesproken: “De plannen hebben onze zegen!”


Instemmend applaus en knallende kurken
De andere opdrachtgever, de vereniging voor Dorpsbelangen, vraagt bij monde van Menco van der Berg, instemming en medewerking van de aanwezigen door middel van applaus. Dit wordt graag gegeven. Door deze instemming is de oprichting van de Stichting Dorpshuis Thesinge formeel een feit.

tn_IMG_3885.JPG

tn_IMG_3884.JPG

tn_IMG_3887.JPG

De plof van een champagnefleskurk markeert dit voor Thesinge belangrijke gebeuren. Nadat iedereen is voorzien van een glaasje champagne wordt gezamenlijke getoast op het nieuwe dorpshuis. Een, nu nog, naamloos dorpshuis. Het nieuwe bestuur stelt namelijk voor: een nieuw dorpshuis, een nieuwe naam. Deze moet nog worden bedacht. Hiervoor wordt nog een oproep gedaan.

tn_IMG_3880.JPG

De bestuursleden ontvangen van Dorpsbelangen een symbolisch aandenken. Een schort met daarop vermeld de datum van oprichting en de naam van het bestuurslid. Symbolisch voor het vele werk dat in de komende maanden en jaren nog op hun weg zal komen.

tn_IMG_3881.JPG

Ook krijgen ze, als dank voor de inzet, een boeket bloemen van de kerkenraad. En daarmee is het pauze geworden.


Klinkende munt of ritselend papiergeld

tn_IMG_3891.JPG

Na de pauze legt Henri Schijf in grote lijnen uit hoe de inwoners van Thesinge het dorphuis geldelijk kunnen ondersteunen. Dat kan door middel van een eenmalige gift, door het kopen van één of meerdere obligaties à € 50,= of door het schenken van een gift met fiscale voordelen over een periode van 5 jaar. Een uitgebreid verhaal wordt in de komende maand huis-aan-huis verspreid. Door deze mogelijkheden kan ieder op zijn eigen manier, en naar zijn eigen mogelijkheden financieel een steentje bijdragen. Uiteraard zal de schenking van grotere bedragen anoniem worden behandeld. Er komt een aparte bankrekening waarin een zeer select gezelschap inzicht in krijgt. Op de vraag van een bewoonster van de Schutterlaan, wie over 15 jaar het geld van de obligaties kan innen, is het antwoord dat bij overlijden van de eigenaar, de erfgenamen het bedrag aan toonder kunnen ontvangen. “Als ik der den nog mor bin”, reageert de 75-jarige. Henri antwoordt hierop dat de eerste of derde genoemde mogelijkheid ook gekozen kunnen worden.


Talenten en diensten
Het menu van talenten en diensten wordt, namens de activiteitengroep, door Daphne Wiegertjes gepresenteerd. In de jaarvergadering van Dorpsbelangen is al geïnventariseerd wat de dorpsgenoten kunnen inzetten om geld te generen t.b.v. het dorpshuis. En het blijkt dat er al heel wat diensten kunnen worden aangeboden. De eerste activiteit is, op initiatief van Kerkstraat, Molenweg en Molenhorn, al gepland. Op vrijdag 25 mei is er een veiling van goederen en diensten vanuit het hele dorp. Ieder huishouden krijgt een oproep in huis om mee te doen. Een waslijst aan diensten : tuinman, naaister,schilder, cateraar, babysitter, schoonmaken, ramenlapper en/ of goederen: taarten, rollades, hapjespannen, interieuraccessoires wordt opgenoemd. Een van de organisatoren is zo enthousiast dat hij oppert om op deze dag de € 25.000,= al te realiseren. Wijkcontactpersonen zullen de andere ideeën uitwerken. Een paar diensten staan al op de menukaart. Plus de toezegging van financieel deskundige Wim Ritsema om de penningmeester pro deo te ondersteunen in de, door de BTW plichtigheid, ingewikkelde boekhouding. Het eerste geld is al binnen: de opbrengst van de tuinplantenactie van de kerk, een anonieme gift en een donatie maken de startstand op €3.000,=. En staande de vergadering wordt door een paar enthousiastelingen een bierproefavond aangekondigd. Wanneer is nog onbekend, maar wel direct je inleggeld betalen! Dus penningmeester Jan Mollema moet nu snel een bankrekening openen waarop de gelden kunnen worden gestort. Dat kan nu, want de Stichting is een feit!


Veur elk en ain, deur elk en ain
Al met al is het voor Thesinge een enerverende en goede avond. Voor de werkgroep, nu bestuur Stichting Dorpshuis Thesinge, is het een grote stimulans om verder te gaan. Want de wens om gezamenlijk als dorp een dorpshuis te realiseren is zeer duidelijk aanwezig en wordt breed gedragen. Het is een ambitieus plan maar, mede door de inzet van iedereen, zeker haalbaar. Aannemer Tadema, via woordvoerder Kiewied, geeft aan om hierin zeker een rol te willen spelen en samen met het stichtingsbestuur te blijven zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. De grote uitdaging is om nog in 2007 de bouw af te ronden. Zou het lukken om in de nieuwjaarsnacht van 2008 gezamenlijk het eerste glas te heffen in het nieuwe dorpshuis?


Het bestuur Stichting Dorpshuis Thesinge

Peter Heidema, Voorzitter
Roelie Karsijns, Secretaris
Jan Mollema, Penningmeester
Hans de Rouw, Lid
Jan Alix Uitham, Lid


Agenda
januari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31          
februari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Binnenkort in Thesinge
18 februari 2023
Dorpshuissessies Garmerwolde/Thesinge 18 februari in Trefpunt

In het Trefpunt vindt op 18 februari een nieuwe editie van de Dorpshuissessies plaats. Als vanouds met drie bands, de toegang is gratis. Zaal open: 20.00 uur, optredens vanaf 20.30 uur.

De bands
Wie zal openen is nog niet bekend maar hou de website dorpshuissessies.nl in de gaten voor actuele informatie. Daarna speelt de nieuwe band van Jet de Wilde, Not Yet. De derde band van de avond is WATERLEAF.

Foto van de maand
FvdM_kvdb_dec22.jpg

privacy

contact

facebook

nieuws

agenda